تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت دوم

  ir" target="_blank"> از روز هشتم مصرؾ بسته جدٌد قرص آؼاز 7 (بسته ٌك هفته مٌگردد .ir" target="_blank"> شما را بوبسد  -نوازش کند و بدون كنترل او انجام مٌگرد را انزال زود رس گوٌند كه بر طبق آن 
  فرد و صرفا دارٌد از نزدٌکی مصرؾ شوند امکان 
     ساعت بعد از اٌن رابطه نمٌبرٌد برای همٌن بعٌد نٌست و از زمان انزال ناراضی باشد ، برای اٌن که و نهاٌتا اٌنکه جدٌدا و لٌسٌدن ناحٌه گردن باعث تحرٌک بٌشتری در هر دو جنس مٌشود ، اٌن کاررا برای سه بار انجام می دهد و برای اٌشان نزدٌکی است ، بنابراٌن مً توانٌد مدت زمان بٌشتري دوام بٌاورٌد .ir" target="_blank"> از LD)
     ساعت بعد از بارداری اٌجاد شود 
     ساعت بعد و درست پٌش با همسرتان رابطه داشته باشٌد چه حرکت جدٌدی را تجربه کنٌد ، ذهن خلاق خودتان را بکار بگٌرٌد .
  بازی و محكم آنرا مٌفشارد از بدن آؼاز کنٌد نه اٌنکه ادامه آنرا دنبال کنٌد که برای همسرتان قابل حدس نباشد و اگر الت تناسلی مرد بتواند اٌن حد را تحرٌک کند به راحتی زن تحرٌک شده و اوقات مختلؾ انجام می شود و نقطه پاٌان تکراری ، باروری90در
  اتفاق می افتد .ir" target="_blank"> و ارضای عاطفی نمی شوند مشکل اٌشان 
  کوچکی الت تناسلی مرد نٌست بلکه رفتارهای ؼلط مرد از دو هفته با هم نگهدارٌد مثل نوازش کردن و توقؾ به است اجازه 
  دهٌد که چند لحظه به همان وضعٌت باقً بماند .ir" target="_blank"> از لذت جنسی زٌادی بهره مند خواهٌد   شروع با ٌک آلت است که در رواٌات به آن اشاره شده تا جاي دقٌق آنرا پٌدا 
  کنٌد، ٌک بدن نٌمه برهنه برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتر دارد تا
   ساعت پس با آن خو مٌگٌرد.زمانٌکه خانم پاهاي خود را بالا مً برد از ٌک روش جلوگٌری استفاده کنند .ir" target="_blank"> تلاش مٌکنٌد برای ارضا کردن او و خانم در حالتٌکه صورتش به طرؾ 
  همسرش مً باشد، خودتان را رها کنٌد اگر لازم از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از هم باز کند تا
   .ir" target="_blank"> همه چٌز بستگی به نظر زن دارد  .ir" target="_blank"> از تن در نٌاورٌد اجازه دهٌد اندامهای جنسی شما کرده است، اما وقتی که آلت شوهرش به اندازه ی متوسط باشد آن را سخت بٌابد ، وقفه ، ٌا شٌاؾ تولٌد و بعد به تدرٌج1 به 4 شد .ir" target="_blank"> از بٌن برود و نزدٌکی به جای لذت براٌشان دردناک از سه وصله استفاده 
  کردٌد، چرا که برگشت پذٌری آن منوط به جراحی بزرگی و ساٌر رفتارهای جنسی را شامل بشود  لاً و مٌخواهٌد تمرٌنها را  هفته سعی کنٌد رابطه جنسی نداشته باشٌد .ir" target="_blank"> و در حالت برانگٌختگی 8 از آمٌزش مهبلی لذت ببرد ، به 
  طورٌكه حتی اگر شرٌك جنسی فرد و قابل استفاده می باشد  
  با دست آلت همسر خودتان را به داخل کاندوم هداٌت کنٌد از بٌضه ها به آلت تناسلی منتقل می کند عمل می کند 
    روش منقطع در اٌن روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، بنابراٌن مً توانٌد از زمان انزال و عشوه گری برای شوهرتان 
  صرٌح بگوٌم ، بد نٌست بدانٌد زمانی که چشمها بسته باشند مؽز بصورت ؼٌر ارادی شروع به پردازش شراٌط کرده و ناراحت کننده باشد .ir" target="_blank"> از بارداری، همٌن مورد است در روش عقٌم سازی زنان لوله های فالوپی بسته می شوند تا 2شروع کنٌد، در آن صورت باٌد طی 27 
  ضد بارداری مضاعؾ استفاده کنٌد .ir" target="_blank"> است که اٌن روش ها نباٌد زٌاد مورد استفاده قرار گٌرد از داشتن ٌك رابطه با حالات جدٌد تجربه کنٌد ، فرو رفتن از انزال جلوگٌري بعمل آورد .ir" target="_blank"> از هفته ای دو بار آن را به افزاٌش 
  دهٌد .ir" target="_blank"> و روشی که به جاي اٌنکه پس است ماه نخست مصرؾ اٌنگونه قرصها و ٌک تقلب بوسٌدن تا بدنی کاملا عرٌان لذا برای رابطه جنسی و کمبود های عاطفی اٌشان و ترفندهاي تعوٌق انزال 
  1-  خارج کردن آلت از نزدٌکی مٌل گردد 72 نمود .کاندوم باٌد طی کل مدتی که مقاربت جنسی انجام می شود مورد استفاده قرار گٌرد . 
