تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

اموزش زناشویی قسمت اول

  فصل ها
   4................................................................ فصل اول  :روش های موثر و عملی ترک خودارضایی ....................................................................فصل دوم  :ماساژ جنسی و تاثیرات فوق العاده آن 12 18 ............................................................... فصل سوم  :همه چیز در مورد پرده بکارت و انواع آن .............................................................فصل چهارم  :پیدا کردن نقطه جی و نقش آن در ارگاسم 21 25........................................................................................... فصل پنجم  :پیدا کردن کلیتوریس  ....................................................................فصل ششم  :تاثیر فیلم پورنو و مستهجن بر ذهن 27 30.......................................................... فصل هفتم  :تاخیر ارگاسم مردان وجلوگیری اززود انزالی  .......................................................فصل هشتم  :روشهای پیشگیری بارداری و روش اورژانسی 35 39.......................................................................... فصل نهم  :استفاده از کاندوم زنانه و مردانه  ...........................................................فصل دهم  :آلت بزرگ برای زن بهتر است یا آلت کوچک 45 47............................................................................... فصل یازدهم  : بازی های جنسی با همسر ........ ............................................................فصل دوازدهم  :دوران بارداری و آمیزش جنسی 49 52................................................................. فصل سیزدهم  :افزایش سایز آلت با تمرین و ماساژ  ) .................................. فصل چهاردهم  :آموزش رابطه جنسی برای شبهای اول(تازه عروس و داماد 58 62.............................................. فصل پانزدهم  :از کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟   ............................................................................فصل شانزدهم  :خواسته های جنسی زنان 64 66........................................................ فصل هفدهم  :مناطق داغ و تحریک آمیز مردان برای زنان ........   ..............................................................فصل هجدهم : رابطه جنسی دهانی برای زنان 68 70...................................................................................... فصل نوزدهم : رابطه جنسی مقعدی .......................................................................................فصل بیستم : پوزیشن های رابطه جنسی 72  حسن ختام...       
  طلاق مکروه ترٌن حلال ...
  هر چه متؤهلان بٌشتر شوند ، جناٌت ها كمتر خواهد شد .( ولتر) 
    
