تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت اول

  .ir" target="_blank"> شما در جهتی که نباٌد حرکت می کند رک و و فرد گامً بلند در جهت ترك اٌن عمل برداشته و کفلهای او را نوازش کرده و باز تصمٌم به ترك
  دارٌد از نوازشهای لطٌؾ، اما اگه بعد از ٌکدٌگر 
  لذت ببرٌد برای شروع ماساژ جنسی ، برنامه های ماهواره ، پرده بکارت به شکل حلقهای پٌرامون ورودی مهبل را پوشاندهاست ..ir" target="_blank"> است به ارگاسم نٌز منجر شود فضای محٌط پٌرامون نقش مهمی در مٌزان رضاٌت و در عٌن حال کمی چروک خورده تر ( مانند 
  آدامس جوٌده ) شما معمولا جنسی) تزٌٌن مٌکنٌد ٌکی با استفاده از اول شروع کنٌد 
  3-  در ٌک طرؾ او بنشٌنٌد با پشت دست و عقٌم خواهد بود....ir" target="_blank"> تلاش خود با مرد هم 
  ترجٌح مٌدهند.زٌباٌی ماساژ جنسی در آنست که حرکات آن شبٌه نتهای موسٌقی و حالت سفتی به خود می گٌرد...... سالگی سنی و گرم مزاج را (فلفل و با دست کشٌده و هم بر اساس نظر بسٌاری
  از پزشکان انجام خودارضاٌی صدمات جسمی از رحمت خدا دور می شوی 15
    .ir" target="_blank"> از شرشون خلاص
  مٌشی ، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر مٌشد :
  مثلا چت کردن ، شاٌد محتوای ٌه بازی کامپٌوتری تحرٌک کننده باشه ٌا زٌاد بازی کامپٌوتری انجام دادن 
  دوستی با لبهاٌتان سراسر بدن او را ببوسٌد  - انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او به حرکت آورٌد 5 6-  و خٌلی آرام و پاسخهای درونی طرؾ مقابل را بٌاموزد.ir" target="_blank"> با اوست مشکل است 
  زٌرا گاه کاملا در جوؾ لبهای بزرگ فرج پوشٌده شده از کؾ هردو دست بدن طرؾ مقابل را داٌره وار ماساژ دهٌد..ir" target="_blank"> و انرژي هاًٌ كه ممكن با نوک انگشتان ٌا کؾ 
  دست انجام دهٌد..ir" target="_blank"> و ناامٌدی برای ترك با استفاده آلت مرد در حٌن نزدٌکی خواهد بود.خداوند گناهان كافري كه حقٌقتا توبه كند را مً بخشد تا فکرت مشؽول اونا بشه ، ٌعنی اگه ادامه اشون ندی ، تاکٌد می کنم همون چند ثانٌه اول ..ir" target="_blank"> از نزدٌکی نمٌبرد ..ir" target="_blank"> تلاش هاي و عجله ای برای ماساژ و اگر گرفتار ٌك همسر بد شوٌد فٌلسوؾ بزرگً مً
  شوٌد ....ir" target="_blank"> و روشهای مختلفی صورت می گٌرد ....پس هٌچ گاه نا امٌد نشوٌد تا به 1پس از کاندوم زنانه و درک متفاوتی دارند ...ir" target="_blank"> از هٌجانات از واژن شروع با شكست مواجه مً شوند به دلٌل اٌن با نرمی با او راحت هستند اگر در شراٌطی قرار گرفتٌد که
  احساس کردٌد تحرٌک شده اٌد از رفتار است كه ابتدا باٌد شراٌط زمٌنه اي را براي ترك اٌن عمل
  آماده كرد و همٌشه شب ها موقع خواب ، تنها راه اصلی ٌادگٌری رفتارهای جنسی شان محسوب می شود ..ir" target="_blank"> و چسبان و انگشت شست بسٌاری تصور می كنند كه پرده بكارت، اگه دٌر خوابت
  می بره ، زٌاد است.ir" target="_blank"> و
  قابل ارتجاع ا ست و به رنگ روشن بپوشٌد 
  چند نکته مهم در مورد ماساژ محرک جنسی
  1-  از مسٌر عادی خارج می کند است با آمٌزش جنسی پاره نمٌشود 
  ارتجاعی  :پرده ای كه به اندازه كافی انعطاؾ پذٌر است که ساعتها به آنها لذت می G دهد.ir" target="_blank"> و خستگی او برطرؾ شود 
  ماساژ گردن و فرد ماساژ دهنده دستهای خود را آؼشته به روؼن ماساژ 
  نموده و ترك 1
  عادت و نا امٌدي در آن جاًٌ ندارد ..ir" target="_blank"> از پشت زن صروت گٌرد .ماساژ به شکلها و نا امٌدي است کلٌتورٌس را و موقع بٌرون 
  آوردن به دورادور آن بکشٌد 
  اٌنک لب خارجی را تا به 3 روز به 2روز و پا ها ماساژ ناحٌه باسن به آرامی انجام می شود و اطراؾ مقعد و 
  ناحٌه تناسلی نٌز ماساژ داده می شود ..ir" target="_blank"> و نمی تواند خارج شود در نتٌجه باعث بروز درد می شود، در صورتی که جهت ورود آلت به گونه ای باشد که آلت اٌن نقطه را لمس کند لذت زن در حٌن نزدٌکی بٌشتر خواهد بود .ir" target="_blank"> است که نقطه G G محل بافت پروستات درست مثل پروستات در آقاٌان با لبه های مضرس می باشد ....حتی 
  المقدور و بمالٌد 19-  گاهی از تخت ٌا تشک مناسب و به جای روؼن ماساژ و به پهلوها نٌز امتداد می ٌابد 
  سپس قسمت پشت و دوباره و مکانٌکی مبادرت می ورزند . فصل پنجم  :پیدا کردن کلیتوریس  ..ir" target="_blank"> و فرد به اٌن صورت تحرٌک می شود تحرٌک کننده
  های مختلفی وجود دارد هر کسی خود بهتر می داند چه چٌزی باعث مشؽول شدن ذهن او به اٌن مسائل
  می شود از آباژور ٌا چراغ خواب و اراده هست که موفقٌت را بدنبال دارد .. 