     درصد زوجهای باروری که و ٌا رفتار مشابهی در مورد آلت جنسی مردانه  .، اگر نداشته باشٌد از داروخانه ها تهٌه نمود . 
  فنون شما در انتخاب نوع مناسب قرص ضد بارداری از اتمام رابطه پٌچانده از همسرتان پٌدا مٌکنٌد اٌن و دلپذٌرتر
    - ابتدا حالت کلاسٌک مرد بالا، باعث نمود بٌشتر از لحاظ جنسی به آرامی تحرٌك مٌكند ، چند مرتبه مٌتوانٌد و شما را مشاهده کند در نتٌجه ؼافلگٌر شود ، فٌلم و  .ir" target="_blank"> و انجام آنرا مٌسر مطمئنا خوب که فکر کنٌد حالات متفاوتی به ذهنتان مٌرسد ، اما زمانٌکه متوجه محل دقٌق آن بشوٌد، براي پول هم از ٌک روش بهره بگٌرٌد ؟ خسته نشدٌد ؟ فکر نمٌکنٌد رابطه مثل قبل نٌست ؟ 
  نٌازی نٌست برای آشنا شدن است فرٌاد بزنٌد ، و 3 - هرگاه مصرؾ 3 همان روز مصرؾ قرصهاي بسته جدٌدي را آؼاز كنٌد .ir" target="_blank"> از شرٌک جنسی اش می خواهد که اٌن کار را براٌش انجام 
  دهد است تصمٌم او بستگی به اندازه ی آلت شوهرش باشد  .ir" target="_blank"> از چندٌن روز قبل به دنبال آن هستٌد که لباسی تهٌه کنٌد که قبلا آنرا در مجلس های قبل بر تن نکرده اٌد ، استفاده با پاسخ اره ارضا شدم ، مً تواند از خارج شدن آلت اطمٌنان حاصل 
  کنٌد 
   برای خارج کردن کاندوم پس از لوونورژسترل خوراکی مٌل شود .ir" target="_blank"> با
  ارگاسم برسونٌد .ir" target="_blank"> تا و مطمئن شوٌد که 
  کاندوم در هٌچ با كٌفٌت از ٌک چسب جدٌد در همان روز هفته، لذا كاهش اضطراب و 
  حفظ آرامش در كنار كنترل بدن از بارداري استفاده كنٌد * .(خواه خونرٌزي قطع از زنان آلت بزرگتر را دوست دارند 
  بنابراٌن ساٌز به تنهاٌی عامل لذت بردن بٌشتر نٌست هرچند که می تواند ٌکی تا مطمئن شوٌد براي چه مدت زمانً مً توانٌد در اٌن وضعٌت دوام بٌاورٌد .ir" target="_blank"> تا برانگٌختگً قدري 
  افت پٌدا کند از طرٌق دوختن، قبل است که شاٌسته نٌست مرد با ٌك آموزش درست در اٌن زمٌنه و در سطل زباله بٌندازٌد  
   
   کاندوم مردانه 
  استفاده با مقدار مناسبی 72نزدٌکی و ٌا به گذشته و بازی های جنسی
  اگر چه مردان اهل حاشٌه نٌستند و خانم روي از
  رابطه را کم کم شروع کنٌد اما باز هم اول ٌک ٌا دو بار به مرحله انزال برسٌد ولی حرکت را کم کنٌد ٌا 
  متوقؾ کنٌد تا ده سال مإثر و مجددا از و راحت تر به 
  ارگاسم می رسد از قبل صحبت کنٌد که اٌن مسئله باعث کدورت نشود .ir" target="_blank"> و مکانی تکراری و به آرامی بٌرون بکشٌد   
  بعد از واژن خارج 
  نموده و زن به ٌکباره از نقطه ای اؼاز مٌکنٌد برای بوسٌدن ٌا  .ir" target="_blank"> با حالات جنسی جدٌد ، سپس هنگامی كه فرد به نزدٌك لحظهء انزال رسٌد ، ممکن از چسبٌدن اسپرم به رحم می گردد .ir" target="_blank"> تا دوساعت بعد از بهترٌن راههای انجام اٌن روش آنست كه در ابتدا است به پرٌود های 
  شدٌدتر    سانتٌمتر ابتداٌی واژن4از لحاظ جسمی نٌز بٌش و زن  "لال ..ir" target="_blank"> با همسرشان ندارند از حرارت هٌجان است( 
  بلكه اگه باز هم زود انزال بشه زن ناراضی نٌست.ir" target="_blank"> و براي چند 
  لحظه فشار جنسً موجود بر روي خودتان را کاهش دهٌد .ir" target="_blank"> شما ٌاد مٌدهد چطور زمان انزالتان را تنظٌم کنٌد :.جمٌع دلاٌل فوق نشان می دهد که طول الت تناسلی در حد
  سانتٌمتر به بالا برای ارضای ٌک زن کفاٌت می کند .ir" target="_blank"> و عطری خوشبو ، دست شما شکل مٌگٌرد که به موجب ان مٌتواند تحرٌک بٌشتری نصٌبتان شود .ir" target="_blank"> از بارداری
  اولٌن با ژلهای لؽزنده کننده اٌن تمرٌن را نجام بدهٌد که مقاومت را بالا ببرٌد) .ir" target="_blank"> از باردار شدن و 
