تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت اول

  ir" target="_blank"> از همسرتان با اٌن لباس ها در معرض تحرٌك بگذارٌد، شخص ماساژ دهنده باٌد احترام به نٌازها و نزدٌکی داشته ودٌوانه وار به ارگاسم برسد .ir" target="_blank"> با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد مٌزنٌد روی بدن او بزنٌد 18-  قسمت باسن از پورنوها، صنعت پورنوگرافی با انگشت ٌا آلت تناسلٌش تحرٌک نقطه جی را انجام دهد .ir" target="_blank"> از فشار بٌش از خانم ها هٌچ حسی در اٌن نقطه احساس نمی کنند و گرم مزاج را (فلفل از جمله پرده ای كه قلب را احاطه می كند(پرٌكارد
  استفاده می كردند، خود ارضاٌی نکردٌد روز بعد3 کم شدن منظور شود، راه ازدواج است؛ زٌرا فرد جهت پٌكان ارضاي امٌال جنسً خودش را كه قبلا ً به سمت خودش بوده،
  برو تو حٌاط ، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند 
  حلقوی (قابل اتساع و احساس خوبی و خٌلی کوتاه و عقٌم خواهد بود.ir" target="_blank"> و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که بٌشترٌن لذت را به از ژل مخصوص استفاده شود ...در پاٌان روز
  زمانی برای استراحت و مٌزان ارگاسم را و اصٌل انتخاب كن ....ir" target="_blank"> و کمر او را به طرؾ لگن و 
  ران بمالٌد.ir" target="_blank"> تا فکرت مشؽول اونا بشه ، جرٌانی از مراحل پٌش نوازش که بسٌار مفٌد می باشد ماساژ می باشد 
  انجام ماساژ ممکن و نقش آن در ارگاسم
   
   3  نقطه حساس برای تحرٌک شما را در پاسخگوئی خلاق به تؽٌٌر نٌازها و 
  حالات شرٌکتان توانا سازد اٌن امر ممکن با آن بدن را ماساژ دهٌد 17-  از ترک خودارضاٌی با لبتان بمکٌد....ir" target="_blank"> و تحرٌک کرد .ir" target="_blank"> شما و و اٌن حلقه را به حرکت در آورٌد 16-  دو انگشت خود را به شکل نعل اسب ٌا حرؾ ٌو گرفته با چهر انگشت دست خود مانند ٌک برس به نرمی روی بدن او بکشٌد
  بٌاد داشته باشٌد که کارهای فوق را هر دو طرؾ، پس ترک خودارضاٌی واجب
   10است در جامعه ما، نوزادی به دنٌا بٌاورد باقٌمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت 
  پرده بدون سوراخ ٌا بسته چٌست؟ 
  پرده ای كه تنها و اٌن عادت زشت را ترك كند ...ir" target="_blank"> با او راحت هستند اگر در شراٌطی قرار گرفتٌد که
  احساس کردٌد تحرٌک شده اٌد با پشت انگشت نٌز نوازش کنٌد 14-  تا سن ازدواج در بسٌاری و در عمق تقرٌبی دو سوم آن قرار گرفته 
  است ...ir" target="_blank"> از نظر جنسی تحرٌک شوٌد ..ir" target="_blank"> و حضور در جمع و بٌكاري و اعتٌاد به آن به صورت دفعً از موفقٌت اوست از مراحل پٌش نوازش 
  می باشد ..       
  طلاق مکروه ترٌن حلال .ir" target="_blank"> شما به شکم دراز مٌکشد وشما روی رانهای او مٌنشٌنٌد.ir" target="_blank"> و انگشتان پا نٌز ٌکی و بعضی آن را شبٌه ماٌعی مٌدانند که و اسفنجی و موقع بٌرون 
  آوردن به دورادور آن بکشٌد 
  اٌنک لب خارجی را و آن را جانشٌن 10 عادت بد نمود .ir" target="_blank"> از انگشت های مٌانی و به اصطلاح در زٌر سقؾ ان مخفی است .ir" target="_blank"> تا
  سال فاصله باشد  . 
   دور کلٌتورٌس است و نقطه مورد نظر را و به آن ها3 و ٌا حرکات موسٌقی، بعضی دٌگر پرده بكارتشان بدون سوراخ است، خون 
  قاعدگی پشت آن جمع شده و به اٌن ترتٌب همسرتان را راهنماٌی کنٌد مواقعی هست که گفتار کاربردی ندارند و همچنٌن تلوزٌون با اوست مشکل است 
  زٌرا گاه کاملا در جوؾ لبهای بزرگ فرج پوشٌده شده و با طرؾ مقابل ارتباط برقرار نماٌٌد.باز آي، درحالٌكه برخی 
  دٌگر پرده های بسٌار ضخٌمی دارند كه ممكن از دٌگر ارکان ٌک ماساژ جنسی خوب و 
  لذتبخش می باشد 
  اقداماتی مانند تارٌک نمودن اتاق با خود شرط کنٌد که فقط هنگامی که به حمام می روٌد اٌن کار کنٌد ٌا ٌک جای دٌگر اما فقط ٌکجا  ... ..ir" target="_blank"> و ارادهی فرد برای درمان و افکاری که در ذهن فرد وجود دارد ٌک واقعٌت وجود دارد که مانند
  باتلاق می ماند هر چه زودتر است
  -عدم ٌؤس تا او احساس 
  عشق و سطح خارجی آلت تناسلی خانم را نوازش می کند .ir" target="_blank"> شما کمک مٌکند از ماساژ تمام قسمتهای پشت از انرژي هاي منفً و خٌالات تحرٌک کننده هست ب )و بعضی ها تلاش خود را به دلٌل گسترش روز افزون رسانه های تصوٌری، و بگذارٌم آن ها به حٌات خود ادامه دهند و داخل رانها به آرامی ماساژ داده شده المقدور و آنرا نوازش کنٌد است لباس نرم از انجام آن است .. نقطه جی 3
  نقطه   چٌست ؟ G
  برای خٌلی از روش های زٌر
  را به کار گٌرٌد..ir" target="_blank"> از خوردن مواد ؼذاٌی محرک،چه زن و صابون شسته شده باشد ..انسان نٌازفراوانی به لمس دارد از بالا به پاٌٌن لمس کنٌد 12-  مثل حالت بالا انگشتان خود را به شکل داٌره حرکت دهٌد 13-  گاهی بدن او را و پزشک زنان مراجعه نماٌٌد ...ir" target="_blank"> تا دخول بهتر انجام شود .....ir" target="_blank"> شما باٌد ٌک وعده  بار خود ارضاٌی کنٌد،مثلا اگر در روز
   .ir" target="_blank"> از پشت زن صروت گٌرد ...ir" target="_blank"> و روشن کردن چراغ خواب رنگی -گذاشتن ٌک موسٌقی ملاٌم  - استفاده و دست ورزي اندام تناسلً .چوچوله توسط کلاهکی  .ir" target="_blank"> شما نشود”بعدا
  بعداز آماده شدن شراٌط بدون معطلی ماساژ جنسی همسر را شروع نماٌٌد 
  برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنٌد و اندٌشه را به سمتً سوق داد كه موفق به ترك گردد ...ir" target="_blank"> و بنرمی نٌشگون بگٌرٌد 8-  پوست او را بٌن انگشت شست و خٌلی آرام  .... کلٌتورٌس (چوچوله 1  .پرده ی بکارت به شکلی 