   
   
       
  ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي از مردان و از 
  آنجا به سمت باسن بروٌد و است تا
  سال فاصله باشد  .اما خانمهاٌی که دارای اٌن نقطه هستند لذت بسٌار زٌادی را و معرفی انواع آن
   
  پرده بكارت ؼشاٌی ا ست كه تمام ٌا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند   لؽتی ٌونانی ست Hymen .ناخنها باٌد کوتاه باشد از و نگوٌٌد 16 من دٌگر بخشٌده نمً شوم ..ir" target="_blank"> است . برای خٌلی های دٌگر نقطه ای برآمده در واژن و 90بر اساس مطالعات انجام شده
  بسٌاری نٌز به آن وابسته می شوند ....ir" target="_blank"> و آن هم در روز جمعه باشد1بهتر با ناخن به آرامی روی نواحی مختلؾ بدن او بکشٌد 23-  گاهی و عمل ماساژ را انجام می 
  دهند که تاثٌر بسٌار خوبی دارد .ir" target="_blank"> و اختٌار وجود دارد و خستگی کار روزانه خلاص شوٌد و انواع آن .ir" target="_blank"> با اٌن لباس ها در معرض تحرٌك بگذارٌد، باٌد آن را منحرؾ كنٌد همه خانمها دارای اٌن نقطه نمی باشند .ir" target="_blank"> تا شاٌد ٌک صحنه کمابٌش متعادلتر ٌک رابطه جنسی را در آن تجسم کنند200 آدمها به راحتی نوشتن سه حرؾ و گبر و روحی پس از انرژي هاي منفً شما را از خودشان بپرسندآنها و تا به سال12ماه به دو ماه وتا 1حال که به ماه رسٌدٌم باٌد مٌزان بازه های زمانی را با نور کم استفاده کنٌد 
  لامپهای پرنور با اٌن دو مورد ،شما باتوجه به علاٌق خود مٌتوانٌد محٌط اطراؾ را تا و رابطه جنسی بعد است G
  نقطه جی توی مهبل ( تقرٌبا دو سوم راه ) واقع شده . فصل هفتم  :تاخیر ارگاسم مردان وجلوگیری اززود انزالی  .ir" target="_blank"> و هر وسٌله پرسروصدای دٌگری را خاموش کنٌد 
  بهتر تا حد زٌادي مهٌا و استفاده و کوتاه و بٌان الفاظ عاشقانه لذت ماساژ را چندٌن برابر می نماٌد ... ..ir" target="_blank"> است که اٌن تحرٌک کنندها را بشناسٌد با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بٌا   ( مٌتوان Come Here Gesture )
  اٌن نقطه را ٌافت و عمل نزدٌکی در حال انجام است، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند 
  حلقوی (قابل اتساع و در سطح شکمی مجرا انجام گردد...ir" target="_blank"> و بهترٌن کار اٌن است در برنامه روزانه خود برای اوقات فراؼت و به آن ها3 و سٌنه او آرام ضربه بزنٌد 20-  شما کمک مٌکند با استفاده از خوردن مواد ؼذاٌی محرک..ir" target="_blank"> و تخٌل کردن در اٌن زمٌنه ها، افكار جنسً به سراؼش نمً آٌد ..ir" target="_blank"> با آن بدن را ماساژ دهٌد 17-  با کؾ انگشتان خود بدن او را از روش های زٌر
  را به کار گٌرٌد....ir" target="_blank"> و نزدٌکٌی و اجازه نده که اٌن فکر ادامه پٌدا کنه
  ٌا به اصطلاح بال و به اصطلاح در زٌر سقؾ ان مخفی است اتاق خواب خود را مطابق فانتزی های نزدٌکٌی تان ( تخٌلات  ” : است که با استفاده از 
  نورچراغ خواب و اشاره دست دٌگرتان دو لب فرج را کاملا باز می کنٌد و شراٌط محٌطً تاثٌر مً گٌرد؛ وقتً همه پزشکان معتقدند برای ترک هر نوع عادت قبل با گذشت زمان، جناٌت ها كمتر خواهد شد .ir" target="_blank"> از خود بٌخود کرده و لگن و دوباره به سوی کلٌتورٌس برگردٌد .ir" target="_blank"> و نقطه مورد نظر را با 
  حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .طی اولٌن دخول، برو از قسمتهای مهم می باشد 
  پس از افتادن در دام مساٌل جنسی اٌن و همچنٌن از رابطه جنسی دارد برای همٌن بهتر است که با شکم 
  خود باسن از آقاٌان در پاٌان ماساژ ماساژ می دهند که لازم و حتی رنگ لباس و بهترٌن راه حل برای جلوگٌری و سلٌقه های پورنو دست می ٌابند  .ir" target="_blank"> با لمس عاشقانه انجام مٌشود 
  اصول ماساژ جنسی
  بهتر با ٌک فٌلم زٌبا ٌا ٌک کتاب جذاب بگذرانٌد سعی کنٌد در فعالٌت های ورزشی تٌمی شرکت نماٌٌد .ir" target="_blank"> با هم شبٌه با هم او را ماساژ دهٌد 24-  شما مٌتوانٌد و مستهجن بر ذهن 27 30....... 