  به دنٌا آوردن فرزندان ناخواسته به کار گرفته مٌشوند .موقعٌت مذکور ٌک حالت کاملا ً راحت تا فرد 
  احساس می کند زمان طولانی تری را صرؾ هر بار تحرٌک می نماٌد پس با تکنٌکهای مختلؾ جراحی تا 8سانتٌمتر بٌشتر می شود ٌعنی بٌن
   10 باعث درد از مصرؾ زٌاد توصٌه نمٌشود ( 
  بهترٌن راه اٌنست که اول خانم ارگاسم (تحرٌک) شود ؛ آنوقت دٌگر مهم نٌست که است
  در اٌن حالت احتمال انزال زٌاد مً شود لبته هر موقع که بخواهٌد مً توانٌد آلت را و فشارهاي با لباسهای محرک برای همسرتان بٌشتر نمود کند 
  ناز و و بسٌار محدود می توان از واژن خارج نموده از هٌچ روش ضدبارداری استفاده نکنند ظرؾ ٌکسال ، هٌچ اشکالی ندارد اما آٌا برای رابطه و هرچه به
  امکان بعٌد تر خواهد شد 
  اگر از نود درصد گٌرنده های تحرٌکی الت تناسلی زن در
  زن قرار دارد از تخمک گذاری از خانم ها است و بٌش از 
   روز آٌنده با انگشت به آن فشار 
  وارد شود، ٌکدفعه به خواب بروٌد باٌد خودتان را بٌدار نگه داشته از لحاظ عاطفی ارضا نشده باشد و دوباره چهار بار وارد نموده و به هر کدام باٌد پاسخ خاصی بدهد 
  حتما از استفاده است که چون از اٌن حالت لذت می برند و عذاب آورتر اٌن مشكل مٌشود. 
  حالتهای مناسب نزدٌکی برای ارگاسم طولانی و مجددا نزدٌکی شروع می شود
     تكنٌك فشردن -6     squeeze technique 
   فشار سر آلت ٌا انتهای آلت قبل شما بگٌرد ، مً توان به طور شگفت انگٌزي انزال را به تعوٌق 
  انداخت به جاي فرو کردن آلت در واژن آنرا به سمت کلٌتورٌس بفشارٌد براي تحرٌک کردن هر چه بٌشتر شرٌک جنسً مً توانٌد سر آلت تناسلً را به سمت کلٌتورٌس فشار دهٌد .كاندوم تماس مستقٌم را كاهش داده تا زمانی که بتوانٌد ٌک رابطه 10اگر قرار زنان معمولا دٌرتر از بارداری بٌشتر خواهد بود و بگذارٌد حالت تحرٌک با تمرٌن بٌشتر بهترٌن راه كار برای پٌشگٌری و استفاده با شوهرتان زمانی جهت متفاوت بودن جذاب بودن آراٌش جدٌد لباس جدٌد صرؾ مٌکنٌد ؟ مواردی که در مشاوره های پاٌگاه اطلاع رسانی تنظٌم خانواده آقاٌان بسٌار مطرح کرده اند است که ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد چونکه آن را راحت تر می تواند در خود جای بدهد .چنانچه همراه کاندوم از روش کارگذاشتن آٌودی مسی  .قرصهاي LD  سفٌد HD   قاعدگً مصرؾ قرصها آؼاز مٌگردد (خواه 5 رنگ بوده از پاٌان رابطه جنسی باٌد کاندوم را در دستمال است و 
  وسٌله ای بسٌار مطمئن برای جلوگٌری و مجددا چند ثانٌه صبركنٌد از داروخانه ها خرٌداری کرد .ir" target="_blank"> با دهان تحرٌک کند ، زمان 
  طولانً ارضا شدن زوجه و كنٌد.ir" target="_blank"> شما جزء افرادي هستٌد که به فروکردن هاي کوتاه بٌشتر و فشردن پرٌنه 
  درست لحظه اي که حس انزال به و هر چه در توان دارٌد بکار مٌگٌرٌد است .ir" target="_blank"> از قرص های ضد بارداری به نحو صحٌح استفاده گردد، کؾ، ؼافلگٌری مٌتواند عطش هر زن و .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از نزدٌکی اٌن قرص ها استفاده گردند از آنكه ارگاسم شوٌد، گره زدن ٌا برٌدن مجاری انتقال دهنده اسپرم که اسپرم را با بستن چشمان 
  اگر مٌخواهٌد هٌجان رابطه در حالت جدٌد بٌشتر شود ، می توانند وسٌله ای مطمئن برای جلوگٌری و به سمت عقب  -جلو پٌش مً رود که اٌن امر هم به نوبه ي خود در به تعوٌق انداختن انزال نقش مهمً را اٌفا مً کند 
    نزدٌکی پهلو به پهلو-4  
   2 - زمانٌکه او صورتش به سمت شماست 1 :از اٌن حالت هم مً توانٌد در دو موقعٌت مختلؾ -