  فصل اول  :روش های موثر و عملی ترک خود ارضایی
    درصد زنان خود ارضاٌی را تجربه کرده اند و82 درصد از مردان و 90بر اساس مطالعات انجام شده
  بسٌاری نٌز به آن وابسته می شوند .
  انجام عمل خودارضاٌی هم در ادٌان دٌنی (مخصوصا اسلام) نهی شده است و هم بر اساس نظر بسٌاری
  از پزشکان انجام خودارضاٌی صدمات جسمی و روحی به انسان مٌزند، پس ترک خودارضاٌی واجب
   10است در جامعه ما، بٌن بلوغ جنسی در دختران و پسران تا سن ازدواج در بسٌاری از موارد شاٌد تا
  سال فاصله باشد  .بنابراٌن خودارضاٌی به مدت زٌاد اثرات مخرب و وٌران کننده ای بر جسم و روح
  فرد می گذارد  .بر اساس مطالعات اکثر مشکلات جسمی و روحی پس از ترک خودارضاٌی از بٌن
  مٌروند به شرط انکه سرٌعتر نسبت به ترک ان اقدام شود.
  همه پزشکان معتقدند برای ترک هر نوع عادت قبل از هر چٌز اراده و تصمٌم لازم است .
  سه نكته ی مهم مشترك برای تخفٌؾ و درمان مٌان همه ی امراض و عادات وجود دارد :
   - در درمان هر بٌماری ٌا ترك هر عادت، مهمترٌن قسمت عزم و ارادهی فرد برای درمان و ترك 1
  عادت است
  -عدم ٌؤس و ناامٌدی برای ترك و اٌمان به علاج آن 2
    - در نظر گرفتن زمان برای ترك و درمان 3
  راهکارهای علمی و عملی موثر که بتواند جلوی اٌن عمل را بگٌرد را درزٌر بٌان می کنٌم :
   - روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی 1
  در خودارضاٌی نمی توان از فرد مبتلا انتظار داشت که ٌک باره خود ارضاٌی را کنار بگذارد به همٌن
  دلٌل با ارائه روشی به نام روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی می توان کار را راحت تر کرد
   )سال – (ساعت  -روز  -هفته -ماه
    بار خود4اگر عادت دارٌد روزانه خود ارضاٌی کنٌد، باٌد از ساعت شروع کنٌد،مثلا اگر در روز
   . روز تعداد دفعات خودارضاٌی را کاهش دهٌد4ارضاٌی می کنٌد،باٌد طی
   بار و در روزهای سوم و چهارم به ترتٌب3 بار اٌن کار را انجام دادٌد،روز دوم 4 ٌعنی :اگر روز اول
   . بار اٌن کار را انجام دهٌد3و 2
  تذکر :( اگر مٌل به خود ارضاٌی نداشتٌد نٌازی به انجام اٌن کار نٌست ولی در برنامه شما باٌد ٌک وعده  بار خود ارضاٌی کنٌد، خود ارضاٌی نکردٌد روز بعد3 کم شدن منظور شود، ٌعنی اگر روزی که باٌد اجازه ی بٌشتر از دو وعده خود ارضاٌی را ندارٌد.)
  وقتی توانستٌد مٌزان خود ارضاٌی در طول روز به صفر برسانٌد(ٌعنی در روز پنجم به هٌچ وجه نباٌد
    روز به1 خودارضاٌی کنٌد) باٌد آن را به طول روز تبدٌل کنٌد ٌعنی بازه های انجام خود ارضاٌی را از
   . روز کم کنٌد7 روز و تا به 3 روز به 2روز از 2
  تا اٌن جا اگر خوب پٌش بٌاٌٌد مٌبٌنٌد که ٌک هفته را بدون خود ارضاٌی سپری کرده اٌد .
    هفته4 بار به دو هفته ٌکبار تا به 1پس از رسٌدن به هفته مٌزان بازه های خودارضاٌی را از هر هفته
  ٌکبار برسانٌد، حالا ٌک ماه است که بدون انجام اٌن کار روزگار خود را سپری مٌکنٌد .
  تذکر :(برای راحتی کاهش بازه های زمانی هفته ای توصٌه مٌشود نسبت به خود ارضاٌی شرطی شوٌد
  ٌعنی با خود شرط کنٌد که فقط هنگامی که به حمام می روٌد اٌن کار کنٌد ٌا ٌک جای دٌگر اما فقط ٌکجا  .) بار و آن هم در روز جمعه باشد1بهتر است روز رفتن به حمام در هفته
    ماه مٌرسانٌم تا به سال12ماه به دو ماه وتا 1حال که به ماه رسٌدٌم باٌد مٌزان بازه های زمانی را از
  برسٌم  .همانطور كه انجام اٌن عمل و اعتٌاد به آن به صورت دفعً و ٌك مرتبه صورت نگرفته است و به تدرٌج در زندگً فرد رٌشه دوانده است، دور از واقعٌت است كه انتظار داشته باشٌم درمان و ترك آن نٌز به صورت دفعً و ٌك مرتبه صورت بگٌرد .وقتً فردي كه به عنوان مثال قبلا هر هفته ٌكبار استمناء مً كرده و اكنون با به كار بستن اٌن راهكارها آن را به ماهً ٌكبار تقلٌل داده است، نشانً از موفقٌت اوست و فرد گامً بلند در جهت ترك اٌن عمل برداشته است و بدٌن معنً است كه اراده براي ترك همٌشگً اٌن عمل در او وجود دارد .پس هٌچ گاه نا امٌد نشوٌد و به تلاش خود تا ترك كامل اٌن عمل ادامه دهٌد
  2-  روش تجربی موثر
  خٌلی ها مٌگن  :الؾ) نقطه ضعفشون فکر و خٌالات تحرٌک کننده هست ب )و بعضی ها از اٌنترنت و
  موارد تحرٌک کننده دٌگه ای برای مقابله کردن با اٌن دو مورد ، دو روش قطعی وجود داره که باهاتون در مٌون مٌذارم .
  روش مقابله مورد الؾ :
  فکر و خٌال ناجور خٌلی اوقات ناخواسته و گاهی خواسته تو ذهنمون خطور مٌکنه ، هر کاری بکنی کم
  ٌا زٌاد اٌن فکرا تو سر آدم مٌاد ، فقط ٌک راه حل وجود داره که اگه اجراش کنی ، قطعا مشکل حل
  مٌشه :
  روش اٌنه  :همون چند ثانٌه اول باٌد جلوشو بگٌری و قطعش کنی ، تاکٌد می کنم همون چند ثانٌه اول ...
  ٌعنی همون لحظه اول فوری از جات بلند شو و تؽٌٌر وضعٌت بده و اجازه نده که اٌن فکر ادامه پٌدا کنه
  ٌا به اصطلاح بال و پر بگٌره ...
  برو سر و صورتت رو ٌه آبی بزن ، اون لحظات کامپٌوترت باٌد خاموش باشه ، حتما برو در جمع ،
  برو تو حٌاط ، برو با ٌکی حرؾ بزن ، مثلا زنگ بزن به دوستت ، خلاصه تؽٌٌر وضعٌت بده در همون
  ثانٌه های اول ...
  اٌن فکر وخٌالات گذری هستند ، ٌعنی اگه ادامه اشون ندی ، بعد ٌه مدت زمانی از شرشون خلاص
  مٌشی ، اما اگه بعد از خطور فکرناجور ، تو هم ادامه اش بدی ، مطمئن باش کم مٌاری و ...
  به خصوص قبل خواب ٌا اول صبح موقع بٌدار شدن که تو رختخواب هستی ، خٌلی مراقب باش ...
  اول صبح به محض باز کردن چشمهات از جاٌت بلند شو و همٌشه شب ها موقع خواب ، اگه دٌر خوابت
  می بره ، تو گوشی موباٌلت اهنگ گوش کن ٌا ٌه کتاب صوتی قرار بده تا فکرت مشؽول اونا بشه ، ٌه کتاب ؼٌر درسی بخون ، ٌکی از بهترٌن راهها برای اٌنکه شب زود خوابت ببره اٌنه که  :صبح زود بلند
  بشی و در طول روز هم نخوابی خود به خود شب زود خوابت می بره
  روش مقابله مورد ب :
  با خودت فکر کن هر دفعه از چه چٌزهاٌی بٌشتر ضربه می خوری ، ٌعنی چه چٌزهاٌی اگه وجود
  نداشت ، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر مٌشد :
  مثلا چت کردن ، اٌنترنت موباٌل ، دٌدن فٌلم زبان اصلی ، دٌدن شو ، برنامه های ماهواره ، کنترل
  نکردن نگاه ، شاٌد محتوای ٌه بازی کامپٌوتری تحرٌک کننده باشه ٌا زٌاد بازی کامپٌوتری انجام دادن 
  دوستی با جنس مخالؾ ، مدام چرخ زدن در فٌس بوک و ٌوتٌوب ، ساٌت های ؼٌر اخلاقی و ...
  بهترٌن راهکار اٌنه  :به هر کدام از اٌنها که نقطه ضعفته و باعث شروع شدن تحرٌکت مٌشه ، نزدٌک
  نشو ٌا ترکشون کن ...
  اٌنو ٌادت باشه اگه آدمی به پرتگاه ٌا دره ای نزدٌک نشه ، امکان نداره سقوط کنه ... 
  3-  رهاٌی از افکار جنسی 
  به موقع وارد شوٌد
  در مورد وسوسه های جنسی و افکاری که در ذهن فرد وجود دارد ٌک واقعٌت وجود دارد که مانند
  باتلاق می ماند هر چه زودتر از اٌن باتلاق دور شوٌد بهتر می توانٌد از فرو رفتن نجات پٌدا کنٌد
  بنابراٌن هر گاه فکر کردٌد دچار وسوسه شده اٌد در همان قدم اول اقدام کنٌد و ٌکی از روش های زٌر
  را به کار گٌرٌد.
  تحرٌک کننده های خود را بشناسٌد
  همٌشه خود نزدٌکی موضوعی نٌست که شما را تحرٌک کند .بعضی مواقع خستگی و بی حوصلگی مداوم
  و نداشتن تفرٌح سالم سبب می شود ذهن برای رفع خستگی به دنبال سرگرمی بگردد و بسٌاری مواقع
  افکار جنسی اولٌن راه حلی است که ٌافت می شود و فرد به اٌن صورت تحرٌک می شود تحرٌک کننده
  های مختلفی وجود دارد هر کسی خود بهتر می داند چه چٌزی باعث مشؽول شدن ذهن او به اٌن مسائل
  می شود و بهترٌن راه حل برای جلوگٌری از افتادن در دام مساٌل جنسی اٌن است که اٌن تحرٌک کنندها را بشناسٌد و بدانٌد چه چٌزی باعث می شود فکر شما مشؽول گردد، آنگاه باٌد کاری کنٌد که کمتر در معرض اٌن عوامل قرار گٌرٌد و به طور طبٌعی کمتر تحرٌک شوٌد .ٌکی دٌگر از عوامل تحرٌک کننده استرس است تحقٌقات ثابت کرده است که استرس بالا عاملی قوی است که ذهن را از مسٌر عادی خارج می کند و در بسٌاری مواقع به سمت افکار جنسی سوق می دهد .و به اٌن ترتٌب برای خود راه فراری پٌدا می کند.
  توجه خود را به فعالٌت های دٌگر منحرؾ کنٌد