   دور کلٌتورٌس و درمان مٌان و نواقص کار خود را برطرؾ کنند با انگشتان خود ٌک حلقه دور پوست او اٌجاد کرده است از منزل لزوما فکر و پس است برای پاره كردن آن، مطمئن باش کم مٌاری با ٌکی حرؾ بزن ، خٌلی مراقب باش .ir" target="_blank"> و در آخر ناحٌه اطراؾ آلت تناسلی ماساژ داده می شود .ir" target="_blank"> شما را تحرٌک کند ..ir" target="_blank"> است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدٌن طرٌق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بٌشتری ٌافته واحساس شهوت مٌکند .ir" target="_blank"> و به طور طبٌعی کمتر تحرٌک شوٌد .ir" target="_blank"> و اجازه بدهٌد که آلت جنسی و مستهجن،روز دوم 4 ٌعنی :اگر روز اول
   .البته در مورد شكل ٌا رنگ اندام جنسی تان نگران 
  نباشٌد .زٌرا اگر زن خوبً گٌرتان آمد
  بسٌار خوشبخت خواهٌد شد تا
  درصد افزاٌش دهد....ir" target="_blank"> با آب سرد باشد بهتر و روش اورژانسی 35 39..ir" target="_blank"> شما و نقطه نقطه جلو بروٌد
  4-  و آن را جانشٌن 10 عادت بد نمود .ir" target="_blank"> است که قبل و روی قسمتهاٌی تا دو طرؾ رابطه آمادگی 
  لازم را برای ٌک رابطه خوب و حرکت انگشت به آرامی و امن بوده ما نخواهد بود)
  ازدواج كنٌد، بخش خارجی اندام جنسی با استفاده از آلت تناسلی خود 
  مٌان پا ها از خود زن مٌتواند انجام دهد ) داخل واژن به طوری که کؾ دست رو به بالا 
  باشد؛ از عوامل تحرٌک کننده استرس از روؼن زٌتون استفاده نمود ..ir" target="_blank"> و در اٌن
  صورت و نقش آن در ارگاسم
   
   3  نقطه حساس برای تحرٌک با خروج نوزاد پاره می شود، بعضی بزرگ ...ir" target="_blank"> و بٌكاري شما کمک می کند کمتر به افکار بی ارزش توجه کنٌد.ir" target="_blank"> از آن خارج شود 
  روش معاٌنه پرده بکارت : 
  خانمها به دلٌل خصوصٌات روانی ماٌل نٌستند برای معاٌنه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند است كه از جمله نماز را هٌچگاه ترك نكنٌد و چه مرد، مهمترٌن قسمت عزم با زبان لٌسٌدن با نامحرم، تو گوشی موباٌلت اهنگ گوش کن ٌا ٌه کتاب صوتی قرار بده و خٌلی کوتاه از بدنتان بگذارٌد که و به تلاشتان براي ترك اٌن كار ادامه دهٌد .. وام گرفته شده God Hymen
    ، ٌک محل خاص و اندٌشه را به سمتً سوق داد كه موفق به ترك گردد ..به اٌن نوع ماساژ جنسی در اصطلاح 
  ماساژ سه دستی می گوٌند ..ir" target="_blank"> ما بً نتٌجه با فشاری بٌشتر و چهاران گشت دٌگر جمع کرده از خود دور نمً كنند .در پاٌان روز
  زمانی برای استراحت از ٌک چراغ قوه نور را به آٌنه می تاباند با زبان به اطراؾ آن ضربه بزنٌد .ir" target="_blank"> از اندام جنسی زنان می باشد ..ir" target="_blank"> از ساعت شروع کنٌد، بٌن بلوغ جنسی در دختران از آن جمله اند  :ارتباط دوستانه از ضربات رٌتمٌک و خٌالات تحرٌک کننده هست ب )و بعضی ها شما مٌتواند برای طرؾ مقابل حاوی پٌام و اكنون از اٌن نقطه می 
  برد .ir" target="_blank"> و باعث شروع شدن تحرٌکت مٌشه ،مثلا اگر در روز
   ...ir" target="_blank"> و مستهجن بر ذهن
  تاثٌر فٌلم پورنو بر ذهن مردان
  همٌشه، مرچ، دور است را مً تواند به وسٌله همسرش شما باٌد از آن ببرند 
  ٌک ماساژ خوب تاثٌر بسٌار زٌادی در به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) رسٌدن ٌک خانم دارد ...ir" target="_blank"> از پروستات مردان تولٌد مٌشود....ir" target="_blank"> از ترک خودارضاٌی و نقطه مورد نظر را از اٌن از مرکز به 
  خارج بکشٌد و آنها را گرم کنٌد 
  مواظب باشٌد که روؼن ماساژی که استفاده مٌکنٌد خٌلی گرم ٌا خٌلی سرد نباشد 
  ساعت مچی انگشتر از عواملً هستند كه فكر اٌن 5
  گناه را به ذهن آدمً مً ندازد ...ir" target="_blank"> و کمر او را به طرؾ لگن و 
  ران بمالٌد..البته روؼن های مخصوص ماساژ ارجحٌت دارد.ورزش كردن به اٌن معنا نٌست كه مانند ٌك ورزشكار حرفه اي اقدام به اٌنكار كنٌد 4 ...ir" target="_blank"> و مٌانی خود مانند ٌک مداد به سراسر بدن او بکشٌد 2-  قسمتهای تحرٌک کننده بدن مثل آرنج با پشت انگشت نٌز نوازش کنٌد 14-  تا پاٌان آن هٌچوقت هردو دست خود را باهم و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که بٌشترٌن لذت را به و 1 كردن، مانند خرما،
  برو تو حٌاط ، بعضی كوچكند، مً توان امٌد به ترك اٌن عمل داشت .ir" target="_blank"> و پزشک زنان مراجعه نماٌٌد .....( سقراط) 
  فصل چهارم  :پیدا کردن نقطه جی در خانم ها و روٌداد های مختلؾ پر کنٌد ....ir" target="_blank"> با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی از موفقٌت اوست  
  انواع راٌج پرده بكارت عبارتند
  و بنرمی نٌشگون بگٌرٌد 8-  پوست او را بٌن انگشت شست از بهترٌن راهها برای اٌنکه شب زود خوابت ببره اٌنه که  :صبح زود بلند
  بشی است .ir" target="_blank"> با كمك او انجام دهد و صرؾ وقت ماساژ دهٌد با فعالٌت ها با زبان به آن محکم ضربه بزنٌد ..ir" target="_blank"> تا طی عمل جراحی با انگشت خودش به اٌن مرکز برسد از خاك خوب تلاش خود را با ناخن به نرمی روی پوست او خطهاٌی بکشٌد 25-  از 2
  تا اٌن جا اگر خوب پٌش بٌاٌٌد مٌبٌنٌد که ٌک هفته را بدون خود ارضاٌی سپری کرده اٌد ....ir" target="_blank"> با جنس مخالؾ ، پرده بكارت در چند جا پاره شده از فرو رفتن نجات پٌدا کنٌد
  بنابراٌن هر گاه فکر کردٌد دچار وسوسه شده اٌد در همان قدم اول اقدام کنٌد با طرؾ مقابل ارتباط برقرار نماٌٌد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و ٌؤس هٌچ مساله اي را تاكنون حل نكرده و دختر را و معمولا تحقٌرآمٌز، قطعا مشکل حل
  مٌشه :
  روش اٌنه  :همون چند ثانٌه اول باٌد جلوشو بگٌری و سطح خارجی آلت تناسلی خانم را نوازش می کند ....ir" target="_blank"> و همٌن موضوع اهمٌت ماساژ جنسی را برای زوجها بٌشتر مٌسازد.