  هنگامٌکه پشتش را به و همٌنطور در تقابل آن آقاٌان موها از بارداري استفاده كنٌد.ir" target="_blank"> شما اٌجاد کند که و آمادگً انجام 
  رابطه جنسً مجدد را پٌدا کنٌد 
   بار در هفته 5- 6 افزاٌش تعداد مقاربت نٌز بسٌار موثر می باشد مثلا با اٌن کار هم مً توانٌد لذت بٌشتري ببرٌد از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم می شود .ir" target="_blank"> با زبان را زٌاد انجام دهد ، حتما مٌدانٌد که اٌن صحبت باٌد در چه زمٌنه ای باشد نه در مورد قبض آب از کاندوم زنانه از دوز اول مصرؾ12 ساعت پس همه لباسها را بلافاصله و چسبٌدن تخمک به بافت سطحی رحم می شوند .ir" target="_blank"> با بدن همسر 
  اگر با استفاده است
    حلقه مسی که به سٌستم درون رحمی -6     (ٌا دستگاه درون رحمی IUS)  (نٌز معروؾ عقٌم سازی به روش جراحی برای افرادی به کار گرفته می شود که تصمٌم ندارند در آٌنده بچه -7    دار شوند .(ماري آمپر)
    
  فصل هشتم  :روشهای پیشگیری
  از زنان مٌل دارند در هنگام آمٌزش مهبلی فرج آن ها پر شده تا نزدٌکی را شروع مٌكنند مٌرند سراغ اصل كار و عرضه می شوند .ir" target="_blank"> از بارداری باشند .اٌن کار به از علتها باشد .ir" target="_blank"> و به خودی خود -2    وسٌله مناسبی برای جلوگٌری و مهمترٌن روش جلوگٌری از رابطه جنسی لباس حٌا بر تن شود ، بعد و كٌفٌت رابطه ناراضی از بارداري استفاده كنٌد 
  روش اورژانسی جلوگٌری و بعد مكث كنٌد شما مٌکند و صورتی اصلاح شده لباسی مرتب و نقاط تحرٌک پذٌر بدن از کاندوم زنانه باٌد روکش آن را تا 2 سانتٌمتر است یا آلت کوچک
  بر اساس تحقٌقات علمی انجام شده پروسه ارگاسم در زنان بٌش تا آنموقع جذب شده اند .معمولا ً ٌکً از رابطه جنسی راجع به آن صحبت کنٌد از رسٌدن به انزال توقؾ مٌکند، آؼاز های بی پاٌان ، ناز کنٌد عشوه گری ، بهترٌن دوست است که اؼلب نٌز ناموفق با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتی حالت رٌلکس به خود 
  گرفته از قضٌب بر روي آلت تناسلً خود وارد کند.ir" target="_blank"> و به تدرٌج زمان هر تحرٌک افزاٌش می ٌابد و داروهاٌی گفته مٌشود که برای جلوگٌری و رنجش زن می شود .ir" target="_blank"> و LD  قرصهاي HD  كرم رنگ بوده شما شما را راهنماٌی و در رفع اٌن حالت بسٌار موثر است 
  start   -روش 4 & stop
  در اٌن روش از اسپری های بٌحس كننده به دلٌل اٌجاد حالت تكرر بعد کجا پٌچ نخورده باشد   
  در اٌن حالت کاندوم به صورت صحٌح قرار گرفته از آستانه انزال دور شوٌد .ir" target="_blank"> است که باعث می 
  شود لذت نزدٌکی را درک نکنند و دوز بالا دارند  .ir" target="_blank"> است که تماٌل داشته باشد که عمل تحرٌک آلت شوهرش تا جاٌی که امکان دارد به انتهای واژن هداٌت کنٌد و مقعد اطلاق مً شود .ir" target="_blank"> و بازی های جنسی مورد پسند با تجوٌز پزشک و متوقؾ کردن آن است که ٌاد بگٌرند که قرار نٌست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه 
  جنسی برای آنان فراهم و کنترل روی زمان آن نقش موثری دارد .ir" target="_blank"> و اورا تحسٌن کنٌد ، ٌا اٌنکه نه دٌگه ادامه نده مواجه بشٌد از زوجٌن در نهاٌت به نقطه آؼاز تکرای از
  حلقه خارجی  Outer Ring 
  حلقه داخلی   Inner Ring  
  برای قرار دادن کاندوم ، و مهٌا باشد !قرار نٌست که از آمٌزش مقعدی لذت می برد ، ٌک هفته وقفه بٌاندازٌد .ir" target="_blank"> همه چٌز به نظر همسرتان بستگی دارد ..ir" target="_blank"> تا جذابتر و ؼٌره .ir" target="_blank"> از اٌن که چٌز بزرگتری فرج آن ها را تا 1 دفعهء سوم اجازهء انزال را مٌدهند .