  اگر در محلی هستٌد که نمی توانٌد به سرگرمی های مورد علاقه خود مشؽول شوٌد خود را به نرمش و
  فعالٌت مشؽول نماٌٌد .اگر حرکات ورزشی که انجام می دهٌد به اندازه کافی سنگٌن باشد قاعدتا فکر شما به چٌز دٌگری منحرؾ نخواهد شد .اوقات فراؼت خود را با ٌک فٌلم زٌبا ٌا ٌک کتاب جذاب بگذرانٌد سعی کنٌد در فعالٌت های ورزشی تٌمی شرکت نماٌٌد .هر چند فعالٌت های خارج از منزل لزوما فکر شما را از نزدٌکی منحرؾ نمی کند اما می تواند به شما کمک کند راحتتر فکر خود را از مسائل جنسی منحرؾ نماٌٌد.
  در برنامه روزانه خود برای اوقات فراؼت و بٌکاری کمترٌن زمان را قرار دهٌد.
  هر کس نٌاز به زمانی برای آرامش و استراحت دارد، اما زمان زٌادی را به بطالت گذراندن می تواند
  نتٌجه منفی داشته باشد .برنامه روزانه خود را با فعالٌت ها و روٌداد های مختلؾ پر کنٌد .در پاٌان روز
  زمانی برای استراحت و آرامش خود قرار دهٌد، اما نه آنقدر که موجب کسالت شما شود .بسٌار مهم است که کار هاٌی را که ی خواهٌد انجام دهٌد بنوٌسٌد من به شما قول می دهم وقتی که اٌن کار را انجام دهٌد   درصد کار انجام شده است چون مؽز شما به اٌن روش بهتر عمل می کند و بٌشتر روی هدؾ50بش از شما متمرکز می شود .اما نکته ای که در اٌن مٌان مهم است داشتن ٌک هدؾ با ارزش در زندگی است هدفی که به اندازه کافی بزرگ و ارزشمند باشد تا به شما انگٌزه کافی برای فعالٌت بدهد و در اٌن
  صورت از فعالٌت های خود بٌشتر لذت می برٌد و احساس خوبی از خود خواهٌد داشت که اٌن احساس خوب به شما کمک می کند کمتر به افکار بی ارزش توجه کنٌد.
  با دوست صمٌمی صحبت کنٌد
  ٌکی از بهترٌن روش ها ست همان قدر که اٌن کار به نظر خجالت آور می رسد همانقدر هم می تواند
  موثر باشد.همه افراد دوستان صمٌمی دارند که با او راحت هستند اگر در شراٌطی قرار گرفتٌد که
  احساس کردٌد تحرٌک شده اٌد و افکار شما در جهتی که نباٌد حرکت می کند رک و بی پرده به او
    نفر باهم کاری را شروع کنند حتما2بگوٌٌد تصمٌم بگٌرٌد باهم اٌنکار را شروع کنٌد ثابت شده که اگر موفق تر هستند چون هم از تجربٌات هم استفاده می کنند هم در موقع دلسردی نفر دوم می تواند امٌدبخش باشد و نواقص کار خود را برطرؾ کنند و دلسردی بوجود نمی اٌد 
    - روش های پٌشگٌری 4
   .هر چه لباس تنگ و چسبان و پلاستٌكً دارٌد كنار بگذارٌد .با اٌن كار براي ترك اٌن عمل گام بسٌار 1
  بلندي بر داشته اٌد؛ زٌرا اٌن گونه لباس ها خود به خود و ناخواسته انسان را مورد تحرٌك قرار مً دهد . جسم انسان از محٌط و شراٌط محٌطً تاثٌر مً گٌرد؛ وقتً شما اندام ها ي تناسلً خود را با اٌن لباس ها در معرض تحرٌك بگذارٌد، انتظار نداشته باشٌد كه فكر و ذهنتان موفق به ترك اٌن عمل شود .
  .مصرؾ ؼذاهاي تحرٌك كننده و گرم مزاج را (فلفل و ادوٌه جات تند، پٌاز، خرما و ...) كاهش بدهٌد 2 .
  اٌن روش هم مانند روش بالا به اٌن خاطر است كه ابتدا باٌد شراٌط زمٌنه اي را براي ترك اٌن عمل
  آماده كرد و بعد فكر و ذهن و اندٌشه را به سمتً سوق داد كه موفق به ترك گردد .اٌن كار بٌهوده اي
  است كه ما شراٌط تحرٌك كننده را رها كنٌم و بگذارٌم آن ها به حٌات خود ادامه دهند و به دنبال درمان هم باشٌم.
   . از قرار گرفتن در شراٌط محٌطً تحرٌك كننده و انجام كارهاًٌ كه باعث تحرٌك قواي جنسً تان مً 3 شود پرهٌز كنٌد كه از آن جمله اند  :ارتباط دوستانه با نامحرم، دٌدن صحنه ها، عكس ها و فٌلم هاي تحرٌك كننده و مستهجن، خواندن مطالب جنسً و نزدٌکٌی و تخٌل کردن در اٌن زمٌنه ها، قرار گرفتن در محٌطً كه صحبت هاي جنسً رد و بدل مً گردد، گوش سپردن به موسٌقً هاي تحرٌك كننده، نگاه   تا حد زٌادي مهٌا و به آن ها3 و 2 و 1 كردن، بازي كردن و دست ورزي اندام تناسلً .وقتً موارد عمل شود، مً توان امٌد به ترك اٌن عمل داشت .زٌرا اٌن موارد فضا را آماده براي ترك اٌن عمل مً كند .افرادي كه معمولا در ترك اٌن عمل با شكست مواجه مً شوند به دلٌل اٌن است كه شراٌط تحرٌك
  كننده اي كه ذكر شد را از خود دور نمً كنند .تا فضا مهٌا نباشد تمام تلاش هاي ما بً نتٌجه و عقٌم خواهد بود.
  . ورزش كنٌد .ورزش كردن به اٌن معنا نٌست كه مانند ٌك ورزشكار حرفه اي اقدام به اٌنكار كنٌد 4 .
    دقٌقه بدوٌد ، ٌا طناب بزنٌد هم نوعً ورزش كردن است .ورزش كردن مقدار 10همٌن كه هر روز
  زٌادي از انرژي هاي منفً و زاٌد فرد را از بٌن مً برد.
   . تا جاًٌ كه ممكن است تنها و همچنٌن بٌكار نباشٌد .تنهاًٌ و بٌكاري از عواملً هستند كه فكر اٌن 5
  گناه را به ذهن آدمً مً ندازد .شما وقتً تنها هستٌد اقدام به استمنا مً كنٌد .آٌا در جمع خانواده، اقوام ٌا دوستان هم اٌنكار را مً كنٌد؟ مسلما نه .انسان وقتً در جمع حاضر است هٌچ گاه به فكر انجام اٌن عمل نمً افتد، ٌا وقتً سرگرم به كاري باشد، افكار جنسً به سراؼش نمً آٌد .اگر فكرتان به سمت افكار جنسً و شهوت آلود حركت كرد، باٌد آن را منحرؾ كنٌد و حضور در جمع و اجتماع در اٌن مواقع (هجوم خٌالات جنسی) ٌکی از بهترٌن روش هاست .كافً است اراده كنٌد و تلاش كنٌد .
    .پاهاٌتان (از مچ به پاٌٌن) را هر روز با آب سرد بشوٌٌد .همچنٌن اگر عمل استمناء را انجام دادٌد 6
  حتما ً ؼسل جنابت كنٌد .زٌرا اٌن ؼسل نشانً از اٌن است كه شما نا امٌد نٌستٌد و باز تصمٌم به ترك
  دارٌد و دوباره تلاش خواهٌد كرد .اگر ؼسل نكنٌد ساٌر واجبات از قبٌل نماز و روزه هم از زندگً تان
  رخت بر مً بندد كه بسٌار خطرناك و آسٌب زاست  .ؼسل هم با آب سرد باشد بهتر است .آب سرد بسٌاري از هٌجانات و انرژي هاًٌ كه ممكن است ما را به سمت اٌن عمل بكشاند را در ما خاموش مً
  كند.
   . تا وقتً خسته نشدٌد و خواب به سراؼتان نٌامده است به بستر نروٌد، زٌرا احتمال هجوم افكار جنسً 7 در زمانً كه فرد در بستر است و هنوز به خواب نرفته، زٌاد است.
    .هر گاه تلاش خود را تا جاًٌ كه مً توانستٌد به كار بردٌد ولً دوباره اٌن كار را كردٌد به هٌچ وجه 8
  نا امٌد نشوٌد و به تلاشتان براي ترك اٌن كار ادامه دهٌد .با نگاهً به تارٌخ دنٌا متوجه خواهٌد شد كه بً تحركً و نا امٌدي و ٌؤس هٌچ مساله اي را تاكنون حل نكرده است و نمً كند  .پشتکار و اراده هست که موفقٌت را بدنبال دارد .
   . . سعی شود شکم به هنگام خواب، بٌش از حد معمول پر نباشد 9
    .روانشناسان مى گوٌند :براى ترك ٌك عادت بد حتما باٌد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشٌن 10 عادت بد نمود .ٌكً از بهترٌن راه ها در ترك عادت زشت استمنا ، راه ازدواج است؛ زٌرا فرد جهت پٌكان ارضاي امٌال جنسً خودش را كه قبلا ً به سمت خودش بوده، به سمت شرٌك جنسً اش تؽٌٌر
  مٌدهد و كاري را كه قبلا براي رسٌدن به ارگاسم به تنهاًٌ انجام مً داده است را مً تواند به وسٌله همسرش و با كمك او انجام دهد و اٌن عادت زشت را ترك كند .تمام تلاش خود را براي فراهم كردن زمٌنه ازدواج بكنٌد، زٌرا بهترٌن راه براي ترك اٌن عمل ازدواج است.
   . از خوردن مواد ؼذاٌی محرک، مانند خرما، پٌاز، مرچ، تخم مرغ، گوشت سرخی، و ؼذاهای چرب 11
  اجتناب و به مٌزان ضرورت اکتفا شود.
   . . قبل از خواب مثانه تخلٌه شود 12
   . پشٌمانی بعد از عمل را بٌاد داشته باش 13
   . . مضرات اٌن عمل را بٌاد داشته باش 14
   . . اٌن را بدان که بخاطر لذت چند لحظه ای از رحمت خدا دور می شوی 15
    .انجام واجبات از جمله نماز را هٌچگاه ترك نكنٌد و ارتباطتان را با خدا هٌچ گاه قطع نكنٌد و نگوٌٌد 16 من دٌگر بخشٌده نمً شوم .خداوند گناهان كافري كه حقٌقتا توبه كند را مً بخشد ما كه مسلمانٌم چرا ناامٌد شوٌم .آدمً كه حقٌقتا ً قصد توبه داشته باشد بدون شك توبه اش قبول است و اٌن راه تا زمانً كه بساط اراده و اختٌار وجود دارد و انسان در اٌن دنٌاست براي همٌشه باز است و نا امٌدي در آن جاًٌ ندارد .باز آي، هر آنچه هستً باز آي/گر كافر و گبر و بت پرستً باز آي /اٌن درگه ما درگه نومٌدي نٌست/صد بار اگر توبه شكستً باز آي . خانواده مستحکم جامعه سالم 
  فصل دوم  :ماساژ جنسی و تاثیرات فوق العاده آن
   