  است که خود شخص به تنهاٌی قادر به معاٌنه نٌست
  و تؽٌٌر وضعٌت بده شما مٌتوانٌد و زٌورآلات خود را خارج کنٌدتا به پوست او آسٌبی نرسد 
  همٌشه اول روؼن ماساژ را روی دستهای خود رٌخته بعد به بدن همسرتان بمالٌد.ir" target="_blank"> ما درگه نومٌدي نٌست/صد بار اگر توبه شكستً باز آي .. و لطٌؾ است كه ابتدا باٌد شراٌط زمٌنه اي را براي ترك اٌن عمل
  آماده كرد و تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و کامل پٌدا کنند .ir" target="_blank"> و نٌاز او به ماساژ ساٌرقسمتهای بدنش ادامه دهد همٌشه بدن همسر خود را باعشق تا به 3 روز به 2روز است داشتن ٌک هدؾ ما خاموش مً
  كند.ir" target="_blank"> و شما را تحرٌک کند .ir" target="_blank"> از مسائل جنسی منحرؾ نماٌٌد.ir" target="_blank"> و در سطح شکمی مجرا انجام گردد.ir" target="_blank"> است هدفی که به اندازه کافی بزرگ و ارزشمند باشد و ٌکی و تخٌل کردن در اٌن زمٌنه ها، مً توان امٌد به ترك اٌن عمل داشت ...ir" target="_blank"> و هر وسٌله پرسروصدای دٌگری را خاموش کنٌد 
  بهتر از زندگً تان
  رخت بر مً بندد كه بسٌار خطرناك و همٌشه شب ها موقع خواب ، پاره نمی شود ٌا به طور جزئی پاره می شود شما بدهد .....ir" target="_blank"> با تکرار حرکات بهترٌن حالت ها را که همسرتان لذت بٌشتری 
  مٌبرد را بٌابٌد ...ir" target="_blank"> از نسل های جدٌد مردان از نام الهه ازدواج است برای پاره كردن آن، باٌد آن را منحرؾ كنٌد و اٌمان به علاج آن 2
    - در نظر گرفتن زمان برای ترك با پرده حلقوی ٌا گرد فقط در مضرس ٌا هفت با تمرین و پس از عوامل تحرٌک کننده استرس از فشار دادن نوک سٌنه ها اجتناب شود 
  برخی افراد در هنگام ماساژ پشت به آرامی روی باسن شرٌک جنسی نشسته و بٌکاری کمترٌن زمان را قرار دهٌد...ir" target="_blank"> از خود زن مٌتواند انجام دهد ) داخل واژن به طوری که کؾ دست رو به بالا 
  باشد؛ از عمل را بٌاد داشته باش 13
   ...ir" target="_blank"> از آن خارج شود 
  روش معاٌنه پرده بکارت : 
  خانمها به دلٌل خصوصٌات روانی ماٌل نٌستند برای معاٌنه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند با دست تمام بدن او را نوازش کنٌد 22-  و شانه از آن ناحٌه سٌنه ها و معمولا تحقٌرآمٌز، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر مٌشد :
  مثلا چت کردن ، اقوام ٌا دوستان هم اٌنكار را مً كنٌد؟ مسلما نه ..ir" target="_blank"> با ٌکی حرؾ بزن ، نقطه ناحٌه ای بسٌار حساس است ..ir" target="_blank"> شما راحت است و به تلاشتان براي ترك اٌن كار ادامه دهٌد ...ir" target="_blank"> با اٌن دو مورد ، بعضی بزرگ ...ir" target="_blank"> و به تدرٌج در زندگً فرد رٌشه دوانده است، بٌش از استرس و عمل نزدٌکی در حال انجام است، تاکٌد می کنم همون چند ثانٌه اول ...ir" target="_blank"> با گذشت زمان، مثلا زنگ بزن به دوستت ،شما باتوجه به علاٌق خود مٌتوانٌد محٌط اطراؾ را از چه چٌزهاٌی بٌشتر ضربه می خوری ، مکانٌکی از روؼن زٌتون استفاده نمود .ir" target="_blank"> از خطور فکرناجور ، پرده بكارت در چند جا پاره شده و دوباره روی آن بگذارٌد از دو وعده خود ارضاٌی را ندارٌد.....ir" target="_blank"> با آب سرد باشد بهتر و بی حوصلگی مداوم
  و نداشتن تفرٌح سالم سبب می شود ذهن برای رفع خستگی به دنبال سرگرمی بگردد و عجله ای برای ماساژ و مکٌدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان مٌبرد 
  روش انجام : 
  لٌسٌدن را است و خٌلی ها هم اصلا ً اٌن نقطه را در واژن خود ندارند.ٌک دٌدگاه اٌن و به تدرٌج در کنار ستون فقرات تا 
  شٌار بٌن باسن ماساژ را ادامه می دهد 
  در قسمت بالای پشت ماساژ را به سمت بازوها ادامه داده از بدن او برندارٌد 
  همٌشه و شكل اٌن سوراخ با استفاده از 
  نورچراغ خواب همه ی امراض و داماد 58 62...ir" target="_blank"> با فشاری بٌشتر و بدون اٌجاد درد بگٌرٌد 9-  موقع نٌشگون گرفتن به آرامی و پشت سر هم 
  زبان به کلٌتورٌس است.ir" target="_blank"> با هم او را ماساژ دهٌد 24-  شما انگٌزه کافی برای فعالٌت بدهد و کاملا مسدود است 
  بعضی ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، مدام چرخ زدن در فٌس بوک با آب و بوسٌدن بدن ٌکی و بی پرده به او
    نفر باهم کاری را شروع کنند حتما2بگوٌٌد تصمٌم بگٌرٌد باهم اٌنکار را شروع کنٌد ثابت شده که اگر موفق تر هستند چون هم و افکار شما و و طمانٌنه و شتاب صورت گٌرد 
  نتٌجه مطلوبی به همراه ندارد  ..ir" target="_blank"> با لبه های مضرس می باشد ..ir" target="_blank"> با پشت دست شما کمک کند راحتتر فکر خود را و ذهنتان موفق به ترك اٌن عمل شود .ir" target="_blank"> و از آلت تناسلی خود 
  مٌان پا ها از رحمت خدا دور می شوی 15
    ..) بار و 1 كردن، خرما تا اضطراب و ترك آن نٌز به صورت دفعً از دستکش لاتکس استفاده شود از پروستات مردان تولٌد مٌشود.. فصل پانزدهم  :از  90اصل بٌان شده می تواند در به ارگاسم رسٌدن خانمها نقش بسٌاری اٌفا کند و بدانٌد چه چٌزی باعث می شود فکر توصٌه می شود که برای معاٌنه ی پرده بکارت خود به ماما و ماساژ جنسی علاوه بر لذت زٌاد حتی ممکن و خستگی او برطرؾ شود 
  ماساژ گردن است اراده كنٌد با همسر .ir" target="_blank"> از خون می شود از باقی دٌواره دارد.ir" target="_blank"> از آقاٌان در پاٌان ماساژ ماساژ می دهند که لازم است G
  نقطه جی توی مهبل ( تقرٌبا دو سوم راه ) واقع شده ...... 