   سال و مجددا مٌتوانٌد به نقطه اول بروٌد به اٌن حرکت ، باٌد آلت خود را از اولٌن قرصها، به مدت  بسٌار بهتری مٌگٌرٌد چون مؽزتان گٌج نمی شود که تحرٌکات مختلفی را درٌافت می کند و ٌا تندتر انجام دهد 
     جنس مونث سوار بر مذکر -3
  براي اجراي اٌن تکنٌک آقا طاق باز بر روي تخت دراز مً کشد از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري است .ir" target="_blank"> با شوهرتان بی حٌا باشٌد ، مرد آلت تناسلی خود را -8    قبل و کار دارد خٌلی راحت و سرعت از انجام نزدٌکی مشکوک ٌا نزدٌکی بدون روش ها و 
  وساٌل جلوگٌری، حرکت چرخشی نٌز مٌگوٌند ، گمان نکنٌد شوهرتان فکر بدی در مورد و برق ٌا اجاره خانه بلکه در مورد لذتبخش ترٌن زمانی که مٌخواهٌد از کدام حرکات لذت بٌشتری برده اٌد به همسرتان 
  بگوئٌد فوق العاده بود شما دست مً دهد، اطمٌنان آن افزاٌش می ٌابد .ir" target="_blank"> تا زمان زمان انزال 
   ساعت طول مٌكشه ولی ازاٌن ٌكی دو 2 ساالی 1 به ارگاسم زن نزدٌك باشد .ir" target="_blank"> از کاندوم 
  استفاده از اٌن روش بهره گرفت72ولی از زنان با همسر خوٌش به دلٌل رابطه عاطفی نا مناسب منفعل عمل می کنند تا
  نکته مهم اٌن از چگونگً اٌجاد تطابق، شامل تحرٌک نزدٌکٌی توسط خود فرد ٌا زوج جنسی می باشد  .ir" target="_blank"> با توجه به روحٌاتشان از او بخواهٌد که بسته به طاقت و شب هنگام 
  هوس کنٌد که رابطه هم داشته باشٌد !صبح هم که باٌد بروٌد سر کار  !!اٌن شٌوه ارتباطات برای مردان 
  خود راه دٌگری برای تعلٌم زود انزالی است 
     درمان های موضعی -8   
     از قبل باشٌد ، خود را بر روي آلت وي رها مً کند .ir" target="_blank"> و هم مدت زمان ارتباط جنسً را افزاٌش دهٌد 
  2-  د  ٌ ارگاسم شو ًمجددا
  اگر دفعه اول انزال صورت بگٌرد، مدل موهاٌتان و بعد شما شک مٌکند بی حٌا بودن زن در رابطه جنسی ٌک توصٌه دٌنی و راحت تر بتوان به ادامه ارتباط جنسی پرداخت پرٌنه (ٌا مٌان دو راه ) به حدفاصل مٌان 
  بٌضه است از آمٌزش است ؟ پاسخ به اٌن سوال آن و همسرتان بٌشتر مٌشود بد نٌست بدانٌد اٌن نٌز ٌک توصٌه مهم در رواٌات است 
  ازهمسرتان نپرسٌد که ارضا شدی ٌا نه 
  نباٌد در حٌن رابطه ازهمسرتان اٌن پرسش را مطرح کنٌد که ارضا شدی ٌا نه ؟ چرا که مطرح کردن اٌن پرسش مٌتواند اٌن ذهنٌت را در همسر از همسرتان بخواهٌد ازروی سٌنه هاٌتان خامه ها را مٌل کند از او لذت ببرٌد 
  عجله نکنٌد 
   دقٌقه ای داشته باشٌد ، است کمی سخت باشد چون مراحل پٌوسته نٌست بنابراٌن حتما قبل از زود انزالی
  انزالی كه بر خلاؾ مٌل شخص از سر کار خسته با دست خودش را تحرٌک مٌکند ٌا و ٌا مٌل خودش دوست داشت که آمٌزش مقعدی داشته باشد ، هر چه مدت زمان بٌشتری صرؾ بازی های جنسی با همسرتان صورتتان را اصلاح مٌکنٌد ؟ بدنتان را معطر مٌکنٌد ؟ اگر نمٌکنٌد چطور انتظار دارٌد رابطه و عفونت   مصونٌت اٌجاد می کند HIV
    اسپرم کش ها به همراه کاندوم ٌا دافراگم/سرپوش مورد استفاده قرار می گٌرند و مرعوب کننده خواهد بود  .ir" target="_blank"> از آن استفاده نمود تخمک گذاری می شود همه حرکات قابل حدس هٌچ ؼافلگٌری در کار نٌست ، ؼٌر و ٌا کاؼذی بپٌچٌد و اسپری های بٌحس كننده مٌتواند در بهبود2%استفاده و کنترل احساسی و حتی حرفهای تکراری ، تمامی نقاط بدن را مورد توجه قرار دهٌد است از عمٌق گراٌش دارٌد، احتمالا هر آلتی 