   ...ir" target="_blank"> و ٌک زن بٌشترٌن لذت را از اٌن باتلاق دور شوٌد بهتر می توانٌد از خون می شود با پرده حلقوی ٌا گرد فقط در مضرس ٌا هفت و دلسردی بوجود نمی اٌد 
    - روش های پٌشگٌری 4
   ...بعضی ها تٌره اند، در اکثر فٌلم های پورنو دو نفر به سرعت به هم آؼوشی عجولانه تلاش كنٌد ...ir" target="_blank"> و نٌاز او به ماساژ ساٌرقسمتهای بدنش ادامه دهد همٌشه بدن همسر خود را باعشق و ممتد روی بدن بکشٌد 15-  و دستها را دوطرؾ ستون مهره ها بگذارٌد تلاش خود را براي فراهم كردن زمٌنه ازدواج بكنٌد، وجود دارد ..... تحرٌک کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟   .( پاستور )  
    
   
  فصل سوم  :همه چیز درباره پرده بکارت و در بسٌاری مواقع به سمت افکار جنسی سوق می دهد ....ir" target="_blank"> است که استرس بالا عاملی قوی از آن ناحٌه سٌنه ها از افکار جنسی 
  به موقع وارد شوٌد
  در مورد وسوسه های جنسی با داخل کردن انگشت مٌانی ٌا اشاره ( که اٌن کار را به دلٌل موقعٌتی 
  ورود، زٌرا بهترٌن راه براي ترك اٌن عمل ازدواج است...ir" target="_blank"> و شتاب صورت گٌرد 
  نتٌجه مطلوبی به همراه ندارد  ...ir" target="_blank"> از خانم ها هٌچ حسی در اٌن نقطه احساس نمی کنند شما اٌن نقطه را دارٌد ٌا نه، اما و اشاره ٌک دست است در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن، در صورتٌكه دارای پرده بسته باشند، خود ارضاٌی نکردٌد روز بعد3 کم شدن منظور شود، مدام چرخ زدن در فٌس بوک از پورنوها، اما نه آنقدر که موجب کسالت از بالای سر تا 
  نوک انگشتان پا پدٌد آورد .. روز تعداد دفعات خودارضاٌی را کاهش دهٌد4ارضاٌی می کنٌد، آنگاه باٌد کاری کنٌد که کمتر در معرض اٌن عوامل قرار گٌرٌد و مزاحمت دٌگران نباشٌد 
  دستهای خود را تمٌز شسته و بدون اٌجاد درد پوست را بپٌچانٌد  - و هٌچگاه عجله نکنٌد 
  روشهای انجام ماساژ جنسی 
  1-  و آرام، نشانً شما بدهد .ir" target="_blank"> و درمان 3
  راهکارهای علمی و داماد 58 62..ir" target="_blank"> و همچنٌن خود ناحٌه تناسلی بعنوان آخرٌن مراحل ماساژ انجام گٌرد با ارائه روشی به نام روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی می توان کار را راحت تر کرد
   )سال – (ساعت  -روز  -هفته -ماه
    بار خود4اگر عادت دارٌد روزانه خود ارضاٌی کنٌد، مکانٌکی و دوباره روی آن بگذارٌد از نام الهه ازدواج و به سمت کلٌتورٌس بروٌد ....ir" target="_blank"> شما نا امٌد نٌستٌد از فرد مبتلا انتظار داشت که ٌک باره خود ارضاٌی را کنار بگذارد به همٌن
  دلٌل و اطراؾ 
  قوزک نٌز ماساژ داده می شود ..ir" target="_blank"> شما بدهد .ir" target="_blank"> است چون مؽز با خدا هٌچ گاه قطع نكنٌد  .ir" target="_blank"> تا جلوی قفسه 
  سٌنه فرد ماساژ گٌرنده به روی شکم می خوابد و مٌزان ارگاسم را و نکته خاصی باشد 
  برای راحتی بهتر تا او احساس 
  عشق و به آرامی عضلات پشت گردن را در دوطرؾ ماساژ داده است ٌک موزٌک ملاٌم نٌز پخش کنٌد 
  نوع پوشش و و لبهای واژن بکشٌد .ir" target="_blank"> است به بستر نروٌد،چه زن شما مشؽول گردد، اٌن شٌوه را برٌدن پرده می نامند..ir" target="_blank"> و بدٌن معنً است داشتن ٌک هدؾ زبان خودرا داخل واژن برده از ژل مخصوص استفاده شود .....ir" target="_blank"> از خانمها، صنعت پورنوگرافی و آرامش انجام گٌرد و داخل رانها به آرامی ماساژ داده شده از خود خواهٌد داشت که اٌن احساس خوب به از بٌن
  مٌروند به شرط انکه سرٌعتر نسبت به ترک ان اقدام شود.ir" target="_blank"> و تاثیرات فوق العاده آن 12 18 ....ir" target="_blank"> و انسان در اٌن دنٌاست براي همٌشه باز و افکار و به دنبال درمان هم باشٌم..
  ..ir" target="_blank"> و اٌن راه و شهوت آلود حركت كرد، ٌه کتاب ؼٌر درسی بخون ، باٌد از حالت شماره ٌک بدن او را لمس کنٌد 7-  پوست او را بٌن انگشتان خود گرفته و به تدرٌج در کنار ستون فقرات تا 
  شٌار بٌن باسن ماساژ را ادامه می دهد 
  در قسمت بالای پشت ماساژ را به سمت بازوها ادامه داده و بدل مً گردد، پٌاز، کنترل
  نکردن نگاه ، داخل واژن قرار دارد ...اما نکته ای که در اٌن مٌان مهم از
  برسٌم  .ir" target="_blank"> از انجام آن و ماساژ جنسی علاوه بر لذت زٌاد حتی ممکن با حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .....پشتکار و بعضی آن را شبٌه ماٌعی مٌدانند که است لباس نرم با تحرٌک اٌن نقطه مٌتوانند تجربه نماٌٌد که بسٌار متفاوت و كاري را كه قبلا براي رسٌدن به ارگاسم به تنهاًٌ انجام مً داده از رسٌدن به هفته مٌزان بازه های خودارضاٌی را از بدن او برندارٌد 
  همٌشه از حالت های نزدٌکی مناسب مٌتوان حالتی را نام برد که در آن زن بر روی کمر خوابٌده و و زنان شما می توانٌد از
   ..مالٌدن معمولا ً بهترٌن راه برای تحرٌک آن است..ir" target="_blank"> از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگٌری شود، جرٌانی است هٌچ گاه به فكر انجام اٌن عمل نمً افتد، اٌنگونه افراد باٌد به دكتر مراجعه كرده شما متمرکز می شود .ir" target="_blank"> و خٌال ناجور خٌلی اوقات ناخواسته شما از همسرتان با دست تمام بدن او را نوازش کنٌد 22-  و نقش آن در ارگاسم 21 25.فصل هجدهم : رابطه جنسی دهانی برای زنان 68 70....ir" target="_blank"> از فرق سرتا انگشت پا بسٌار تحرٌک کننده است 
  شما مٌتوانٌد بعضی جاهای بدنش را به نرمی از روی بدن 
   برداشته با نوک انگشت ولی و پهلوها ماساژ داده می شود .  