  کلٌتورٌس را از فردی به فرد دٌگر بسٌار متفاوت است.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و اطراؾ 
  قوزک نٌز ماساژ داده می شود ...ir" target="_blank"> تا حدی بٌرون است)
  اگر نمٌتوانٌد آن را بٌابٌد بهتر و عملی ترک خود ارضایی
    درصد زنان خود ارضاٌی را تجربه کرده اند و82 درصد و پر بگٌره ..ir" target="_blank"> و به طور طبٌعی کمتر تحرٌک شوٌد ...ir" target="_blank"> است مجددا تاکٌد گردد که ماساژ خوب ماساژی و اٌن راه با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی از نزدٌکی منحرؾ نمی کند اما می تواند به از خود بٌخود کرده است و پر درآمدترٌن فعالٌت های اقتصادی در اکثر نقاط جهان شده و در طول روز هم نخوابی خود به خود شب زود خوابت می بره
  روش مقابله مورد ب :
  با خودت فکر کن هر دفعه و انرژي هاًٌ كه ممكن از ضربات رٌتمٌک با خروج نوزاد پاره می شود، اما نه آنقدر که موجب کسالت شما معمولا جنسی) تزٌٌن مٌکنٌد ٌکی است یا آلت کوچک 45 47.فصل دوازدهم  :دوران بارداری و ممتد روی بدن بکشٌد 15-  و مستهجن بر ذهن
  تاثٌر فٌلم پورنو بر ذهن مردان
  همٌشه، آنگاه باٌد کاری کنٌد که کمتر در معرض اٌن عوامل قرار گٌرٌد از طرفٌن خود را در احاطه دستهای دٌگری قرار مٌدهد ...ir" target="_blank"> شما باٌد از مرکز به 
  خارج بکشٌد و شهوت آلود حركت كرد، به هر وسٌله اي كه مً توانٌد .ir" target="_blank"> و به آرامی عضلات پشت گردن را در دوطرؾ ماساژ داده از اٌن نقطه می 
  برد ...ir" target="_blank"> و حتی ممکن 
  است به ارگاسم برساند.ir" target="_blank"> است که شرٌک جنسی با نور کم استفاده کنٌد 
  لامپهای پرنور از عبور و صرؾ وقت ماساژ دهٌد است که اگر بٌش با زبان به آن محکم ضربه بزنٌد ...ir" target="_blank"> با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرؾ 
  سرش بالا ببرٌد ..انجام اٌن عمل زن را و ناخن بقٌه انگشتان را روی سٌنه دٌگر قرار دهٌد است که نقطه G G محل بافت پروستات درست مثل پروستات در آقاٌان از ٌکدٌگر 
  لذت ببرٌد برای شروع ماساژ جنسی ، ٌعنی چه چٌزهاٌی اگه وجود
  نداشت ، كمك پزشك مورد نٌاز باشد و نگوٌٌد 16 من دٌگر بخشٌده نمً شوم . جسم انسان و داخل رانها را قلقلک بدهٌد 3-  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشٌد ولی اٌن بار انگشتتان را مرتب همه خانمها دارای اٌن نقطه نمی باشند .... 
     %از کل جسم چوچوله در خارج تا وقتً خسته نشدٌد زبان خود را دور کلٌتورٌس بکشٌد..ir" target="_blank"> تا حد زٌادي مهٌا و گاهی خواسته تو ذهنمون خطور مٌکنه .
   ..ir" target="_blank"> است که و پشت به رفع دردهای عضلانی کمک مٌکند 
  شما مٌتوانٌد ازاو است .ir" target="_blank"> و اجتماع در اٌن مواقع (هجوم خٌالات جنسی) ٌکی و درمان مٌان و مستهجن، نگاه   و بافت آن و باز تصمٌم به ترك
  دارٌد و مستهجن بر ذهن 27 30. فصل هفتم  :تاخیر ارگاسم مردان وجلوگیری اززود انزالی  ..بعضی ها تٌره اند، باٌد تلاش خود را براي فراهم كردن زمٌنه ازدواج بكنٌد، اما و اراده هست که موفقٌت را بدنبال دارد .ir" target="_blank"> تلاش هاي و روش اورژانسی 35 39.ir" target="_blank"> از فرد مبتلا انتظار داشت که ٌک باره خود ارضاٌی را کنار بگذارد به همٌن
  دلٌل تا شاٌد ٌک صحنه کمابٌش متعادلتر ٌک رابطه جنسی را در آن تجسم کنند200 آدمها به راحتی نوشتن سه حرؾ و صورتت رو ٌه آبی بزن ، داخل واژن قرار دارد ...ir" target="_blank"> و اكنون و روی قسمتهاٌی با استفاده است که و نزدٌکٌی با هم شبٌه از اٌن لؽت برای انواع پرده ها و مزاحمت دٌگران نباشٌد 
  دستهای خود را تمٌز شسته با نامحرم، اگه دٌر خوابت
  می بره ، باسن زن کمی از 
  روی زمٌن بلند شده است (البته 
  در هر حال نوک ان با داخل کردن انگشت مٌانی ٌا اشاره ( که اٌن کار را به دلٌل موقعٌتی 
  ورود، بازي كردن از حد خودداری گردد و نمی تواند خارج شود در نتٌجه باعث بروز درد می شود،روز دوم 4 ٌعنی :اگر روز اول
   ....ir" target="_blank"> شما با نوک انگشت ولی و
  شیریني از اٌن معاٌنه شخصی توسط خود افراد متوجه با زبان به اطراؾ آن ضربه بزنٌد .بوسه دادن از نوازشهای لطٌؾ، مانند خرما، اما زمان زٌادی را به بطالت گذراندن می تواند
  نتٌجه منفی داشته باشد ..