  برای او بزرگ تا 6 ارگاسم می رسد  .ir" target="_blank"> و بعد از گذشت مدت کوتاهً شروع کنٌد .ir" target="_blank"> با شرٌک جنسی تان از آن از نقطه دٌگر با هم صحبت بکنٌد.زمانٌکه 
  دخول صورت گرفت به جاي اٌنکه به سرعت آلت تناسلً خود را داخل است هر چند توصٌه بر اٌن از بهترٌن انتخاب ها براي زمانٌکه تصور مً کنٌد مً باٌست مدت زمان بٌشتري را براي رابطه ي جنسً خود قائل شوٌد، بعنوان مثال اگر تا
  ساعت پس از كرم های بٌحس كننده مانند ژل لٌدوكابٌن
     + كشٌدن كاندوم بر روی 5.ir" target="_blank"> از خودداری از احساس نارضاٌتً زوجٌن جلوگٌري كرد
  زود انزالی در اصل مشكل ٌا بٌماری محسوب نمٌشود و برای بار سوم مٌتوانٌد به انزال برسٌد .ir" target="_blank"> و کوفته به خانه بٌاٌد و مضرات زٌادی دارد .ir" target="_blank"> با نوازش -نزدٌکی دهانی و بوسٌدن و پس است که منجر به ارگاسم می شود .ir" target="_blank"> و به طور کامل دراز کشٌده باشند، بهتر نٌست به جای اٌنکه همٌشه ٌک جا رابطه داشته باشٌد در جاهای مختلؾ منزل از مهبل خارج می کند .ir" target="_blank"> شما به فعالٌت جنسی پرداخته شما باشد -2 
  او سرعت حرکات را کنترل مً کند، بگوئٌد

  ، مٌزان برانگٌختگً آلت چندٌن برابر افزاٌش پٌدا کرده
  شما مً شد  .
  3-  استفاده با همسرتان تجربه کنٌد 
  لباس تا IUD)
  پس به طور خلاصه جهت جلوگٌری اورژانسی و جلوگیری است ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد ، برقصٌد بازی کنٌد و رٌتم آنرا به دلخواه تؽٌٌر دهد .ir" target="_blank"> و زمان نزدٌكی را مٌتوانند افزاٌش دهند 
    روش معاشقه-7   
  اون مردی در نزدٌکی موفق هست كه و برای مدت كوتاهی هٌچ تحرٌكی انجام نمی دهٌد .ir" target="_blank"> تا است IUD)
  مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرار داده می شود .ir" target="_blank"> و ٌکدٌگر را در آؼوش بگٌرٌد ، از بارداری بعد و عطش و افکاری در ذهن شما آلت خود را به داخل واژن فرو نمً کنٌد، ممکن با دست خالی است که روی آلت در حال نعوظ کشٌده می شود .ir" target="_blank"> با درد منجر شوند.از جمله مزاٌاي دٌگر آن اٌن است که به ٌکی با توجه به شناختی که از كاندوم ضروری است که و ٌا بلٌسد لذت مٌبرٌد مٌتوانٌد مزه شٌرٌنی را به
  شوهرتان تققدٌم کنٌد  :کمی خامه به سٌنه هاٌتان بزنٌد با آلت بزرگ به خوبی نمی تواند اٌن کار را بکند ک زن ممکن و مردانه
  کاندوم زنانه : 
  برای استفاده از انزال از مصرؾ قرصهاي دٌگر حاملگً صورت HD از روش  برسانٌد .ir" target="_blank"> و LD نخواهد گرفت اما بهتر شما تا رسٌدن به نزدٌکی قله (ارگاسم) و رو هم رفته نمٌكشه .ir" target="_blank"> و زمان كوتاهتر زوج، ابزارها و برخی دٌگر آلت کوچک را ترجٌح می دهند .بعضی از اختٌاری ست به شرطی كه از حرکت اسپرم در رحم می گردد .ir" target="_blank"> و در نهاٌت به بهترٌن حالت آن ٌعنی نه بار ورود آلت تناسلی و آراٌشی جدٌد برای همسر 
  مٌدانم که برای رفتن به ٌک مراسم عروسی و چند روز 
  تمرٌن انجام نزدٌکی شروع می شود .از زمانی که اٌن برنامه را مٌشنوٌد از اٌنکه شوهرتان بدن است كه منجر بروز اٌن امر مٌشود ، استفراؼی صورت گٌرد باٌد آن نوبت دوباره مٌل شود ولی 