  اٌن ماساژ به هردوی شما کمک مٌکند تا از استرس و خستگی کار روزانه خلاص شوٌد و از ٌکدٌگر 
  لذت ببرٌد برای شروع ماساژ جنسی ،شما باتوجه به علاٌق خود مٌتوانٌد محٌط اطراؾ را با استفاده از 
  نورچراغ خواب و موزٌک آرام آماده کنٌد فراموش نکنٌد که پٌام گٌرتلفن خودرا هم روشن کنٌد تا 
    صدای زنگ تلفن مزاحم کار شما نشود”بعدا
  بعداز آماده شدن شراٌط بدون معطلی ماساژ جنسی همسر را شروع نماٌٌد 
  برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنٌد تا اضطراب و خستگی او برطرؾ شود 
  ماساژ گردن و شانه و پشت به رفع دردهای عضلانی کمک مٌکند 
  شما مٌتوانٌد ازاو با ماساژ دست وپا پذٌراٌی کنٌد 
  ماساژ سراسربدن از فرق سرتا انگشت پا بسٌار تحرٌک کننده است 
  شما مٌتوانٌد بعضی جاهای بدنش را به نرمی و با ملاٌمت وبعضی جاهای دٌگررا محکم و با فشار ماساژ 
  دهٌد در هنگام ماساژ جنسی باٌد به عکس العمل کلامی و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و با توجه به مٌزان رضاٌت و نٌاز او به ماساژ ساٌرقسمتهای بدنش ادامه دهد همٌشه بدن همسر خود را باعشق و حساسٌت لمس کنٌدو بٌاد داشته باشٌد که ٌک ماساژموفق فقط با لمس عاشقانه انجام مٌشود 
  اصول ماساژ جنسی
  بهتر است ماساژ روی ٌک پارچه نرم و لطٌؾ و روی زمٌن انجام شود.تخت خوابهای فنری برای اٌنکار 
  مناسب نٌستند برای انجام ماساژ باٌد محٌط شما راحت و امن بوده و نگران آمد و رفت ساٌرٌن و مزاحمت دٌگران نباشٌد 
  دستهای خود را تمٌز شسته و آنها را گرم کنٌد 
  مواظب باشٌد که روؼن ماساژی که استفاده مٌکنٌد خٌلی گرم ٌا خٌلی سرد نباشد 
  ساعت مچی انگشتر و زٌورآلات خود را خارج کنٌدتا به پوست او آسٌبی نرسد 
  همٌشه اول روؼن ماساژ را روی دستهای خود رٌخته بعد به بدن همسرتان بمالٌد.گاهی اگر روؼن ٌا 
    روی بدن برٌزٌد آزاردهنده خواهد بود ”لوسٌون ماساژ را مستقٌما
  از شروع ماساژ تا پاٌان آن هٌچوقت هردو دست خود را باهم از بدن او برندارٌد 
  همٌشه با نرمی و صرؾ وقت ماساژ دهٌد و هٌچگاه عجله نکنٌد 
  روشهای انجام ماساژ جنسی 
  1-  با استفاده از کؾ هردو دست بدن طرؾ مقابل را داٌره وار ماساژ دهٌد.اٌن داٌره را از مرکز به 
  خارج بکشٌد و روی قسمتهای استخوانی بدن زٌاد فشار ندهٌد.مٌتوانٌد ماساژ را با نوک انگشتان ٌا کؾ 
  دست انجام دهٌد.همٌشه بدن او را به آهستگی ماساژ دهٌد 
  2-  همسر شما به شکم دراز مٌکشد وشما روی رانهای او مٌنشٌنٌد.کؾ دست خود را روی باسن او 
  گذاشته انگشتها را بطرؾ بالا(سرش) نگه دارٌد.حالا با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرؾ 
  سرش بالا ببرٌد .هنگامٌکه به گردن رسٌدٌد دستها را بطرؾ شانه ها ببرٌد.شانه و بازو را بمالٌد و از 
  آنجا به سمت باسن بروٌد و دوباره از اول شروع کنٌد 
  3-  در ٌک طرؾ او بنشٌنٌد و دستها را دوطرؾ ستون مهره ها بگذارٌد و کمر او را به طرؾ لگن و 
  ران بمالٌد.اؼلب مردان و زنان از اٌن نکته شکاٌت دارند که از لحاظ جنسی به رضاٌت کامل نمٌرسند 
  بدون آنکه از خودشان بپرسندآنها از رابطه جنسی چه مٌخواهند وچرا به ارتباط جنسی نٌاز دارند.در اولٌن قدم شما باٌد بدن خود را بخوبی بشناسٌد.بدن خود را لمس کرده و آنرا نوازش کنٌد تا بفهمٌد که 
  چه مٌخواهٌد.بٌاد داشته باشٌد که عشق و علاقه فقط در لمس مکانٌکی بدن خلاصه نمٌشود 
  در حٌن رابطه جنسی شما مٌتوانٌد با صدا وتؽٌٌر قٌافه خود طرؾ مقابل را راهنماٌی کنٌد ٌا اٌنکه دست 
  او را بگٌرٌد و روی قسمتهاٌی از بدنتان بگذارٌد که از تحرٌک آنها احساس لذت بٌشتری مٌبرٌد و به اٌن ترتٌب همسرتان را راهنماٌی کنٌد مواقعی هست که گفتار کاربردی ندارند و شما باٌد با رفتارتان با طرؾ مقابل ارتباط برقرار نماٌٌد.انسان نٌازفراوانی به لمس دارد و همٌن موضوع اهمٌت ماساژ جنسی را برای زوجها بٌشتر مٌسازد.گاهی همٌن لمس بدن و ماساژ جنسی علاوه بر لذت زٌاد حتی ممکن است به ارگاسم نٌز منجر شود فضای محٌط پٌرامون نقش مهمی در مٌزان رضاٌت شما از رابطه جنسی دارد برای همٌن بهتر است اتاق خواب خود را مطابق فانتزی های نزدٌکٌی تان ( تخٌلات  ” : شما معمولا جنسی) تزٌٌن مٌکنٌد ٌکی از مهمترٌن نکات محٌط اطراؾ مسئله نور و روشناٌی است 
  مٌتوانٌد از آباژور ٌا چراغ خواب با نور کم استفاده کنٌد 
  لامپهای پرنور و همچنٌن تلوزٌون و هر وسٌله پرسروصدای دٌگری را خاموش کنٌد 
  بهتر است ٌک موزٌک ملاٌم نٌز پخش کنٌد 
  نوع پوشش و حتی رنگ لباس شما مٌتواند برای طرؾ مقابل حاوی پٌام و نکته خاصی باشد 
  برای راحتی بهتر است لباس نرم و کوتاه و به رنگ روشن بپوشٌد 
  چند نکته مهم در مورد ماساژ محرک جنسی
  1-  با انگشت اشاره و مٌانی خود مانند ٌک مداد به سراسر بدن او بکشٌد 2-  قسمتهای تحرٌک کننده بدن مثل آرنج و داخل رانها را قلقلک بدهٌد 3-  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشٌد ولی اٌن بار انگشتتان را مرتب از روی بدن 
   برداشته و دوباره روی آن بگذارٌد و نقطه نقطه جلو بروٌد
  4-  با لبهاٌتان سراسر بدن او را ببوسٌد  - انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او به حرکت آورٌد 5 6-  با نوک انگشت ولی با فشاری بٌشتر از حالت شماره ٌک بدن او را لمس کنٌد 7-  پوست او را بٌن انگشتان خود گرفته و خٌلی آرام و بنرمی نٌشگون بگٌرٌد 8-  پوست او را بٌن انگشت شست و چهاران گشت دٌگر جمع کرده و بدون اٌجاد درد بگٌرٌد 9-  موقع نٌشگون گرفتن به آرامی و بدون اٌجاد درد پوست را بپٌچانٌد  - با نوک انگشت به نرمی مانند ٌک پر بدن او را نوازش کنٌد 10 11-  با کؾ انگشتان خود بدن او را از بالا به پاٌٌن لمس کنٌد 12-  مثل حالت بالا انگشتان خود را به شکل داٌره حرکت دهٌد 13-  گاهی بدن او را با پشت انگشت نٌز نوازش کنٌد 14-  با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی و ممتد روی بدن بکشٌد 15-  با انگشتان خود ٌک حلقه دور پوست او اٌجاد کرده و اٌن حلقه را به حرکت در آورٌد 16-  دو انگشت خود را به شکل نعل اسب ٌا حرؾ ٌو گرفته و با آن بدن را ماساژ دهٌد 17-  با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد مٌزنٌد روی بدن او بزنٌد 18-  قسمت باسن و کفلهای او را نوازش کرده و بمالٌد 19-  گاهی با کؾ دست روی رانها و سٌنه او آرام ضربه بزنٌد 20-  با کؾ دستتان شانه و سٌنه و لگن و زانوی او را بمالٌد 21-  با دست تمام بدن او را نوازش کنٌد 22-  با ناخن به آرامی روی نواحی مختلؾ بدن او بکشٌد 23-  گاهی با نوک چهار انگشتتان با هم او را ماساژ دهٌد 24-  با ناخن به نرمی روی پوست او خطهاٌی بکشٌد 25-  با پشت دست و ناخنهاٌتان بدن او را نوازش کنٌد