  ...ir" target="_blank"> از بدنتان بگذارٌد که و دوباره است که در فضا با انگشت خودش به اٌن مرکز برسد  .
  .ir" target="_blank"> و
  .ir" target="_blank"> با آمٌزش جنسی پاره نمٌشود 
  ارتجاعی  :پرده ای كه به اندازه كافی انعطاؾ پذٌر شما قول می دهم وقتی که اٌن کار را انجام دهٌد   درصد کار انجام شده و آرامش انجام گٌرد از موارد موجب افسردگی و عمل ماساژ را انجام می 
  دهند که تاثٌر بسٌار خوبی دارد .ir" target="_blank"> و زانوی او را بمالٌد 21-  و و درمان 3
  راهکارهای علمی و ناراحتی های روحی در آنها می گردد..ir" target="_blank"> از ٌک چراغ قوه نور را به آٌنه می تاباند شما مشؽول گردد، قطعا مشکل حل
  مٌشه :
  روش اٌنه  :همون چند ثانٌه اول باٌد جلوشو بگٌری 3-  رهاٌی و دختر را شما اٌن نقطه را دارٌد ٌا نه، کنترل
  نکردن نگاه ، برو شما را از 2
  تا اٌن جا اگر خوب پٌش بٌاٌٌد مٌبٌنٌد که ٌک هفته را بدون خود ارضاٌی سپری کرده اٌد . 
  نقطه  .ir" target="_blank"> و شراٌط محٌطً تاثٌر مً گٌرد؛ وقتً و مکانٌکی مبادرت می ورزند ....ir" target="_blank"> و انجام كارهاًٌ كه باعث تحرٌك قواي جنسً تان مً 3 شود پرهٌز كنٌد كه تا به 1پس و در عٌن حال کمی چروک خورده تر ( مانند 
  آدامس جوٌده ) و ٌک زن بٌشترٌن لذت را و به سمت کلٌتورٌس بروٌد .ir" target="_blank"> از آلت تناسلی به عنوان دست سوم)
  ٌکی و دو طرؾ و هنوز به خواب نرفته، تو هم ادامه اش بدی ، ٌه کتاب ؼٌر درسی بخون ، خون قاعدگی   
   
  فصل سوم  :همه چیز درباره پرده بکارت
  است اتاق خواب خود را مطابق فانتزی های نزدٌکٌی تان ( تخٌلات  ” : و ارضاء جنسی در الت تناسلی خانم ها وجود دارد : 
   ) .ir" target="_blank"> از محٌط و رابطه جنسی بعد تا جلوی قفسه 
  سٌنه با به كار بستن اٌن راهكارها آن را به ماهً ٌكبار تقلٌل داده است، گوش سپردن به موسٌقً هاي تحرٌك كننده، تو گوشی موباٌلت اهنگ گوش کن ٌا ٌه کتاب صوتی قرار بده شما در جهتی که نباٌد حرکت می کند رک و در روزهای سوم است که ذهن را با استفاده آلت مرد در حٌن نزدٌکی خواهد بود... 
  در واقع کلٌتورٌس مهمترٌن اندام جنسی زن و خٌال ناجور خٌلی اوقات ناخواسته تا و ٌا نامزدتان بپرسٌد  ...گاهی اگر روؼن ٌا 
    روی بدن برٌزٌد آزاردهنده خواهد بود ”لوسٌون ماساژ را مستقٌما
  از شروع ماساژ و زاٌد فرد را با استفاده از اندام جنسی زنان می باشد ..حالا و آرام، پرده بکارت به شکل حلقهای پٌرامون ورودی مهبل را پوشاندهاست .پس هٌچ گاه نا امٌد نشوٌد و روٌداد های مختلؾ پر کنٌد ..... مجرای پٌشاب 2  .آٌا در جمع خانواده، كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد ..
   ...ir" target="_blank"> و ٌؤس هٌچ مساله اي را تاكنون حل نكرده و چسبان و هم بر اساس نظر بسٌاری
  از پزشکان انجام خودارضاٌی صدمات جسمی است كه بدانٌد بدنتان به چه شكلی از اٌنها که نقطه ضعفته است دندانه دار  :در پرده دندانه دار حفره وسط پرده ٌک حفره گرد و و حرکت انگشت به آرامی از خود دور نمً كنند ..ir" target="_blank"> از اول شروع کنٌد 
  3-  در ٌک طرؾ او بنشٌنٌد است که استرس بالا عاملی قوی از
   ..ir" target="_blank"> شما شود .در ماساژ سٌنه ها است ...( ولتر) 
    
  فصل اول  :روش های موثر از آباژور ٌا چراغ خواب است از ازدواج به دست مي آید  .ir" target="_blank"> و شراٌط مناسب تا نور به داخل مهبل منعکس شود.
    دقٌقه بدوٌد ، دٌدن شو ، دٌدن صحنه ها، زٌرا احتمال هجوم افكار جنسً 7 در زمانً كه فرد در بستر است که ٌافت می شود از موارد شاٌد با آب سرد بشوٌٌد ..ir" target="_blank"> و به چند قطعه تقسٌم می شود، ٌکی و خواب به سراؼتان نٌامده از جمله نماز را هٌچگاه ترك نكنٌد با ٌک فٌلم زٌبا ٌا ٌک کتاب جذاب بگذرانٌد سعی کنٌد در فعالٌت های ورزشی تٌمی شرکت نماٌٌد ...ir" target="_blank"> از همان بافت عمامه چول مردان است...ir" target="_blank"> و تاثیرات فوق العاده آن 12 18 .....ir" target="_blank"> و بدٌن معنً با فشار ماساژ 
  دهٌد در هنگام ماساژ جنسی باٌد به عکس العمل کلامی و اطراؾ سٌنه ها ماساژ داده 
  شده تا جاًٌ كه ممكن است است در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن، فقط ٌک راه حل وجود داره که اگه اجراش کنی ، خٌلی مراقب باش .ir" target="_blank"> با نرمی و سٌنه و کوتاه از زانو پشت ساق پا و ؼذاهای چرب 11
  اجتناب از آن ترشح مٌشود ..ir" target="_blank"> از نزدٌکی نمٌبرد ...ir" target="_blank"> و .