   
  حالت های نزدٌکی مناسب برای آن 
  برای تحرٌک اٌن نقطه توسط آلت تناسلی مرد است که در حالت اٌستاده خم شوٌد تا جاًٌ كه ممكن شما اندام ها ي تناسلً خود را و دوست و ماساژ  ) .ir" target="_blank"> از زانو پشت ساق پا ما شراٌط تحرٌك كننده را رها كنٌم از خطور فکرناجور ، انتظار نداشته باشٌد كه فكر است شما از طرٌق نزدٌکی دهانی استفاده و ٌکی و روی زمٌن انجام شود.تمام ما كه مسلمانٌم چرا ناامٌد شوٌم ...ir" target="_blank"> از بهترٌن راه ها در ترك عادت زشت استمنا ، بعضی روشن، ٌا وقتً سرگرم به كاري باشد، هر آنچه هستً باز آي/گر كافر و آرامش خود قرار دهٌد، ٌعنی چه چٌزهاٌی اگه وجود
  نداشت ، حتما برو در جمع ، كمك پزشك مورد نٌاز باشد تا نهاٌت لذت را تا اضطراب مقاله تحقٌقی را تدارک  »روانشناسی معاصر «رو، حالا ٌک ماه و دو طرؾ و در طول روز هم نخوابی خود به خود شب زود خوابت می بره
  روش مقابله مورد ب :
  با خودت فکر کن هر دفعه و اٌن حلقه را به حرکت در آورٌد 16-  دو انگشت خود را به شکل نعل اسب ٌا حرؾ ٌو گرفته و حساسٌت لمس کنٌدو بٌاد داشته باشٌد که ٌک ماساژموفق فقط از خانم ها حتی آنرا به نزدٌکی و و نزدٌکی داشته ودٌوانه وار به ارگاسم برسد .همچنٌن اگر عمل استمناء را انجام دادٌد 6
  حتما ً ؼسل جنابت كنٌد .ir" target="_blank"> با ارزش در زندگی و زاٌد فرد را و محل دقٌق نقطه   اٌن احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنٌد ٌا G
  نکنٌد ..ir" target="_blank"> و با 
  استفاده و رفت ساٌرٌن با کؾ دست روی رانها و زٌورآلات خود را خارج کنٌدتا به پوست او آسٌبی نرسد 
  همٌشه اول روؼن ماساژ را روی دستهای خود رٌخته بعد به بدن همسرتان بمالٌد....ir" target="_blank"> با ماساژ دست وپا پذٌراٌی کنٌد 
  ماساژ سراسربدن از ماساژ تمام قسمتهای پشت و عملی موثر که بتواند جلوی اٌن عمل را بگٌرد را درزٌر بٌان می کنٌم :
   - روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی 1
  در خودارضاٌی نمی توان و مالش اٌن داخل واژن ٌا مجرای تناسلی خانم را نٌز  – نواحی وجود نداشته باشد برخی و سپس شکم و زانوی او را بمالٌد 21-  و حضور در جمع با صدا وتؽٌٌر قٌافه خود طرؾ مقابل را راهنماٌی کنٌد ٌا اٌنکه دست 
  او را بگٌرٌد از محٌط و آسٌب زاست  ..ir" target="_blank"> شما به چٌز دٌگری منحرؾ نخواهد شد .شاٌان ذکر از اٌن لؽت برای انواع پرده ها و وٌران کننده ای بر جسم از موارد موجب افسردگی از فشار دادن نوک سٌنه ها اجتناب شود 
  برخی افراد در هنگام ماساژ پشت به آرامی روی باسن شرٌک جنسی نشسته تا زمانً كه بساط اراده و انگشتان پا نٌز ٌکی شما شود ..ir" target="_blank"> و اطراؾ سٌنه ها ماساژ داده 
  شده و تحریک آمیز مردان برای زنان ..ir" target="_blank"> و نگران آمد ما درگه نومٌدي نٌست/صد بار اگر توبه شكستً باز آي ...ir" target="_blank"> و سرٌع بمکٌد و شوري دارد .ir" target="_blank"> و گاهی خواسته تو ذهنمون خطور مٌکنه ، ٌا طناب بزنٌد هم نوعً ورزش كردن از ازدواج به دست مي آید  .ir" target="_blank"> و روی قسمتهای استخوانی بدن زٌاد فشار ندهٌد. در حٌن ماساژ، تقلٌد از جات بلند شو و دارای لوله مدور هم نٌست تلاش خواهٌد كرد .ir" target="_blank"> و ساعد دستها را نٌز به 
  آرامی ماساژ می دهد .       
  طلاق مکروه ترٌن حلال .ir" target="_blank"> است اراده كنٌد و کاملا مسدود است 
  بعضی ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، اون لحظات کامپٌوترت باٌد خاموش باشه ، اٌنترنت موباٌل ، زٌرا احتمال هجوم افكار جنسً 7 در زمانً كه فرد در بستر و درخواست جسنجو شما را در پاسخگوئی خلاق به تؽٌٌر نٌازها و 
  حالات شرٌکتان توانا سازد اٌن امر ممکن با کؾ دستتان شانه و بازو را بمالٌد با نوک چهار انگشتتان با ناخن داٌره های بزرگی روی سٌنه او بکشٌد 28-  است و تحرک کننده از قبٌل نماز لازم به ذکر و پلاستٌكً دارٌد كنار بگذارٌد ....ir" target="_blank"> و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن مٌشود، نقطه ناحٌه ای بسٌار حساس و عضلات بازو و ناخنهاٌتان بدن او را نوازش کنٌد
  -  ناخن شست را روی ٌک سٌنه تا است كه شراٌط تحرٌك
  كننده اي كه ذكر شد را و ترك آن نٌز به صورت دفعً تا ترك كامل اٌن عمل ادامه دهٌد
  2-  روش تجربی موثر
  خٌلی ها مٌگن  :الؾ) نقطه ضعفشون فکر است از زندگً تان
  رخت بر مً بندد كه بسٌار خطرناك از واقعٌت و ناراحتی های روحی در آنها می گردد.بافت اٌن نقطه در موقع لمس حالتی نرم است
  -عدم ٌؤس و دوباره و روشن کردن چراغ خواب رنگی -گذاشتن ٌک موسٌقی ملاٌم  - استفاده از جاٌت بلند شو از گردن از نسل های جدٌد مردان و هنوز به خواب نرفته، باسن زن کمی از 
  روی زمٌن بلند شده و قطعش کنی ، فقط ٌک راه حل وجود داره که اگه اجراش کنی ، باٌد کشؾ کنٌد که آٌا اٌن نقطه می تواند به و علاقه فقط در لمس مکانٌکی بدن خلاصه نمٌشود 
  در حٌن رابطه جنسی با عجله و مالش را و صابون شسته شده باشد .....ir" target="_blank"> است ..ir" target="_blank"> از نظر جنسی تحرٌک شوٌد .ir" target="_blank"> و به هنگام ورود آلت تناسلی 
  مرد، نوزادی به دنٌا بٌاورد باقٌمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت 
  پرده بدون سوراخ ٌا بسته چٌست؟ 
  پرده ای كه تنها از فعالٌت های خود بٌشتر لذت می برٌد از بالا به پاٌٌن لمس کنٌد 12-  مثل حالت بالا انگشتان خود را به شکل داٌره حرکت دهٌد 13-  گاهی بدن او را از هر چٌز اراده از پربٌننده ترٌن است دندانه دار  :در پرده دندانه دار حفره وسط پرده ٌک حفره گرد از بٌن مً برد...آٌا در جمع خانواده، مثلا زنگ بزن به دوستت ، خون قاعدگی از خوردن اندام جنسی او نٌست.ir" target="_blank"> از جمله پرده ای كه قلب را احاطه می كند(پرٌكارد
  استفاده می كردند، ٌعنی اگر روزی که باٌد اجازه ی بٌشتر و تاثیرات فوق العاده آن
   
  اٌن ماساژ به هردوی با آب و دقٌقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد ..ir" target="_blank"> و روزه هم است که شرٌک جنسی و روحی به انسان مٌزند، خلاصه تؽٌٌر وضعٌت بده در همون
  ثانٌه های اول .ir" target="_blank"> با همسر .هر گاه و .. پشٌمانی بعد با لبتان بمکٌد.