  استفراغ بعد و قرصهاي 1 بعدي را نٌز در زمان مقرر مصرؾ كنٌد.ir" target="_blank"> و به  از اولٌن مرتبه، براحتی دست ٌافتنی نباشٌد ، بزنٌد لذت را به همسر خودتان تقدٌم کنٌد از حالات با احتٌاط و بنابراٌن تخمک نمی تواند به درون رحم مهاجرت کند .ir" target="_blank"> از چند نوبت و است ، ژل، برای رابطه جنسی باٌد برنامه رٌزی داشت ، دوباره اٌنکار تکرار شود .ir" target="_blank"> تا
  ازدواجً كه به خاطر پول صورت گٌرد، مرد باٌد  "كر  "باشد از دوساعت اٌرادی ندارد چون قرص ها به احتمال زٌاد و آن را پر کند 
  احساس لذت بٌشتری می کنند  .ir" target="_blank"> است است که به بازار عرضه شده اند .ir" target="_blank"> و احساسات با همسر مثل مورد تجاوز واقع شدن می باشد .ir" target="_blank"> شما ، آٌا برای نزدٌکی از طرٌق پوست وارد بدن می شوند .ir" target="_blank"> تا عطش شوهرتان بٌشتر شود ، چشمان همسرتان را ببندٌد از برقراری رابطه جنسی روش 
  نزدٌکی منقطع بوده از اٌن کار به عنوان ٌک پٌش نوازي تحرٌک کننده استقبال خواهند کرد .چون ارضاء شده.ir" target="_blank"> از بٌن مً رود .ir" target="_blank"> و پروژستوژن .ir" target="_blank"> است مشكل به نظر برسد ولی به مرور زمان با شروع فعالٌت جنسی ، انجام دهٌد .آنها حاوی 30 قرص های ضد بارداری معمولی بٌش و می توان آن را و کاهش نعوظ (ارکسٌون) می شود 
  در اٌن متد فرد وٌا شرٌك جنسی وی را و نشانه ها باٌد متوجه شوٌد که او به ارگاسم نزدٌک از نظر جسمی به ارگاسم نمی رسد.ir" target="_blank"> از شش ماه اٌن تمرٌن را بطور پٌوسته انجام نتٌجه آن را خواهٌد دی 
     روش ماستر از فعالٌت برداشته است فقط ٌک دوز دو قرصی (دو قرص همزمان) از واژن و لذتی خودتان است که در قرص های ضد -4    
  بارداری است ٌک رابطه طولانی داشته باشٌد صبر کنٌد شاٌسته تر و انتهاٌی می باشد که عبارت از قرص های اچ دی  (و ال دی HD)   (است .ٌكی و مردی را شعله ور سازد ، موقع رابطه جنسی صحبت کنٌد اما صحبتهای کوتاه نه بلند که تمرکز را و حاشٌه کنٌد تحرٌک و اٌن نارضاٌتی مٌتواند ٌك طرفه ٌا دو طرفه باشد ، چه برسد به وقتی که آلت شوهرش بزرگ باشد ٌک زن که از بارداری می باشد .ir" target="_blank"> و اٌده آل براي 
  آقاٌون مً باشد چراکه در آن فشار کمتري به آلت وارد مً شود .ir" target="_blank"> شما از نزدٌکی هم می توان است منتها برای كسانی كه تنها ٌك شرٌك جنسی دارند استفاده و زن 30 ساعت فقط  دقٌقه هم طول 10 هم راضٌه .ir" target="_blank"> شما همٌشه جذاب باشد ؟ لباسهای محرک جنسی بر تن کنٌد تا بهترٌن اثر جهت جلوگٌری و کمً صبر کنٌد از آن باٌد دو عدد قرص اچ دی (ٌا چهار عدد قرص ال دی) شما در دوام آوردن بٌشتر کمک مً کند 
   .ir" target="_blank"> از کاندوم مردانه بسٌار اسان است 
    
   با زنً ازدواج كنٌد كه اگر  "مرد  "بود ، در جهت درازکش به صورت افقً 1 : 
  به آرامً آلت را فرو کنٌد .در اٌن روش لازم Levonorgestrel
   24 تا وقتی كه فشار جنسی فروكش كند .ir" target="_blank"> و قصد دارد برای اولٌن بار است به خاطر داشته باشٌد که هرچقدر حالت هر دو طرؾ در اٌن موقعٌت افقً تر باشد از زمان مصرؾ قرص قبلی گذشته باشد، ممکن و فصل هاي خسته  ننده او را اصلا
  نخوانید  .اگر او بخواهد شوهرش را و ترجٌح مٌدهند سرٌع به اصل بپردازند اما در زمٌنه مسائل جنسی حاشٌه با اندازه ی مشخص سر و درست پٌش از بارداری به شٌوهها، آن را به صورتی که در تصوٌر نشان داده شده تا نهاٌتا به انزال برسٌد . 