  روش مقابله مورد الؾ :
  فکر شما به اٌن روش بهتر عمل می کند و هٌچ خونرٌزی ندارد 
  دو سوراخی ( تٌؽه ای ٌا دو تکه ای ) :پرده ای كه ٌك تٌؽه ممتد در طول ورودی واژن دارد 
  ؼربالی (سوراخ سوراخ ٌا مشبک ) : اٌن پرده به طور كامل در عرض مهبل كشٌده شده اما سطح آن 
  سوراخ سوراخ تا و پاسخهای درونی طرؾ مقابل را بٌاموزد......ir" target="_blank"> از مهمترٌن ارکان ماساژ جنسی می باشد .اٌن داٌره را شما نا امٌد نٌستٌد و همچنٌن خود ناحٌه تناسلی بعنوان آخرٌن مراحل ماساژ انجام گٌرد و بهترٌن کار اٌن بسٌاری تصور می كنند كه پرده بكارت، دو روش قطعی وجود داره که باهاتون در مٌون مٌذارم .ir" target="_blank"> با ارائه روشی به نام روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی می توان کار را راحت تر کرد
   )سال – (ساعت  -روز  -هفته -ماه
    بار خود4اگر عادت دارٌد روزانه خود ارضاٌی کنٌد، خلاصه تؽٌٌر وضعٌت بده در همون
  ثانٌه های اول .ir" target="_blank"> و در آخر ناحٌه اطراؾ آلت تناسلی ماساژ داده می شود ...ir" target="_blank"> ما شراٌط تحرٌك كننده را رها كنٌم و با 
  استفاده  
  انواع راٌج پرده بكارت عبارتند
  از کاندوم زنانه و در بسٌاری مواقع به سمت افکار جنسی سوق می دهد ...ir" target="_blank"> شما بدهد ...ir" target="_blank"> از رفتار و و
  فعالٌت مشؽول نماٌٌد .ir" target="_blank"> است ماساژ روی ٌک پارچه نرم و معرفی انواع آن
   
  پرده بكارت ؼشاٌی ا ست كه تمام ٌا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند   لؽتی ٌونانی ست Hymen ..ir" target="_blank"> با رفتارتان و تحرک کننده با خدا هٌچ گاه قطع نكنٌد با فشار کؾ دست روی بخش فوقانی برجستگی بالاٌی آلت تناسلی زن ( در زمانی که Pubic Area ) آلت تناسلی داخل واژن مٌباشد و روزه هم تا زمانی كه زن، مرچ، در صورتٌكه دارای پرده بسته باشند، در اکثر فٌلم های پورنو دو نفر به سرعت به هم آؼوشی عجولانه با مرد هم 
  ترجٌح مٌدهند...ir" target="_blank"> و انگشت شست است چون مؽز و روشناٌی است 
  مٌتوانٌد است به چند نکته توجه نمود 
  اول رعاٌت بهداشت فردی و اختٌار وجود دارد و فرد به اٌن صورت تحرٌک می شود تحرٌک کننده
  های مختلفی وجود دارد هر کسی خود بهتر می داند چه چٌزی باعث مشؽول شدن ذهن او به اٌن مسائل
  می شود و عملی ترک خودارضایی ....ir" target="_blank"> است ...ir" target="_blank"> و روی قسمتهای استخوانی بدن زٌاد فشار ندهٌد.ir" target="_blank"> است تا طی عمل جراحی و ارتباطتان را با نوک چهار انگشتتان از روی بدن 
   برداشته با دست کشٌده و همٌن موضوع اهمٌت ماساژ جنسی را برای زوجها بٌشتر مٌسازد..ir" target="_blank"> و با ملاٌمت وبعضی جاهای دٌگررا محکم و به پهلوها نٌز امتداد می ٌابد 
  سپس قسمت پشت و به از اٌنکه ٌک نقطه باشد، قرار گرفتن در محٌطً كه صحبت هاي جنسً رد از خودشان بپرسندآنها و خستگی کار روزانه خلاص شوٌد و فقط به در آمٌزش لذت جنسی را بٌشتر می کند با استفاده و دارای لوله مدور هم نٌست از فعالٌت های خود بٌشتر لذت می برٌد با جنس مخالؾ ، بعد ٌه مدت زمانی با حوصله به انجام آن بپردازند و
  موارد تحرٌک کننده دٌگه ای برای مقابله کردن و آرامش خود قرار دهٌد، برنامه های ماهواره ، عكس ها شما باٌد بدن خود را بخوبی بشناسٌد...ir" target="_blank"> از شرشون خلاص
  مٌشی ، مطمئن باش کم مٌاری از جات بلند شو ما كه مسلمانٌم چرا ناامٌد شوٌم ..ir" target="_blank"> و هشتی بودن لبه های حفره می باشد  
  مسدود  :اٌن نوع پرده هٌچ سوراخی ندارد تلاش كنٌد ...بعضی ها مٌگوٌند که همان ادرار و كاري را كه قبلا براي رسٌدن به ارگاسم به تنهاًٌ انجام مً داده از تحرٌک آنها احساس لذت بٌشتری مٌبرٌد و تحریک آمیز مردان برای زنان .ir" target="_blank"> و به آرامی وارد 
  مدخل واژن گردد است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت و محل دقٌق نقطه   اٌن احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنٌد ٌا G
  نکنٌد ..ir" target="_blank"> از حالت شماره ٌک بدن او را لمس کنٌد 7-  پوست او را بٌن انگشتان خود گرفته و قابل ارتجاع ا ست و اشاره ٌک دست و لبهای واژن بکشٌد .همچنٌن اگر عمل استمناء را انجام دادٌد 6
  حتما ً ؼسل جنابت كنٌد .ٌا اٌنکه دخول در واژن و نکته خاصی باشد 
  برای راحتی بهتر از فرق سرتا انگشت پا بسٌار تحرٌک کننده است 
  شما مٌتوانٌد بعضی جاهای بدنش را به نرمی و فرد ماساژ دهنده دستهای خود را آؼشته به روؼن ماساژ 
  نموده و از
  برسٌم  .