  -  ناخن شست را روی ٌک سٌنه و ناخن بقٌه انگشتان را روی سٌنه دٌگر قرار دهٌد و به 26 آرامی فشار دهٌد 27-  با ناخن داٌره های بزرگی روی سٌنه او بکشٌد 28-  با چهر انگشت دست خود مانند ٌک برس به نرمی روی بدن او بکشٌد
  بٌاد داشته باشٌد که کارهای فوق را هر دو طرؾ،چه زن و چه مرد،مٌتوانند برای همسر خود انجام داده 
  و لذت ببرند .  
  اصول اساسی ماساژ جنسی بدن زن 
  پٌش نوازشی مرحله ای است که قبل از انجام عمل دخول صورت می گٌرد تا دو طرؾ رابطه آمادگی 
  لازم را برای ٌک رابطه خوب و کامل پٌدا کنند .بوسه دادن و بوسٌدن بدن ٌکی از مراحل پٌش نوازش 
  می باشد .ٌکی دٌگر از مراحل پٌش نوازش که بسٌار مفٌد می باشد ماساژ می باشد 
  انجام ماساژ ممکن است بصورت امر جنسی درآمده، جرٌانی از نوازشها و مالش را از بالای سر تا 
  نوک انگشتان پا پدٌد آورد .ٌک ماساژ مٌتواند شامل تنوعی از نوازشهای لطٌؾ، سست و آرام، تا 
  مالشهای محکم وحرکات قوی باشد .زٌباٌی ماساژ جنسی در آنست که حرکات آن شبٌه نتهای موسٌقی و ٌا حرکات موسٌقی، آنقدر متنوع است که مٌتواند همٌشه شما را در پاسخگوئی خلاق به تؽٌٌر نٌازها و 
  حالات شرٌکتان توانا سازد اٌن امر ممکن است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدٌن طرٌق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بٌشتری ٌافته واحساس شهوت مٌکند .ماساژ جنسی به اٌجاد اعتماد فٌزٌکی وروانی کمک مٌکند زٌرا ٌکی از طرفٌن خود را در احاطه دستهای دٌگری قرار مٌدهد . در حٌن ماساژ، شخص ماساژ دهنده باٌد احترام به نٌازها و پاسخهای درونی طرؾ مقابل را بٌاموزد.ماساژ به شکلها و روشهای مختلفی صورت می گٌرد .اما عمده مراحل آن با هم شبٌه است و باٌد ٌکسری مساٌل اساسی را در آن رعاٌت نمود .
  آرامش و طمانٌنه از مهمترٌن ارکان ماساژ جنسی می باشد .ماساژی که با عجله و شتاب صورت گٌرد 
  نتٌجه مطلوبی به همراه ندارد  .آماده کردن فضا برای ماساژ از دٌگر ارکان ٌک ماساژ جنسی خوب و 
  لذتبخش می باشد 
  اقداماتی مانند تارٌک نمودن اتاق و روشن کردن چراغ خواب رنگی -گذاشتن ٌک موسٌقی ملاٌم  - استفاده از تخت ٌا تشک مناسب و استفاده از روؼن ماساژ می تواند به انجام بهتر ماساژ کمک کند . 
  فرد ماساژ گٌرنده به روی شکم می خوابد و فرد ماساژ دهنده دستهای خود را آؼشته به روؼن ماساژ 
  نموده و به آرامی عضلات پشت گردن را در دوطرؾ ماساژ داده و به تدرٌج در کنار ستون فقرات تا 
  شٌار بٌن باسن ماساژ را ادامه می دهد 
  در قسمت بالای پشت ماساژ را به سمت بازوها ادامه داده و عضلات بازو و ساعد دستها را نٌز به 
  آرامی ماساژ می دهد .در قسمت پاٌٌن پشت ماساژ تا عضلات جلوی قفسه سٌنه ادامه می ٌابد و به پهلوها نٌز امتداد می ٌابد 
  سپس قسمت پشت و داخل رانها به آرامی ماساژ داده شده و پس از عبور از زانو پشت ساق پا و اطراؾ 
  قوزک نٌز ماساژ داده می شود .کؾ پا و انگشتان پا نٌز ٌکی از قسمتهای مهم می باشد 
  پس از ماساژ تمام قسمتهای پشت و پا ها ماساژ ناحٌه باسن به آرامی انجام می شود و اطراؾ مقعد و 
  ناحٌه تناسلی نٌز ماساژ داده می شود .سپس فرد برگشته به پشت می خوابد و از گردن تا جلوی قفسه 
  سٌنه و سپس شکم و پهلوها ماساژ داده می شود .بعد از آن ناحٌه سٌنه ها و اطراؾ سٌنه ها ماساژ داده 
  شده و در آخر ناحٌه اطراؾ آلت تناسلی ماساژ داده می شود .در ماساژ سٌنه ها از فشار دادن نوک سٌنه ها اجتناب شود 
  برخی افراد در هنگام ماساژ پشت به آرامی روی باسن شرٌک جنسی نشسته و عمل ماساژ را انجام می 
  دهند که تاثٌر بسٌار خوبی دارد .بوٌژه زمانی که فرد ماساژ دهنده در هنگام ماساژ به آرامی با شکم 
  خود باسن و سطح پشت فرد ماساژ گٌرنده را مالش می دهد و همچنٌن با استفاده از آلت تناسلی خود 
  مٌان پا ها و سطح خارجی آلت تناسلی خانم را نوازش می کند .به اٌن نوع ماساژ جنسی در اصطلاح 
  ماساژ سه دستی می گوٌند .(استفاده از آلت تناسلی به عنوان دست سوم)
  ٌکی از نکاتی که در هنگام ماساژ باٌد به آن توجه نمود اٌنکه بوسٌدن قسمتهای مختلؾ بدن شرٌک جنسی و بٌان الفاظ عاشقانه لذت ماساژ را چندٌن برابر می نماٌد .ماساژ نواحی اطراؾ ناحٌه تناسلی و همچنٌن خود ناحٌه تناسلی بعنوان آخرٌن مراحل ماساژ انجام گٌرد و عجله ای برای ماساژ و مالش اٌن داخل واژن ٌا مجرای تناسلی خانم را نٌز  – نواحی وجود نداشته باشد برخی از آقاٌان در پاٌان ماساژ ماساژ می دهند که لازم است به چند نکته توجه نمود 
  اول رعاٌت بهداشت فردی است .ناخنها باٌد کوتاه باشد و دستها با آب و صابون شسته شده باشد .حتی 
  المقدور از دستکش لاتکس استفاده شود و به جای روؼن ماساژ از ژل مخصوص استفاده شود .( ژل 
  لوبرٌکانت که در داروخانه ها در معرض فروش قرار می گٌرد) فقط ٌک انگشت و به آرامی وارد 
  مدخل واژن گردد از فشار بٌش از حد خودداری گردد و حرکت انگشت به آرامی و در سطح شکمی مجرا انجام گردد. 
  رعاٌت نکات ذکر شده در مواقعی که قصد مالش ناحٌه مقعد و داخل آن نٌز صورت می گٌرد باٌد 
  رعاٌت شود در صورتٌکه روؼن ماساژ فراهم نباشد می توان از روؼن زٌتون استفاده نمود .البته روؼن های مخصوص ماساژ ارجحٌت دارد.لازم است مجددا تاکٌد گردد که ماساژ خوب ماساژی است که در فضا و شراٌط مناسب و با حفظ طمانٌنه و آرامش انجام گٌرد و دو طرؾ با حوصله به انجام آن بپردازند تا نهاٌت لذت را از انجام آن و رابطه جنسی بعد از آن ببرند 
  ٌک ماساژ خوب تاثٌر بسٌار زٌادی در به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) رسٌدن ٌک خانم دارد .رعاٌت سه 
   90اصل بٌان شده می تواند در به ارگاسم رسٌدن خانمها نقش بسٌاری اٌفا کند و مٌزان ارگاسم را تا
  درصد افزاٌش دهد.  خوشحالي هاي واقعي بعد از ازدواج به دست مي آید  .( پاستور )  
    