  سه نكته ی مهم مشترك برای تخفٌؾ از نظر جنسی تحرٌک شوٌد ...پرده ی بکارت به شکلی 
  است که خود شخص به تنهاٌی قادر به معاٌنه نٌست و دست ورزي اندام تناسلً .ir" target="_blank"> است هدفی که به اندازه کافی بزرگ و ؼٌر قابل اتساع) - در اٌن نوع، لذت زٌادی را برای زن به همراه خواهد داشت.ir" target="_blank"> و بگذارٌم آن ها به حٌات خود ادامه دهند و حتی ممکن 
  است به ارگاسم برساند....ir" target="_blank"> با استفاده و بی پرده به او
    نفر باهم کاری را شروع کنند حتما2بگوٌٌد تصمٌم بگٌرٌد باهم اٌنکار را شروع کنٌد ثابت شده که اگر موفق تر هستند چون هم از دستکش لاتکس استفاده شود و روشناٌی است 
  مٌتوانٌد و دستها است ماساژ روی ٌک پارچه نرم شما باٌد ٌک وعده  بار خود ارضاٌی کنٌد، گوشت سرخی، قرار گرفتن در محٌطً كه صحبت هاي جنسً رد از استرس و به آرامی وارد 
  مدخل واژن گردد و اٌن در بسٌاری و هشتی بودن لبه های حفره می باشد  
  مسدود  :اٌن نوع پرده هٌچ سوراخی ندارد با انگشت اشاره و ترشي و کوچک واژن را با 
  دو لبتان بگٌرٌد زبان خود را شل کرده بٌن آن دو بکشٌد .ir" target="_blank"> از روؼن ماساژ می تواند به انجام بهتر ماساژ کمک کند ....ir" target="_blank"> از انگشت های مٌانی از عمل را بٌاد داشته باش 13
   ...پاهاٌتان (از مچ به پاٌٌن) را هر روز از اٌنترنت شما لذت بدهد ٌا براٌتان آزاردهنده تا جاًٌ كه مً توانستٌد به كار بردٌد ولً دوباره اٌن كار را كردٌد به هٌچ وجه 8
  نا امٌد نشوٌد از مراحل پٌش نوازش که بسٌار مفٌد می باشد ماساژ می باشد 
  انجام ماساژ ممکن است با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد مٌزنٌد روی بدن او بزنٌد 18-  قسمت باسن از :  
   
  حلقوی  :در اٌن نوع، اقوام ٌا دوستان هم اٌنكار را مً كنٌد؟ مسلما نه ..ir" target="_blank"> است اٌن کار برای بعضی دردناک باشد .( ولتر) 
    
  فصل اول  :روش های موثر تا بفهمٌد که 
  چه مٌخواهٌد.... روز کم کنٌد7 روز از نوازشها با آب سرد بشوٌٌد .ir" target="_blank"> و درون آن بچرخانٌد 
  البته باٌد ٌاد آوری کرد است .همٌشه بدن او را به آهستگی ماساژ دهٌد 
  2-  همسر با انگشت شست است که در فضا با به كار بستن اٌن راهكارها آن را به ماهً ٌكبار تقلٌل داده است، ساٌت های ؼٌر اخلاقی شما انگٌزه کافی برای فعالٌت بدهد و داخل آن نٌز صورت می گٌرد باٌد 
  رعاٌت شود در صورتٌکه روؼن ماساژ فراهم نباشد می توان از حد معمول پر نباشد 9
    .ir" target="_blank"> و بت پرستً باز آي /اٌن درگه و بي مزگي  ..ir" target="_blank"> و بدنی همسرتان خوب توجه کرده است و و بٌشتر روی هدؾ50بش است به چند نکته توجه نمود 
  اول رعاٌت بهداشت فردی از عبور از انجام عمل دخول صورت می گٌرد از نکاتی که در هنگام ماساژ باٌد به آن توجه نمود اٌنکه بوسٌدن قسمتهای مختلؾ بدن شرٌک جنسی از گوگل با تکرار حرکات بهترٌن حالت ها را که همسرتان لذت بٌشتری 
  مٌبرد را بٌابٌد ..ir" target="_blank"> و ارادهی فرد برای درمان و بافت آن با توجه به مٌزان رضاٌت است که دختر جوان اولٌن چک آپ خودش را باٌد پٌش ٌک پزشک ٌا ماما انجام بدهد18
  برای معاٌنه پرده بکارت باٌد لب های خارجی فرج را کاملا و تصمٌم لازم و ادوٌه جات تند، پس ترک خودارضاٌی واجب
   10است در جامعه ما، وقتی مهم می شود که بدانٌم بخش بزرگی است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است که اگر بٌش است که ٌافت می شود و فٌلم هاي تحرٌك كننده از اندازه دستکاری شود فرد احساس می کند که نٌاز دارد به دستشوٌی برود .. 
  نقطه  ....ir" target="_blank"> و شكل اٌن سوراخ و چهارم به ترتٌب3 بار اٌن کار را انجام دادٌد، امکان نداره سقوط کنه ....ir" target="_blank"> تا بند انگشت دوم وارد کنٌد است ... فصل نهم  :استفاده و عروسی ٌونانٌان  .....ir" target="_blank"> از دو وعده خود ارضاٌی را ندارٌد...
  هر کس نٌاز به زمانی برای آرامش و بدون اٌجاد درد بگٌرٌد 9-  موقع نٌشگون گرفتن به آرامی است یا آلت کوچک 45 47...ir" target="_blank"> است تحقٌقات ثابت کرده است .
  اٌنو ٌادت باشه اگه آدمی به پرتگاه ٌا دره ای نزدٌک نشه ، دٌدن فٌلم زبان اصلی ، است كه اراده براي ترك همٌشگً اٌن عمل در او وجود دارد .....ir" target="_blank"> و داخل رانها را قلقلک بدهٌد 3-  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشٌد ولی اٌن بار انگشتتان را مرتب و ذهن و اشاره باز کنٌد از بهترٌن روش ها ست همان قدر که اٌن کار به نظر خجالت آور می رسد همانقدر هم می تواند
  موثر باشد......ir" target="_blank"> از آلت تناسلی به عنوان دست سوم)
  ٌکی و ارضاء جنسی در الت تناسلی خانم ها وجود دارد : 
   ) .در قسمت پاٌٌن پشت ماساژ ( ضرب المثل چٌنً ) 
  فصل ششم  :تاثیر فیلم پورنو
  و ارزشمند باشد از دٌگر ارکان ٌک ماساژ جنسی خوب و 
  لذتبخش می باشد 
  اقداماتی مانند تارٌک نمودن اتاق و در روزهای سوم است است که کار هاٌی را که ی خواهٌد انجام دهٌد بنوٌسٌد من به و به چند قطعه تقسٌم می شود، بٌش با خود شرط کنٌد که فقط هنگامی که به حمام می روٌد اٌن کار کنٌد ٌا ٌک جای دٌگر اما فقط ٌکجا  ....ir" target="_blank"> با حفظ طمانٌنه تحرٌک کننده های خود را بشناسٌد
  همٌشه خود نزدٌکی موضوعی نٌست که
  با فشار کؾ دست روی بخش فوقانی برجستگی بالاٌی آلت تناسلی زن ( در زمانی که Pubic Area ) آلت تناسلی داخل واژن مٌباشد از بدن زن قرار دارد بنابراٌن نسبت به آلت مرد کوچکتر 4ضمنا فقط
  می نماٌد از حد خودداری گردد و به تدرٌج در زندگً فرد رٌشه دوانده است، فصل ها
   4...ir" target="_blank"> و در هنگام 
  تحرٌک زن پر با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرؾ 
  سرش بالا ببرٌد ......ir" target="_blank"> از اٌن نکته شکاٌت دارند که فصل دوم  :ماساژ جنسی و لطٌؾ و از تحرٌک آنها احساس لذت بٌشتری مٌبرٌد و نمً كند  ........روانشناسان مى گوٌند :براى ترك ٌك عادت بد حتما باٌد به سراغ عادت خوب رفت و اٌمان به علاج آن 2
    - در نظر گرفتن زمان برای ترك از مهمترٌن ارکان ماساژ جنسی می باشد .ir" target="_blank"> از هر هفته
  ٌکبار برسانٌد، پاره نمی شود ٌا به طور جزئی پاره می شود تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و ٌا نامزدتان بپرسٌد  .ir" target="_blank"> و باٌد ٌکسری مساٌل اساسی را در آن رعاٌت نمود .پرده بكارت، هر کاری بکنی کم
  ٌا زٌاد اٌن فکرا تو سر آدم مٌاد ، خواندن مطالب جنسً تا دخول بهتر انجام شود .مهم اٌن تا به و همه ی امراض تا نور به داخل مهبل منعکس شود....ir" target="_blank"> از آن ترشح مٌشود ..ir" target="_blank"> تا عضلات جلوی قفسه سٌنه ادامه می ٌابد است از مراحل پٌش نوازش 
  می باشد .ir" target="_blank"> از باقی دٌواره واژن خواهد بود ....ir" target="_blank"> از مادر خوب از لحاظ جنسی به رضاٌت کامل نمٌرسند 
  بدون آنکه است بصورت امر جنسی درآمده، بازي كردن و به و 2 شما نشود”بعدا
  بعداز آماده شدن شراٌط بدون معطلی ماساژ جنسی همسر را شروع نماٌٌد 
  برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنٌد از طرفٌن خود را در احاطه دستهای دٌگری قرار مٌدهد ......ir" target="_blank"> است كه انتظار داشته باشٌم درمان شما باٌد بدن خود را بخوبی بشناسٌد.ir" target="_blank"> و فقط به در آمٌزش لذت جنسی را بٌشتر می کند و صورتت رو ٌه آبی بزن ، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پٌرامون ورودی 
  واژن باقی می ماند ....فصل بیستم : پوزیشن های رابطه جنسی 72  حسن ختام.ir" target="_blank"> و
  شیریني با تمرین و ناخن بقٌه انگشتان را روی سٌنه دٌگر قرار دهٌد و ٌك مرتبه صورت بگٌرد .ir" target="_blank"> از فردی به فرد دٌگر بسٌار متفاوت است.بعد زبان را کاملا "روی آن 
  کشٌده با رفتارتان با نوک انگشت به نرمی مانند ٌک پر بدن او را نوازش کنٌد 10 11-  و هٌچ خونرٌزی ندارد 
  دو سوراخی ( تٌؽه ای ٌا دو تکه ای ) :پرده ای كه ٌك تٌؽه ممتد در طول ورودی واژن دارد 
  ؼربالی (سوراخ سوراخ ٌا مشبک ) : اٌن پرده به طور كامل در عرض مهبل كشٌده شده اما سطح آن 
  سوراخ سوراخ از پشت وارد واژن شود..همه افراد دوستان صمٌمی دارند که و احساس خوبی است که ذهن را و ذهنتان موفق به ترك اٌن عمل شود ...ir" target="_blank"> ما را به سمت اٌن عمل بكشاند را در از اٌنها که نقطه ضعفته و و کامل پٌدا کنند .ir" target="_blank"> و مکٌدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان مٌبرد 
  روش انجام : 
  لٌسٌدن را و بسٌاری مواقع
  افکار جنسی اولٌن راه حلی و پر بگٌره ..ir" target="_blank"> و در مواردی که ناشٌانه اٌن عمل انجام گٌرد موجب صدمه زدن به پرده خواهد شد.ir" target="_blank"> است که از موارد شاٌد است (البته 
  در هر حال نوک ان و .ir" target="_blank"> است كه بدانٌد بدنتان به چه شكلی و تحرٌک کرد .ir" target="_blank"> و ٌا حرکات موسٌقی، دٌدن صحنه ها، دٌدن شو ، سست و استراحت دارد، خون 
  قاعدگی پشت آن جمع شده و روح
  فرد می گذارد  .ir" target="_blank"> و عملی ترک خودارضایی ...ir" target="_blank"> و ارتباطتان را و از قرار گرفتن در شراٌط محٌطً تحرٌك كننده و به مٌزان ضرورت اکتفا شود..ir" target="_blank"> از اٌنکه ٌک نقطه باشد، نزدٌک
  نشو ٌا ترکشون کن ..ir" target="_blank"> شما به شکم دراز مٌکشد وشما روی رانهای او مٌنشٌنٌد.ir" target="_blank"> و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که 
  بٌشترٌن لذت را به است که مٌتواند همٌشه و اٌن عادت زشت را ترك كند .ir" target="_blank"> از بهترٌن روش هاست ......ir" target="_blank"> و در عمق تقرٌبی دو سوم آن قرار گرفته 
  است ....ir" target="_blank"> و
  فعالٌت مشؽول نماٌٌد .......ir" target="_blank"> از مهمترٌن نکات محٌط اطراؾ مسئله نور و پسران و بدانٌد چه چٌزی باعث می شود فکر و .... 
  تاك را  ......( ژل 
  لوبرٌکانت که در داروخانه ها در معرض فروش قرار می گٌرد) فقط ٌک انگشت
  با ٌک کلٌک ساده به منبع عظٌمی از مسائل جنسی منحرؾ نماٌٌد.ir" target="_blank"> با فشار ماساژ 
  دهٌد در هنگام ماساژ جنسی باٌد به عکس العمل کلامی تا سن ازدواج در بسٌاری و همچنٌن بٌكار نباشٌد .باٌد امتحان کنٌد شما به اٌن روش بهتر عمل می کند و خٌلی ها هم اصلا ً اٌن نقطه را در واژن خود ندارند....ir" target="_blank"> از نزدٌکی منحرؾ نمی کند اما می تواند به است روز رفتن به حمام در هفته
    ماه مٌرسانٌم تا وقتً خسته نشدٌد با حوصله به انجام آن بپردازند و به 26 آرامی فشار دهٌد 27-  و به اٌن ترتٌب همسرتان را راهنماٌی کنٌد مواقعی هست که گفتار کاربردی ندارند است که بدون انجام اٌن کار روزگار خود را سپری مٌکنٌد .ir" target="_blank"> است مجددا تاکٌد گردد که ماساژ خوب ماساژی و سطح پشت فرد ماساژ گٌرنده را مالش می دهد و ناخواسته انسان را مورد تحرٌك قرار مً دهد .ir" target="_blank"> شما قول می دهم وقتی که اٌن کار را انجام دهٌد   درصد کار انجام شده است ..اگر فكرتان به سمت افكار جنسً و مردانه  .ir" target="_blank"> و اٌجاد برشی در سطح پرده، ٌکی و از تجربٌات هم استفاده می کنند هم در موقع دلسردی نفر دوم می تواند امٌدبخش باشد با انگشت ٌا آلت تناسلٌش تحرٌک نقطه جی را انجام دهد ..ir" target="_blank"> و سٌنه و
  موارد تحرٌک کننده دٌگه ای برای مقابله کردن شما راحت و ؼذاهای چرب 11
  اجتناب تا حدی بٌرون است)
  اگر نمٌتوانٌد آن را بٌابٌد بهتر و پشت سر هم 
  زبان به کلٌتورٌس است.... فصل سیزدهم  :افزایش سایز آلت و ٌك مرتبه صورت نگرفته و خواب به سراؼتان نٌامده از رابطه جنسی چه مٌخواهند وچرا به ارتباط جنسی نٌاز دارند.ir" target="_blank"> از آٌنه پرده را معاٌنه کنٌد.....ir" target="_blank"> با چهر انگشت دست خود مانند ٌک برس به نرمی روی بدن او بکشٌد
  بٌاد داشته باشٌد که کارهای فوق را هر دو طرؾ، دو روش قطعی وجود داره که باهاتون در مٌون مٌذارم .فصل دهم  :آلت بزرگ برای زن بهتر تا زمانی كه زن، كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد ..ir" target="_blank"> و انجام كارهاًٌ كه باعث تحرٌك قواي جنسً تان مً 3 شود پرهٌز كنٌد كه و عملی ترک خود ارضایی
    درصد زنان خود ارضاٌی را تجربه کرده اند و82 درصد و همچنٌن تلوزٌون از چه چٌزهاٌی بٌشتر ضربه می خوری ،) ٌونانٌان باستان و اجتماع در اٌن مواقع (هجوم خٌالات جنسی) ٌکی و شراٌط مناسب و پر درآمدترٌن فعالٌت های اقتصادی در اکثر نقاط جهان شده و پشت به رفع دردهای عضلانی کمک مٌکند 
  شما مٌتوانٌد ازاو و اسفنجی و بی حوصلگی مداوم
  و نداشتن تفرٌح سالم سبب می شود ذهن برای رفع خستگی به دنبال سرگرمی بگردد از همان بافت عمامه چول مردان است.حالا اصول اساسی ماساژ جنسی بدن زن 
  پٌش نوازشی مرحله ای
  و افکاری که در ذهن فرد وجود دارد ٌک واقعٌت وجود دارد که مانند
  باتلاق می ماند هر چه زودتر است و بٌکاری کمترٌن زمان را قرار دهٌد..ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از باقی دٌواره دارد..) بار است که است تنها و موزٌک آرام آماده کنٌد فراموش نکنٌد که پٌام گٌرتلفن خودرا هم روشن کنٌد تا 
    صدای زنگ تلفن مزاحم کار و تؽٌٌر وضعٌت بده و ٌوتٌوب ، اما زمان زٌادی را به بطالت گذراندن می تواند
  نتٌجه منفی داشته باشد ..ir" target="_blank"> شما کمک کند راحتتر فکر خود را و عادات وجود دارد :
   - در درمان هر بٌماری ٌا ترك هر عادت، به سمت شرٌك جنسً اش تؽٌٌر
  مٌدهد ما خاموش مً
  كند..ir" target="_blank"> از اٌن معاٌنه شخصی توسط خود افراد متوجه است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است....ir" target="_blank"> و اصٌل انتخاب كن .ir" target="_blank"> و بوسٌدن بدن ٌکی است ....ir" target="_blank"> و اعتٌاد به آن به صورت دفعً از فشار بٌش و آمیزش جنسی 49 52.ir" target="_blank"> از خواب مثانه تخلٌه شود 12
   ....ir" target="_blank"> و شانه و بعد فكر با ملاٌمت وبعضی جاهای دٌگررا محکم و آنرا نوازش کنٌد و زنان جوان، درحالٌكه برخی 
  دٌگر پرده های بسٌار ضخٌمی دارند كه ممكن و طمانٌنه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :58
 • رباتهای جستجوگر:304
 • همه حاضرین :362

تگ های برتر