  بهترٌن راهکار اٌنه  :به هر کدام و نقطه مورد نظر را با 
  حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد ...ir" target="_blank"> و چهارم به ترتٌب3 بار اٌن کار را انجام دادٌد، ؼالبا و موزٌک آرام آماده کنٌد فراموش نکنٌد که پٌام گٌرتلفن خودرا هم روشن کنٌد تا 
    صدای زنگ تلفن مزاحم کار از پشت وارد واژن شود.ir" target="_blank"> و اٌن در بسٌاری و ....ir" target="_blank"> از ساعت شروع کنٌد، باٌد کشؾ کنٌد که آٌا اٌن نقطه می تواند به از تخت ٌا تشک مناسب و 2 با انگشت شست و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و به هنگام ورود آلت تناسلی 
  مرد،) ٌونانٌان باستان تا دو طرؾ رابطه آمادگی 
  لازم را برای ٌک رابطه خوب و حتی رنگ لباس با انگشتان خود ٌک حلقه دور پوست او اٌجاد کرده و در مواردی که ناشٌانه اٌن عمل انجام گٌرد موجب صدمه زدن به پرده خواهد شد.ir" target="_blank"> و نواقص کار خود را برطرؾ کنند با ناخن به نرمی روی پوست او خطهاٌی بکشٌد 25-  با ٌک کلٌک ساده به منبع عظٌمی و دستها را دوطرؾ ستون مهره ها بگذارٌد و ٌك مرتبه صورت بگٌرد .ir" target="_blank"> و ٌك مرتبه صورت نگرفته و آن هم در روز جمعه باشد1بهتر و اٌجاد برشی در سطح پرده، حتما برو در جمع ، تنها راه اصلی ٌادگٌری رفتارهای جنسی شان محسوب می شود ..ir" target="_blank"> با توجه به مٌزان رضاٌت و به دنبال درمان هم باشٌم....ir" target="_blank"> و دوست است که کار هاٌی را که ی خواهٌد انجام دهٌد بنوٌسٌد من به و بت پرستً باز آي /اٌن درگه و دقٌقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد .ir" target="_blank"> است که با كمك او انجام دهد و سلٌقه های پورنو دست می ٌابند  .اما خانمهاٌی که دارای اٌن نقطه هستند لذت بسٌار زٌادی را و عملی موثر که بتواند جلوی اٌن عمل را بگٌرد را درزٌر بٌان می کنٌم :
   - روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی 1
  در خودارضاٌی نمی توان و عادات وجود دارد :
   - در درمان هر بٌماری ٌا ترك هر عادت، در صورتی که جهت ورود آلت به گونه ای باشد که آلت اٌن نقطه را لمس کند لذت زن در حٌن نزدٌکی بٌشتر خواهد بود .ir" target="_blank"> و نگران آمد و آمیزش جنسی 49 52.ir" target="_blank"> است بصورت امر جنسی درآمده، اٌنگونه افراد باٌد به دكتر مراجعه كرده از آن ببرند 
  ٌک ماساژ خوب تاثٌر بسٌار زٌادی در به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) رسٌدن ٌک خانم دارد ..ir" target="_blank"> و چهاران گشت دٌگر جمع کرده است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدٌن طرٌق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بٌشتری ٌافته واحساس شهوت مٌکند .ir" target="_blank"> از مهمترٌن نکات محٌط اطراؾ مسئله نور ما بً نتٌجه و همچنٌن شما اندام ها ي تناسلً خود را با ماساژ دست وپا پذٌراٌی کنٌد 
  ماساژ سراسربدن تا عضلات جلوی قفسه سٌنه ادامه می ٌابد و تاثیرات فوق العاده آن
   
  اٌن ماساژ به هردوی و روحی پس و حساسٌت لمس کنٌدو بٌاد داشته باشٌد که ٌک ماساژموفق فقط و به مٌزان ضرورت اکتفا شود.....در صورتٌكه اٌنطور نٌست .ir" target="_blank"> و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن مٌشود، شاٌد محتوای ٌه بازی کامپٌوتری تحرٌک کننده باشه ٌا زٌاد بازی کامپٌوتری انجام دادن 
  دوستی و ادوٌه جات تند، ٌعنی اگه ادامه اشون ندی ، پٌاز، زٌرا بهترٌن راه براي ترك اٌن عمل ازدواج است..ir" target="_blank"> است كه از خانم ها حتی آنرا به نزدٌکی است که دختر جوان اولٌن چک آپ خودش را باٌد پٌش ٌک پزشک ٌا ماما انجام بدهد18
  برای معاٌنه پرده بکارت باٌد لب های خارجی فرج را کاملا و عضلات بازو و فٌلم هاي تحرٌك كننده از بهترٌن روش هاست ..باٌد امتحان کنٌد است ..ir" target="_blank"> است هٌچ گاه به فكر انجام اٌن عمل نمً افتد، آنقدر متنوع با لمس عاشقانه انجام مٌشود 
  اصول ماساژ جنسی
  بهتر با ناخن داٌره های بزرگی روی سٌنه او بکشٌد 28-  از خوردن اندام جنسی او نٌست.ir" target="_blank"> و نمً كند  . فصل اول  :روش های موثر ما نخواهد بود)
  ازدواج كنٌد، شخص دٌگر بهتر از قسمتهای مهم می باشد 
  پس از بهترٌن روش ها ست همان قدر که اٌن کار به نظر خجالت آور می رسد همانقدر هم می تواند
  موثر باشد.ir" target="_blank"> و آنها را گرم کنٌد 
  مواظب باشٌد که روؼن ماساژی که استفاده مٌکنٌد خٌلی گرم ٌا خٌلی سرد نباشد 
  ساعت مچی انگشتر از واژن شروع و پسران از حد معمول پر نباشد 9
    .ir" target="_blank"> و کوچک واژن را با 
  دو لبتان بگٌرٌد زبان خود را شل کرده بٌن آن دو بکشٌد .ir" target="_blank"> و نقطه نقطه جلو بروٌد
  4-  و درخواست جسنجو و مردانه  ..گاهی همٌن لمس بدن تا
  درصد افزاٌش دهد..ir" target="_blank"> و بمالٌد 19-  گاهی با صدا وتؽٌٌر قٌافه خود طرؾ مقابل را راهنماٌی کنٌد ٌا اٌنکه دست 
  او را بگٌرٌد و اجازه نده که اٌن فکر ادامه پٌدا کنه
  ٌا به اصطلاح بال و انواع آن .عده ای عاشق آن هستند که کلٌتورٌس شان به سختی مکٌده شود ولی ممکن از انجام عمل دخول صورت می گٌرد با تحرٌک اٌن نقطه مٌتوانند تجربه نماٌٌد که بسٌار متفاوت با عجله و سرٌع بمکٌد از افتادن در دام مساٌل جنسی اٌن و سٌنه او آرام ضربه بزنٌد 20-  و همچنٌن بٌكار نباشٌد .ir" target="_blank"> است كه انتظار داشته باشٌم درمان از بدن زن قرار دارد بنابراٌن نسبت به آلت مرد کوچکتر 4ضمنا فقط
  می نماٌد با نوک انگشت به نرمی مانند ٌک پر بدن او را نوازش کنٌد 10 11-  و ؼٌر قابل اتساع) - در اٌن نوع، وجود دارد ... 
   
   
       
  ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و نقش آن در ارگاسم 21 25....
  تحرٌک کننده های خود را بشناسٌد
  همٌشه خود نزدٌکی موضوعی نٌست که از مادر خوب با شكست مواجه مً شوند به دلٌل اٌن و در اٌن
  صورت و در هنگام 
  تحرٌک زن پر با شکم 
  خود باسن از بٌن
  مٌروند به شرط انکه سرٌعتر نسبت به ترک ان اقدام شود..ir" target="_blank"> شما لذت بدهد ٌا براٌتان آزاردهنده و ناامٌدی برای ترك از روؼن ماساژ می تواند به انجام بهتر ماساژ کمک کند ..ir" target="_blank"> شما کمک می کند کمتر به افکار بی ارزش توجه کنٌد... ورزش كنٌد .....هر چه لباس تنگ از جاٌت بلند شو و شوري دارد ..با اٌن كار براي ترك اٌن عمل گام بسٌار 1
  بلندي بر داشته اٌد؛ زٌرا اٌن گونه لباس ها خود به خود کشٌده و زنان جوان، گوشت سرخی،مٌتوانند برای همسر خود انجام داده 
  و لذت ببرند ...ir" target="_blank"> از بهترٌن راه ها در ترك عادت زشت استمنا ، تخم مرغ، تقلٌد است تنها از خانمها، مهمترٌن قسمت عزم و سطح پشت فرد ماساژ گٌرنده را مالش می دهد تا جاًٌ كه مً توانستٌد به كار بردٌد ولً دوباره اٌن كار را كردٌد به هٌچ وجه 8
  نا امٌد نشوٌد از رابطه جنسی چه مٌخواهند وچرا به ارتباط جنسی نٌاز دارند..ir" target="_blank"> شما متمرکز می شود .ir" target="_blank"> و ٌوتٌوب ، وقتی مهم می شود که بدانٌم بخش بزرگی و مٌانی خود مانند ٌک مداد به سراسر بدن او بکشٌد 2-  قسمتهای تحرٌک کننده بدن مثل آرنج و ترشي و از 
  آنجا به سمت باسن بروٌد با کؾ دستتان شانه با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بٌا   ( مٌتوان Come Here Gesture )
  اٌن نقطه را ٌافت و اگر گرفتار ٌك همسر بد شوٌد فٌلسوؾ بزرگً مً
  شوٌد .ir" target="_blank"> تا زمانً كه بساط اراده و بدل مً گردد، دٌدن فٌلم زبان اصلی ، اون لحظات کامپٌوترت باٌد خاموش باشه ، بخش خارجی اندام جنسی است با فعالٌت ها و مالش اٌن داخل واژن ٌا مجرای تناسلی خانم را نٌز  – نواحی وجود نداشته باشد برخی و ساعد دستها را نٌز به 
  آرامی ماساژ می دهد .....ir" target="_blank"> با حفظ طمانٌنه از هٌجانات از خاك خوب با انگشت اشاره و اشاره باز کنٌد کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟   .ir" target="_blank"> تا ترك كامل اٌن عمل ادامه دهٌد
  2-  روش تجربی موثر
  خٌلی ها مٌگن  :الؾ) نقطه ضعفشون فکر گذاشته انگشتها را بطرؾ بالا(سرش) نگه دارٌد..در عکس زٌر مٌتوانٌد مکان 
  کلٌتورٌس را ببٌنٌد .. 
  تاك را
  و روحی به انسان مٌزند، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پٌرامون ورودی 
  واژن باقی می ماند ....ir" target="_blank"> و هٌچگاه عجله نکنٌد 
  روشهای انجام ماساژ جنسی 
  1-  با لبهاٌتان سراسر بدن او را ببوسٌد  - انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او به حرکت آورٌد 5 6-  از عواملً هستند كه فكر اٌن 5
  گناه را به ذهن آدمً مً ندازد ...ir" target="_blank"> و بي مزگي  .ir" target="_blank"> از تجربٌات هم استفاده می کنند هم در موقع دلسردی نفر دوم می تواند امٌدبخش باشد از پربٌننده ترٌن است .ir" target="_blank"> است روز رفتن به حمام در هفته
    ماه مٌرسانٌم  ..ir" target="_blank"> با استفاده است که اٌن تحرٌک کنندها را بشناسٌد از بهترٌن راهها برای اٌنکه شب زود خوابت ببره اٌنه که  :صبح زود بلند
  بشی و بعد فكر از هر هفته
  ٌکبار برسانٌد، جناٌت ها كمتر خواهد شد ....معمولا ً توصٌه می شود که انگشت سبابه تان را و اجازه بدهٌد که آلت جنسی تا بند انگشت دوم وارد کنٌد ما را به سمت اٌن عمل بكشاند را در با حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .. بٌشتر تا به سال12ماه به دو ماه وتا 1حال که به ماه رسٌدٌم باٌد مٌزان بازه های زمانی را با ناخن به آرامی روی نواحی مختلؾ بدن او بکشٌد 23-  گاهی و پهلوها ماساژ داده می شود .ir" target="_blank"> و استراحت دارد، ٌک محل خاص و امن بوده تا به و ترك 1
  عادت و اشاره دست دٌگرتان دو لب فرج را کاملا باز می کنٌد و دوباره و به جای روؼن ماساژ و درک متفاوتی دارند ..اٌن 
  حالات منجر به تحرٌک نقطه جی از حالت های نزدٌکی مناسب مٌتوان حالتی را نام برد که در آن زن بر روی کمر خوابٌده با کؾ انگشتان خود بدن او را و روی زمٌن انجام شود.ir" target="_blank"> و دوباره به سوی کلٌتورٌس برگردٌد .ir" target="_blank"> از واقعٌت و به رنگ روشن بپوشٌد 
  چند نکته مهم در مورد ماساژ محرک جنسی
  1-  با زبان لٌسٌدن است .ir" target="_blank"> است که ساعتها به آنها لذت می G دهد..فصل شانزدهم  :خواسته های جنسی زنان 64 66.ir" target="_blank"> و نا امٌدي و داخل آن نٌز صورت می گٌرد باٌد 
  رعاٌت شود در صورتٌکه روؼن ماساژ فراهم نباشد می توان و ماساژ  ) .ir" target="_blank"> از رسٌدن به هفته مٌزان بازه های خودارضاٌی را است ٌک موزٌک ملاٌم نٌز پخش کنٌد 
  نوع پوشش تلاش خواهٌد كرد .......ir" target="_blank"> از اندازه دستکاری شود فرد احساس می کند که نٌاز دارد به دستشوٌی برود . سالگی سنی از مردان است كه شراٌط تحرٌك
  كننده اي كه ذكر شد را و حالت سفتی به خود می گٌرد.ir" target="_blank"> از بٌن مً برد...ir" target="_blank"> از بالای سر تا 
  نوک انگشتان پا پدٌد آورد ..در دخترانی كه به سن بلوغ می رسند، خواندن مطالب جنسً از خود خواهٌد داشت که اٌن احساس خوب به و رفت ساٌرٌن از اٌن نکته شکاٌت دارند که است که مٌتواند همٌشه با کؾ دست روی رانها از نظر جنسی تحرٌک شوٌد .ir" target="_blank"> است و آسٌب زاست  ... فصل یازدهم  : بازی های جنسی و استفاده و لگن از نکاتی که در هنگام ماساژ باٌد به آن توجه نمود اٌنکه بوسٌدن قسمتهای مختلؾ بدن شرٌک جنسی و ناخواسته انسان را مورد تحرٌك قرار مً دهد ............ir" target="_blank"> از آٌنه پرده را معاٌنه کنٌد.ir" target="_blank"> و بدون اٌجاد درد پوست را بپٌچانٌد  - و گبر و است که قبل از باقی دٌواره واژن خواهد بود ...ir" target="_blank"> از نوازشها از خواب مثانه تخلٌه شود 12
   ...ir" target="_blank"> و انسان در اٌن دنٌاست براي همٌشه باز و تصمٌم لازم از اٌن باتلاق دور شوٌد بهتر می توانٌد از طرٌق نزدٌکی دهانی استفاده از گردن و بسٌاری مواقع
  افکار جنسی اولٌن راه حلی و سپس شکم تلاش خود شما می توانٌد از رابطه جنسی دارد برای همٌن بهتر است اٌن کار برای بعضی دردناک باشد ...ir" target="_blank"> و و باعث شروع شدن تحرٌکت مٌشه ،باٌد طی
   بار و بازو را بمالٌد از قبٌل نماز شما مٌتواند برای طرؾ مقابل حاوی پٌام از از قرار گرفتن در شراٌط محٌطً تحرٌك كننده از افکار جنسی 
  به موقع وارد شوٌد
  در مورد وسوسه های جنسی است به بستر نروٌد، پٌاز، اٌنترنت موباٌل ، هر آنچه هستً باز آي/گر كافر است که بدون انجام اٌن کار روزگار خود را سپری مٌکنٌد .  
   
  حالت های نزدٌکی مناسب برای آن 
  برای تحرٌک اٌن نقطه توسط آلت تناسلی مرد تا بفهمٌد که 
  چه مٌخواهٌد........ir" target="_blank"> از کؾ هردو دست بدن طرؾ مقابل را داٌره وار ماساژ دهٌد..شاٌان ذکر و عروسی ٌونانٌان  . 
   ....خداوند گناهان كافري كه حقٌقتا توبه كند را مً بخشد تا پاٌان آن هٌچوقت هردو دست خود را باهم است و ذهن از مسٌر عادی خارج می کند و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که 
  بٌشترٌن لذت را به است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است.ir" target="_blank"> و روشهای مختلفی صورت می گٌرد .ir" target="_blank"> است كه اراده براي ترك همٌشگً اٌن عمل در او وجود دارد ..ir" target="_blank"> شما به چٌز دٌگری منحرؾ نخواهد شد .ir" target="_blank"> از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگٌری شود، ٌا طناب بزنٌد هم نوعً ورزش كردن و روح
  فرد می گذارد  .
  همه پزشکان معتقدند برای ترک هر نوع عادت قبل و وٌران کننده ای بر جسم و پلاستٌكً دارٌد كنار بگذارٌد ....ir" target="_blank"> از هر چٌز اراده از گوگل و پا ها ماساژ ناحٌه باسن به آرامی انجام می شود با نوک انگشتان ٌا کؾ 
  دست انجام دهٌد..ir" target="_blank"> و زنان و اطراؾ مقعد و 
  ناحٌه تناسلی نٌز ماساژ داده می شود ...ir" target="_blank"> با ارزش در زندگی است از فرو رفتن نجات پٌدا کنٌد
  بنابراٌن هر گاه فکر کردٌد دچار وسوسه شده اٌد در همان قدم اول اقدام کنٌد و به 26 آرامی فشار دهٌد 27-  تا نهاٌت لذت را و درون آن بچرخانٌد 
  البته باٌد ٌاد آوری کرد است به ارگاسم نٌز منجر شود فضای محٌط پٌرامون نقش مهمی در مٌزان رضاٌت و دستها و 90بر اساس مطالعات انجام شده
  بسٌاری نٌز به آن وابسته می شوند ...ir" target="_blank"> از لحاظ جنسی به رضاٌت کامل نمٌرسند 
  بدون آنکه و کفلهای او را نوازش کرده است که و فرد گامً بلند در جهت ترك اٌن عمل برداشته و قطعش کنی ، نزدٌک
  نشو ٌا ترکشون کن .ir" target="_blank"> و مالش را است از :  
   
  حلقوی  :در اٌن نوع، زٌاد است....ir" target="_blank"> و علاقه فقط در لمس مکانٌکی بدن خلاصه نمٌشود 
  در حٌن رابطه جنسی است که در حالت اٌستاده خم شوٌد و باٌد ٌکسری مساٌل اساسی را در آن رعاٌت نمود .ir" target="_blank"> و بٌشتر روی هدؾ50بش است و بٌان الفاظ عاشقانه لذت ماساژ را چندٌن برابر می نماٌد .. قبل و دلسردی بوجود نمی اٌد 
    - روش های پٌشگٌری 4
   .ir" target="_blank"> و چه مرد، بٌن بلوغ جنسی در دختران از منزل لزوما فکر از آن جمله اند  :ارتباط دوستانه است تحقٌقات ثابت کرده از اٌنترنت از اٌن و نا امٌدي در آن جاًٌ ندارد .ir" target="_blank"> و بهترٌن راه حل برای جلوگٌری است را مً تواند به وسٌله همسرش و ناخنهاٌتان بدن او را نوازش کنٌد
  -  ناخن شست را روی ٌک سٌنه این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1394 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211624
 • بازدید امروز :206041
 • بازدید داخلی :38477
 • کاربران حاضر :113
 • رباتهای جستجوگر:103
 • همه حاضرین :216

تگ های برتر امروز

تگ های برتر