   
  فصل سوم  :همه چیز درباره پرده بکارت و معرفی انواع آن
   
  پرده بكارت ؼشاٌی ا ست كه تمام ٌا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند   لؽتی ٌونانی ست Hymen .
  به معنای پوست ٌا پرده كه از نام الهه ازدواج و عروسی ٌونانٌان  . وام گرفته شده God Hymen
    ،) ٌونانٌان باستان از اٌن لؽت برای انواع پرده ها از جمله پرده ای كه قلب را احاطه می كند(پرٌكارد
  استفاده می كردند، اما با گذشت زمان، كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد . 
  بسٌاری تصور می كنند كه پرده بكارت، داخل واژن قرار دارد .در صورتٌكه اٌنطور نٌست .پرده بكارت، بخش خارجی اندام جنسی است و دقٌقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد . 
  انداممان را چقدر می شناسٌم ؟ 
  بسٌار مهم است كه بدانٌد بدنتان به چه شكلی است .البته در مورد شكل ٌا رنگ اندام جنسی تان نگران 
  نباشٌد .بعضی ها تٌره اند، بعضی روشن، بعضی كوچكند، بعضی بزرگ .اما ؼٌر عادی نٌستند .در نظر 
  داشته باشٌد كه هٌچ واژنی دقٌقا شبٌه آن دٌگری نٌست.اندازه و شكل اٌن سوراخ از فردی به فرد دٌگر بسٌار متفاوت است. 
   
  انواع راٌج پرده بكارت عبارتند از :  
   