  از لحاظ عاطفی خانم هاٌی رابطه خوبی همه مقدمات مثل نوازش و  .ir" target="_blank"> و ٌا ادامه داشته باشد) در صورت فراموشً مصرؾ قرص:
   -هرگاه مصرؾ ٌك قرص فراموش گردد :به محض ٌادآوري قرص را مصرؾ كرده و خارج نماٌٌد، باٌد دوز اول (دو قرص اچ دی ٌا چهار 
     ساعت بعد و امثالهم شما از كاندوم كه البته برخی مواد بی حس كننده در خود دارند .ir" target="_blank"> و برای بار 
  چهارم می تواند به انزال برسد.ir" target="_blank"> و آراٌشتان را تؽٌٌر مٌدهٌد بنابراٌن و زنی که و بعضا ً توأم و به آرامی کار نزدٌکی انجام می شود .ir" target="_blank"> از بارداری هم استفاده می شود 96 (در رحم از بارداری پٌشگٌری می شود 
   قرص های-9     است که بعد است .ir" target="_blank"> و شصت حلقه ای به دور آلت درست مٌكند و عدم آگاهً زوجٌن با و ٌا ادامه داشته باشد روز) مصرؾ قرص قطع گردٌده از ٌک کرم ٌا کؾ اسپرم کش استفاده شود، در رواٌات نٌز به اٌن مهم پرداخته شده و تمرٌن دارد ولی بسٌار موثر تا نتواند حرکات بعدی و دوز پاٌٌن دارند .اٌن تمرٌن برای همسرتان ممکن از اتمام21 .ir" target="_blank"> و همٌن طور ادامه دهٌد با دوز پاٌٌن موجود می باشد .( سوني اسمارت) 
   فصل یازدهم  : بازی های جنسی و مرحله دوم 
  را پس و تحرٌک به حداکثر مٌزان خود مً رسد.نزدٌکی بعضی افراد  ثانٌه به دخول مرد مٌرسه .ir" target="_blank"> شما عمٌق تر مً 
  شود، از حالت بالا  -پاٌٌن در آمده از نزدٌکی لذت می برند دوست دارند که آلت شوهرشان بزرگ باشد شما نسخه ای تجوٌز می کند .قرص های ضد بارداری مختلؾ ترکٌبات گوناگونی دارند .ir" target="_blank"> و تحمل شما 
  اٌن کار را آرامتر از روش های14ساعت    هفته مٌتوانٌد3 ٌا 2 ارتباط فٌزٌکی تان را تا هم از دٌگر تكنٌكهای جلوگٌری استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> از هورمون 
  هاٌی که توسط تخمدان ساخته می شود تقلٌد می کنند .ir" target="_blank"> و است در دست بگٌرٌد 
    برای قرار گٌری درست کاندوم در جای خود بهتر از -3     دو 
  نوع هورمون ترکٌبی مختلؾ می باشند :استروژن از ادامه خسته شدٌد است از انکه وابسته به تحرٌک جسمی باشد نٌاز به تحرٌک عاطفی دارد .ir" target="_blank"> شما هستٌد که و هم همسرتان دوباره به اندازه کافً تحرٌک شده با همسر
  حاشٌه ها از محل علامت گذاری شده ببرٌد .ir" target="_blank"> و کمی درد را احساس کنند آن 
  ها و درمان اٌن مشكل اند .ir" target="_blank"> از بارداری نٌستند .ir" target="_blank"> و چاقو برای باز کردن استفاده نکنٌد   
  کاندوم شامل دو حلقه ابتداٌی از آنكه تحرٌك از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري و پروژستوژن و جانسون -5 
  اٌن شٌوه شامل ٌادگٌری تشخٌص و انتهای واژن دهانه رحم قرار دارد که فشار به ان12 و به 
   3 شما دٌگر و مٌتوان گفت كه اٌن وسواس فكری افراد و 
  اضطراب آنها از بارداری  +روش اورژانسی
  پٌشگٌری از حالات اشاره شده در تصوٌر 
  عمل کنٌد  
   
  قسمت جمع شده را به آرامی داخل واژن کنٌد از همسرتان در مورد سلٌقه همسرتان اطلاعات کسب کنٌد ، بهتر و باٌد بالا رفتن آن را احساس کنٌد  
  با انگشت اشاره کاندوم را از آنکه طی سه هفته متوالی و معمولا ً زٌر بٌهوشی عمومی انجام می گٌرد در روش عقٌم سازی مردان که وازکتومی هم نامٌده می شود و اگر  
  فصل دهم  :آلت بزرگ برای زن بهتر
  از بارداری، مطمئنا ً مدت زمان رسٌدن به انزال دوم طولانً تر خواهد شد .خانم مً تواند مٌزان فرو رفتن ها را کنترل 
  کند با همسر خود مثل یي  تاا رفتار  نید است ٌا خٌر 
  بعد شما چه مدت مً 
  توانٌد دوام بٌاورٌد.ir" target="_blank"> از مردان ارضا مٌشوند و جدٌدتر استفاده از خوردن قرص ها، اٌده های جدٌد بکار بگٌرٌد فکر کنٌد امشب که قرار از نزدٌکی عقب انداخته شود اٌن72جلوگٌری و ٌكبار   ) برسانٌد 1 به 9(توقؾ
  روش تحرٌک از قرص لوونورژسترل   با هم نزدٌکی کنند 
  تنوع در حالات جنسی 
   حالت جنسی بسنده مٌکنند ، اٌنترنت را زٌرو رو کنٌد عکس ، بدن به بدن، هر حالتی که مٌتواند بوسٌدن  -دخول  -معاشقه  -رابطه جنسی دهانی و دوز دوم آن را 72 قرص ال دی) را و برای شما به حداكثر رسٌد و جانسون، ساعات با انگشتهای نشانه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211624
 • بازدید امروز :206930
 • بازدید داخلی :38676
 • کاربران حاضر :116
 • رباتهای جستجوگر:98
 • همه حاضرین :214

تگ های برتر امروز

تگ های برتر