  حلقوی  :در اٌن نوع، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند 
  حلقوی (قابل اتساع و ؼٌر قابل اتساع) - در اٌن نوع، پرده بکارت به شکل حلقهای پٌرامون ورودی مهبل را پوشاندهاست .پرده حلقوی قابل اتساع با آمٌزش جنسی پاره نمٌشود 
  ارتجاعی  :پرده ای كه به اندازه كافی انعطاؾ پذٌر و قابل ارتجاع ا ست و به هنگام ورود آلت تناسلی 
  مرد، پاره نمی شود ٌا به طور جزئی پاره می شود و هٌچ خونرٌزی ندارد 
  دو سوراخی ( تٌؽه ای ٌا دو تکه ای ) :پرده ای كه ٌك تٌؽه ممتد در طول ورودی واژن دارد 
  ؼربالی (سوراخ سوراخ ٌا مشبک ) : اٌن پرده به طور كامل در عرض مهبل كشٌده شده اما سطح آن 
  سوراخ سوراخ است دندانه دار  :در پرده دندانه دار حفره وسط پرده ٌک حفره گرد با لبه های مضرس می باشد .در واقع تفاوت اٌن نوع پرده با پرده حلقوی ٌا گرد فقط در مضرس ٌا هفت و هشتی بودن لبه های حفره می باشد  
  مسدود  :اٌن نوع پرده هٌچ سوراخی ندارد و کاملا مسدود است 
  بعضی ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، بعضی دٌگر پرده بكارتشان بدون سوراخ است، درحالٌكه برخی 
  دٌگر پرده های بسٌار ضخٌمی دارند كه ممكن است برای پاره كردن آن، كمك پزشك مورد نٌاز باشد تا از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگٌری شود، اٌن شٌوه را برٌدن پرده می نامند.طی اولٌن دخول، پرده بكارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسٌم می شود، ؼالبا تا زمانی كه زن، نوزادی به دنٌا بٌاورد باقٌمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت 
  پرده بدون سوراخ ٌا بسته چٌست؟ 
  پرده ای كه تنها با خروج نوزاد پاره می شود، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پٌرامون ورودی 
  واژن باقی می ماند .در دخترانی كه به سن بلوغ می رسند، در صورتٌكه دارای پرده بسته باشند، خون 
  قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود در نتٌجه باعث بروز درد می شود، اٌنگونه افراد باٌد به دكتر مراجعه كرده تا طی عمل جراحی و اٌجاد برشی در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود 
  روش معاٌنه پرده بکارت : 
  خانمها به دلٌل خصوصٌات روانی ماٌل نٌستند برای معاٌنه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند و اٌن در بسٌاری از موارد موجب افسردگی و ناراحتی های روحی در آنها می گردد.پرده ی بکارت به شکلی 
  است که خود شخص به تنهاٌی قادر به معاٌنه نٌست و در مواردی که ناشٌانه اٌن عمل انجام گٌرد موجب صدمه زدن به پرده خواهد شد. 
  توصٌه می شود که برای معاٌنه ی پرده بکارت خود به ماما و پزشک زنان مراجعه نماٌٌد . 
   . سالگی سنی است که دختر جوان اولٌن چک آپ خودش را باٌد پٌش ٌک پزشک ٌا ماما انجام بدهد18
  برای معاٌنه پرده بکارت باٌد لب های خارجی فرج را کاملا با انگشت شست و اشاره باز کنٌد و با 
  استفاده از آٌنه پرده را معاٌنه کنٌد.اگر دوست ٌا آشناٌی باشد راحتتر می شود پرده را معاٌنه کرد بدٌن ترتٌب که شما با استفاده از انگشت های مٌانی و اشاره ٌک دست و انگشت شست و اشاره دست دٌگرتان دو لب فرج را کاملا باز می کنٌد و دوست شما با استفاده از ٌک چراغ قوه نور را به آٌنه می تاباند تا نور به داخل مهبل منعکس شود.(عواقب ناشی از اٌن معاٌنه شخصی توسط خود افراد متوجه ما نخواهد بود)
  ازدواج كنٌد، به هر وسٌله اي كه مً توانٌد .زٌرا اگر زن خوبً گٌرتان آمد
  بسٌار خوشبخت خواهٌد شد و اگر گرفتار ٌك همسر بد شوٌد فٌلسوؾ بزرگً مً
  شوٌد .( سقراط) 
  فصل چهارم  :پیدا کردن نقطه جی در خانم ها و نقش آن در ارگاسم
   
   3  نقطه حساس برای تحرٌک و ارضاء جنسی در الت تناسلی خانم ها وجود دارد : 
   ) . کلٌتورٌس (چوچوله 1  . مجرای پٌشاب 2  . نقطه جی 3
  نقطه   چٌست ؟ G
  برای خٌلی از خانمها، نقطه ناحٌه ای بسٌار حساس و تحرک کننده است که ساعتها به آنها لذت می G دهد. برای خٌلی های دٌگر نقطه ای برآمده در واژن است که اگر بٌش از اندازه دستکاری شود فرد احساس می کند که نٌاز دارد به دستشوٌی برود .خٌلی از خانم ها هٌچ حسی در اٌن نقطه احساس نمی کنند و خٌلی ها هم اصلا ً اٌن نقطه را در واژن خود ندارند.
  تئوری های مختلفی درمورد اٌنکه نقطه  واقعا ً چٌست، وجود دارد .ٌک دٌدگاه اٌن است که نقطه G G محل بافت پروستات درست مثل پروستات در آقاٌان است
  نقطه  . بٌشتر از اٌنکه ٌک نقطه باشد، ٌک محل خاص است G
  نقطه جی توی مهبل ( تقرٌبا دو سوم راه ) واقع شده .برای ٌک زن ٌا دختر کمی مشکل است که با انگشت خودش به اٌن مرکز برسد و بهترٌن کار اٌن است که شرٌک جنسی با انگشت ٌا آلت تناسلٌش تحرٌک نقطه جی را انجام دهد .تحرٌک اٌن مرکز به ارگاسم ( اوج لذت جنسی ) در اکثر زنان منجر مٌشود .طوری که در بعضی زنان ماٌعی از آن ترشح مٌشود .در باره اٌن ماٌع نظرات متفاوتی بٌان مٌشود.بعضی ها مٌگوٌند که همان ادرار است و بعضی آن را شبٌه ماٌعی مٌدانند که از پروستات مردان تولٌد مٌشود.
  نقطه جی در واژن در دٌواره قدامی ( دٌواره جلوٌی ) واژن و در عمق تقرٌبی دو سوم آن قرار گرفته 
  است .بافت اٌن نقطه در موقع لمس حالتی نرم و اسفنجی و در عٌن حال کمی چروک خورده تر ( مانند 
  آدامس جوٌده ) از باقی دٌواره دارد. 
  روش پٌدا کردن 
  اگر زن روی کمر دراز بکشد با داخل کردن انگشت مٌانی ٌا اشاره ( که اٌن کار را به دلٌل موقعٌتی 
  ورود، شخص دٌگر بهتر از خود زن مٌتواند انجام دهد ) داخل واژن به طوری که کؾ دست رو به بالا 
  باشد؛ با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بٌا   ( مٌتوان Come Here Gesture )
  اٌن نقطه را ٌافت و تحرٌک کرد .تقرٌبا ورود دو بند انگشت برای تحرٌک اٌن نقطه کافٌست. 
    
   
  با آن چه باٌد کرد؟ 
  وقتی فهمٌدٌد که شما اٌن نقطه را دارٌد ٌا نه، باٌد کشؾ کنٌد که آٌا اٌن نقطه می تواند به شما لذت بدهد ٌا براٌتان آزاردهنده است .مالٌدن معمولا ً بهترٌن راه برای تحرٌک آن است.
  معمولا ً توصٌه می شود که انگشت سبابه تان را تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و نقطه مورد نظر را با 
  حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .باٌد امتحان کنٌد و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که 
  بٌشترٌن لذت را به شما بدهد .مهم اٌن است که از نظر جنسی تحرٌک شوٌد .شاٌان ذکر است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است .معمولا ً توصٌه می شود که انگشت سبابه تان را تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و نقطه مورد نظر را با حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .باٌد امتحان کنٌد و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که بٌشترٌن لذت را به شما بدهد .مهم اٌن است که از نظر جنسی تحرٌک شوٌد .شاٌان ذکر است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است.  
   
  برحسب اندازه و محل دقٌق نقطه   اٌن احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنٌد ٌا G
  نکنٌد .اگر لگنتان بلند شود احتمالا ً می توانٌد آنرا حس کنٌد.
  راه دٌگر حس کردن آن اٌن است که در حالت اٌستاده خم شوٌد و اجازه بدهٌد که آلت جنسی از پشت وارد واژن شود. 
  لازم به ذکر است که همه خانمها دارای اٌن نقطه نمی باشند .اما خانمهاٌی که دارای اٌن نقطه هستند لذت بسٌار زٌادی را با تحرٌک اٌن نقطه مٌتوانند تجربه نماٌٌد که بسٌار متفاوت از باقی دٌواره واژن خواهد بود .ممکن است در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن، در صورتی که جهت ورود آلت به گونه ای باشد که آلت اٌن نقطه را لمس کند لذت زن در حٌن نزدٌکی بٌشتر خواهد بود .ضمن آنکه با فشار کؾ دست روی بخش فوقانی برجستگی بالاٌی آلت تناسلی زن ( در زمانی که Pubic Area ) آلت تناسلی داخل واژن مٌباشد و عمل نزدٌکی در حال انجام است، لذت زٌادی را برای زن به همراه خواهد داشت.  
   
  حالت های نزدٌکی مناسب برای آن 
  برای تحرٌک اٌن نقطه توسط آلت تناسلی مرد از حالت های نزدٌکی مناسب مٌتوان حالتی را نام برد که در آن زن بر روی کمر خوابٌده و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن مٌشود، باسن زن کمی از 
  روی زمٌن بلند شده تا دخول بهتر انجام شود .ٌا اٌنکه دخول در واژن از پشت زن صروت گٌرد .اٌن 
  حالات منجر به تحرٌک نقطه جی با استفاده آلت مرد در حٌن نزدٌکی خواهد بود. 
   
   
       
  ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و شوري دارد .هم تندي و ترشي و
  شیریني و بي مزگي  .(ولتر )
   
  فصل پنجم  :پیدا کردن کلیتوریس
   
  کلٌتورٌس ٌا چوچوله ( Clitoris ) 
  در زنان در واقع مهم ترٌن بخش از اندام جنسی زنان می باشد .کلٌتورٌس در بالای اندام جنسی زنانه 
  قرار دارد  .گاهی پٌدا کردن چوچوله برای خود زن ٌا فردی که در حال امٌزش با اوست مشکل است 
  زٌرا گاه کاملا در جوؾ لبهای بزرگ فرج پوشٌده شده و به اصطلاح در زٌر سقؾ ان مخفی است (البته 
  در هر حال نوک ان تا حدی بٌرون است)
  اگر نمٌتوانٌد آن را بٌابٌد بهتر است از همسرتان و ٌا نامزدتان بپرسٌد  .در عکس زٌر مٌتوانٌد مکان 
  کلٌتورٌس را ببٌنٌد .  
   
  اٌن نقطه در زنان مهمترٌن جز تحرٌک شدن در زنان است و ٌک زن بٌشترٌن لذت را از اٌن نقطه می 
  برد .چوچوله در جرٌان تحرٌکات جنسی بزرگ می شود و بافت آن از همان بافت عمامه چول مردان است. 
     %از کل جسم چوچوله در خارج از بدن زن قرار دارد بنابراٌن نسبت به آلت مرد کوچکتر 4ضمنا فقط
  می نماٌد و دارای لوله مدور هم نٌست و فقط به در آمٌزش لذت جنسی را بٌشتر می کند و در هنگام 
  تحرٌک زن پر از خون می شود و حالت سفتی به خود می گٌرد.ضمنا هٌچ عضو جنسی در مردان به 
  حساسٌت چوچوله وجود ندارد .چوچوله توسط کلاهکی  . ( پوشٌده می شود Clitoris hood )
  هٌچ چٌز برای زن شگفت انگٌزتر از خوردن اندام جنسی او نٌست.اٌن عمل موجب مٌشود تا او احساس 
  عشق و نزدٌکی داشته ودٌوانه وار به ارگاسم برسد .بسٌاری از خانم ها حتی آنرا به نزدٌکی با مرد هم 
  ترجٌح مٌدهند. 
  در واقع کلٌتورٌس مهمترٌن اندام جنسی زن است .بدون توجه کافی به کلٌتورٌس زن هٌچ لذتی از نزدٌکی نمٌبرد .خانمها در مورد تحرٌک کلٌتورٌس شان احساس و درک متفاوتی دارند .عده ای عاشق آن هستند که کلٌتورٌس شان به سختی مکٌده شود ولی ممکن است اٌن کار برای بعضی دردناک باشد . تحرٌک با زبان لٌسٌدن و مکٌدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان مٌبرد 
  روش انجام : 
  لٌسٌدن را از واژن شروع و به سمت کلٌتورٌس بروٌد .در ٌک طرؾ لب بزرگ و کوچک واژن را با 
  دو لبتان بگٌرٌد زبان خود را شل کرده بٌن آن دو بکشٌد .سپس زبان را داخل واژن برده و موقع بٌرون 
  آوردن به دورادور آن بکشٌد 
  اٌنک لب خارجی را با دست کشٌده و با زبان به آن محکم ضربه بزنٌد .بعد زبان را کاملا "روی آن 
  کشٌده و دوباره به سوی کلٌتورٌس برگردٌد .انجام اٌن عمل زن را از خود بٌخود کرده و حتی ممکن 
  است به ارگاسم برساند. 
  حال کلٌتورٌس را به دهان برده و خٌلی کوتاه و سرٌع بمکٌد و با زبان به اطراؾ آن ضربه بزنٌد .گاهی 
  در همٌن موقع فرو کردن انگشت در واژن مٌتواند باعث ارگاسم شدٌدی شود .اگر اٌن عمل را در 
   .  انجام دهٌد لذت زٌادی خواهد داشت69وضعٌت
  بهترٌن راه به ارگاسم رساندن زن از طرٌق نزدٌکی دهانی استفاده از ضربات رٌتمٌک و پشت سر هم 
  زبان به کلٌتورٌس است. 
  زبان خود را دور کلٌتورٌس بکشٌد. 
  کلٌتورٌس را با لبتان بمکٌد. 
   دور کلٌتورٌس و لبهای واژن بکشٌد .با زبان خود به آهستگی به کلٌتورٌس 8زبان خودرا به شکل عدد ضربه بزنٌد. 
  زبان خودرا داخل واژن برده و درون آن بچرخانٌد 
  البته باٌد ٌاد آوری کرد شما می توانٌد با تکرار حرکات بهترٌن حالت ها را که همسرتان لذت بٌشتری 
  مٌبرد را بٌابٌد . 
  تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصٌل انتخاب كن .
  ( ضرب المثل چٌنً ) 
  فصل ششم  :تاثیر فیلم پورنو و مستهجن بر ذهن
  تاثٌر فٌلم پورنو بر ذهن مردان
  همٌشه، در اکثر فٌلم های پورنو دو نفر به سرعت به هم آؼوشی عجولانه و مکانٌکی مبادرت می ورزند .اٌن ماجرای نشان دادن رابطه جنسی بدوی، مکانٌکی و معمولا تحقٌرآمٌز، وقتی مهم می شود که بدانٌم بخش بزرگی از نسل های جدٌد مردان و زنان جوان، تقلٌد از پورنوها، تنها راه اصلی ٌادگٌری رفتارهای جنسی شان محسوب می شود .
  به دلٌل گسترش روز افزون رسانه های تصوٌری، صنعت پورنوگرافی از پربٌننده ترٌن و پر درآمدترٌن فعالٌت های اقتصادی در اکثر نقاط جهان شده است .انسانها دٌگر حتی لازم نمی بٌنند داستان های عشقی  . صفحه ای را بخوانند تا شاٌد ٌک صحنه کمابٌش متعادلتر ٌک رابطه جنسی را در آن تجسم کنند200 آدمها به راحتی نوشتن سه حرؾ و درخواست جسنجو از گوگل با ٌک کلٌک ساده به منبع عظٌمی از رفتار و سلٌقه های پورنو دست می ٌابند  .
  مقاله تحقٌقی را تدارک  »روانشناسی معاصر «رو
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : جنسی ,ماساژ ,انجام ,پرده ,کنٌد ,نقطه ,رابطه جنسی ,ماساژ جنسی ,وجود دارد ,تحرٌک کننده ,داخل واژن ,بٌاد داشته باشٌد ,دٌواره جلوٌی بکشٌد ,شراٌط تحرٌ ,
  اموزش زناشویی قسمت اول

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 28 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر