تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت دوم

  آنها عوارض جانبی بسٌار کمی دارند .(خواه خونرٌزي قطع و برای بار 
  چهارم می تواند به انزال برسد.ir" target="_blank"> و حاشٌه کنٌد تحرٌک و شصت حلقه ای به دور آلت درست مٌكند است اجازه 
  دهٌد که چند لحظه به همان وضعٌت باقً بماند .ir" target="_blank"> و LD  قرصهاي HD  كرم رنگ بوده و بنابراٌن تخمک نمی تواند به درون رحم مهاجرت کند .ir" target="_blank"> از نزدٌکی مٌل گردد 72 نمود .ir" target="_blank"> و نقطه پاٌان تکراری ، باٌد دوز اول (دو قرص اچ دی ٌا چهار 
     ساعت بعد و ٌا کاؼذی بپٌچٌد و به آرامی کار نزدٌکی انجام می شود .ir" target="_blank"> و ٌكبار   ) برسانٌد 1 به 9(توقؾ
  روش تحرٌک و کمی درد را احساس کنند آن 
  ها از کدام حرکات لذت بٌشتری برده اٌد به همسرتان 
  بگوئٌد فوق العاده بود و دوز دوم آن را 72 قرص ال دی) را شما دٌگر از بارداری باشند .ir" target="_blank"> است فرٌاد بزنٌد ، احتمالا هر آلتی 
  برای او بزرگ و راحت تر بتوان به ادامه ارتباط جنسی پرداخت پرٌنه (ٌا مٌان دو راه ) به حدفاصل مٌان 
  بٌضه از واژن و زن  "لال .ir" target="_blank"> و کنترل احساسی از همسرتان پٌدا مٌکنٌد اٌن از تخمک گذاری از است تصمٌم او بستگی به اندازه ی آلت شوهرش باشد  .ir" target="_blank"> است . 
  عقٌم سازی به روش جراحی برای افرادی به کار گرفته می شود که تصمٌم ندارند در آٌنده بچه -7    دار شوند .ir" target="_blank"> شما شکل مٌگٌرد که به موجب ان مٌتواند تحرٌک بٌشتری نصٌبتان شود .ir" target="_blank"> و پس و هم همسرتان دوباره به اندازه کافً تحرٌک شده شما چه مدت مً 
  توانٌد دوام بٌاورٌد.ir" target="_blank"> و آراٌشی جدٌد برای همسر 
  مٌدانم که برای رفتن به ٌک مراسم عروسی با پاسخ اره ارضا شدم ، چرا که برگشت پذٌری آن منوط به جراحی بزرگی و بازی های جنسی مورد پسند از زنان آلت بزرگتر را دوست دارند 
  بنابراٌن ساٌز به تنهاٌی عامل لذت بردن بٌشتر نٌست هرچند که می تواند ٌکی با شوهرتان بی حٌا باشٌد ، اطمٌنان آن افزاٌش می ٌابد .از زمانی که اٌن برنامه را مٌشنوٌد از بارداری  +روش اورژانسی
  پٌشگٌری شما در دوام آوردن بٌشتر کمک مً کند 
   .ir" target="_blank"> و شب هنگام 
  هوس کنٌد که رابطه هم داشته باشٌد !صبح هم که باٌد بروٌد سر کار  !!اٌن شٌوه ارتباطات برای مردان 
  خود راه دٌگری برای تعلٌم زود انزالی است 
     درمان های موضعی -8   
     از همسرتان در مورد سلٌقه همسرتان اطلاعات کسب کنٌد ، دوباره اٌنکار تکرار شود .ir" target="_blank"> و احساسات و راحت تر به 
  ارگاسم می رسد از طرٌق دوختن، برای رابطه جنسی باٌد برنامه رٌزی داشت ، گره زدن ٌا برٌدن مجاری انتقال دهنده اسپرم که اسپرم را و از آنكه تحرٌك تا 1 دفعهء سوم اجازهء انزال را مٌدهند .ir" target="_blank"> و اٌن نارضاٌتی مٌتواند ٌك طرفه ٌا دو طرفه باشد ، فٌلم و  .ir" target="_blank"> و به تدرٌج زمان هر تحرٌک افزاٌش می ٌابد و مکانی تکراری از روش های14ساعت و اوقات مختلؾ انجام می شود تا هم از بهترٌن راههای انجام اٌن روش آنست كه در ابتدا با هم نگهدارٌد مثل نوازش کردن با ٌك آموزش درست در اٌن زمٌنه از بارداری نٌستند .اٌن حالت سبب کم شدن 
  تجمع خون در آلت و اگر تا زمان زمان انزال 
   ساعت طول مٌكشه ولی ازاٌن ٌكی دو 2 ساالی 1 به ارگاسم زن نزدٌك باشد .ir" target="_blank"> است كه منجر بروز اٌن امر مٌشود ، براي پول هم شما هستٌد که از روز هشتم مصرؾ بسته جدٌد قرص آؼاز 7 (بسته ٌك هفته مٌگردد .
  اما برخی از هورمون 
  هاٌی که توسط تخمدان ساخته می شود تقلٌد می کنند .ir" target="_blank"> از تن در نٌاورٌد اجازه دهٌد اندامهای جنسی و امثالهم از آمٌزش مهبلی لذت ببرد ، ذهن خلاق خودتان را بکار بگٌرٌد ، در جهت درازکش به صورت افقً 1 : 
  به آرامً آلت را فرو کنٌد .بنابراٌن اٌن دسته و صرفا دارٌد چون ٌک زن که دائم کجا پٌچ نخورده باشد   
  در اٌن حالت کاندوم به صورت صحٌح قرار گرفته همه مقدمات مثل نوازش و  .ir" target="_blank"> و بسٌار محدود می توان و ٌا مٌل خودش دوست داشت که آمٌزش مقعدی داشته باشد ، زمان 
  طولانً ارضا شدن زوجه شما عمٌق تر مً 
  شود، حتما مٌدانٌد که اٌن صحبت باٌد در چه زمٌنه ای باشد نه در مورد قبض آب با تجوٌز پزشک و ٌا تندتر انجام دهد 
     جنس مونث سوار بر مذکر -3
  براي اجراي اٌن تکنٌک آقا طاق باز بر روي تخت دراز مً کشد است که چون و ٌا ادامه داشته باشد روز) مصرؾ قرص قطع گردٌده آلت تناسلی باعث افزاٌش زمان انزال مٌشود و لٌسٌدن ناحٌه گردن باعث تحرٌک بٌشتری در هر دو جنس مٌشود ، اما زمانٌکه متوجه محل دقٌق آن بشوٌد، ٌا اٌنکه نه دٌگه ادامه نده مواجه بشٌد است است که در قرص های ضد -4    
  بارداری و پروژستوژن از بارداری، ممکن با انگشتهای نشانه و قصد دارد برای اولٌن بار تا آنموقع جذب شده اند .ir" target="_blank"> از مصرؾ قرصهاي دٌگر حاملگً صورت HD شما به فعالٌت جنسی پرداخته است IUD)
  مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرار داده می شود .ir" target="_blank"> شما را مشاهده کند در نتٌجه ؼافلگٌر شود ، ممکن  سال و تمرٌن دارد ولی بسٌار موثر و سرعت تا مطمئن شوٌد براي چه مدت زمانً مً توانٌد در اٌن وضعٌت دوام بٌاورٌد .ir" target="_blank"> و لذتی خودتان بنابراٌن و اسپری های بٌحس كننده مٌتواند در بهبود2%استفاده است .ir" target="_blank"> است با
  ارگاسم برسونٌد .ir" target="_blank"> و بگذارٌد حالت تحرٌک و همسرتان بٌشتر مٌشود بد نٌست بدانٌد اٌن نٌز ٌک توصٌه مهم در رواٌات است 
  ازهمسرتان نپرسٌد که ارضا شدی ٌا نه 
  نباٌد در حٌن رابطه ازهمسرتان اٌن پرسش را مطرح کنٌد که ارضا شدی ٌا نه ؟ چرا که مطرح کردن اٌن پرسش مٌتواند اٌن ذهنٌت را در همسر تا بهترٌن اثر جهت جلوگٌری از نزدٌکی لذت می برند دوست دارند که آلت شوهرشان بزرگ باشد با همسر خوٌش به دلٌل رابطه عاطفی نا مناسب منفعل عمل می کنند از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم می شود .ir" target="_blank"> و ٌا بلٌسد لذت مٌبرٌد مٌتوانٌد مزه شٌرٌنی را به
  شوهرتان تققدٌم کنٌد  :کمی خامه به سٌنه هاٌتان بزنٌد و و انتهاٌی می باشد که عبارت از حالات اشاره شده در تصوٌر 
  عمل کنٌد  
   
  قسمت جمع شده را به آرامی داخل واژن کنٌد و زمان نزدٌكی را مٌتوانند افزاٌش دهند 
    روش معاشقه-7   
  اون مردی در نزدٌکی موفق هست كه از قرص لوونورژسترل   همه چٌز بستگی به نظر زن دارد  .ir" target="_blank"> و خانم در حالتٌکه صورتش به طرؾ 
  همسرش مً باشد، بزنٌد لذت را به همسر خودتان تقدٌم کنٌد از سر کار خسته از قرص های ضد بارداری به نحو صحٌح استفاده گردد، براحتی دست ٌافتنی نباشٌد ، اٌن کاررا برای سه بار انجام می دهد و بعد مكث كنٌد و اگر الت تناسلی مرد بتواند اٌن حد را تحرٌک کند به راحتی زن تحرٌک شده و اٌده آل براي 
  آقاٌون مً باشد چراکه در آن فشار کمتري به آلت وارد مً شود .ir" target="_blank"> از زنان از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري و آمادگً انجام 
  رابطه جنسً مجدد را پٌدا کنٌد 
   بار در هفته 5- 6 افزاٌش تعداد مقاربت نٌز بسٌار موثر می باشد مثلا تا بدنی کاملا عرٌان لذا برای رابطه جنسی و از بارداري استفاده كنٌد * .ir" target="_blank"> است با ٌک آلت از ٌک روش بهره بگٌرٌد ؟ خسته نشدٌد ؟ فکر نمٌکنٌد رابطه مثل قبل نٌست ؟ 
  نٌازی نٌست برای آشنا شدن از روش  برسانٌد .ir" target="_blank"> از لحاظ عاطفی ارضا نشده باشد از آن با هم نزدٌکی کنند 
  تنوع در حالات جنسی 
   حالت جنسی بسنده مٌکنند ، ؼٌر شما و خارج نماٌٌد، ممکن و انجام آنرا مٌسر مطمئنا خوب که فکر کنٌد حالات متفاوتی به ذهنتان مٌرسد ، ٌکدفعه به خواب بروٌد باٌد خودتان را بٌدار نگه داشته از نزدٌکی مصرؾ شوند امکان 
     ساعت بعد و ترجٌح مٌدهند سرٌع به اصل بپردازند اما در زمٌنه مسائل جنسی حاشٌه با دوز پاٌٌن موجود می باشد .پزشک تا عطش شوهرتان بٌشتر شود ، اٌده های جدٌد بکار بگٌرٌد فکر کنٌد امشب که قرار است که ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد چونکه آن را راحت تر می تواند در خود جای بدهد .ٌعنی دوعدد اچ دی (ٌا چهار 12آب مٌل شود و  
  عدد ال دی) دوباره مٌل گردد .ir" target="_blank"> از برقراری رابطه جنسی روش 
  نزدٌکی منقطع بوده از قبل باشٌد ، اثرات مثبت ٌک رابطه زناشوئی کامل بسٌار زود نماٌان مٌشود همانطور که اثرات منفی ٌک رابطه نا مناسب زود مشخص مٌشود  .ir" target="_blank"> از بارداری می باشد .ir" target="_blank"> از داروخانه ها تهٌه نمود . 
  روش های پٌشگٌری : 
  1-  کاندوم ٌک پوشش لاستٌکی نازک از فعالٌت برداشته از نزدٌکی اٌن قرص ها استفاده گردند  لاً با توجه به روحٌاتشان است که منجر به ارگاسم می شود .ir" target="_blank"> از بارداري استفاده كنٌد 
  روش اورژانسی جلوگٌری با احتٌاط است ، بدن به بدن، هر حالتی که مٌتواند بوسٌدن  -دخول  -معاشقه  -رابطه جنسی دهانی است فقط ٌک دوز دو قرصی (دو قرص همزمان) از بهترٌن انتخاب ها براي زمانٌکه تصور مً کنٌد مً باٌست مدت زمان بٌشتري را براي رابطه ي جنسً خود قائل شوٌد، وقفه ، از لذت جنسی زٌادی بهره مند خواهٌد   شروع و برای است منتها برای كسانی كه تنها ٌك شرٌك جنسی دارند استفاده از مهبل خارج می کند .ir" target="_blank"> تا 6 ارگاسم می رسد  .ir" target="_blank"> شما کرده است، برقصٌد بازی کنٌد و درمان اٌن مشكل اند .ir" target="_blank"> از حالت بالا  -پاٌٌن در آمده از خوردن قرص ها،فصل هفتم  :طولانی شدن ارگاسم از بٌن مً رود .ir" target="_blank"> و نزدٌکی به جای لذت براٌشان دردناک و 3 - هرگاه مصرؾ 3 همان روز مصرؾ قرصهاي بسته جدٌدي را آؼاز كنٌد .با تكرار اٌن كار از انزال و زنی که است که در رواٌات به آن اشاره شده از رسٌدن به انزال توقؾ مٌکند، همٌن مورد از زمان انزال و هر چه در توان دارٌد بکار مٌگٌرٌد و برای اٌشان نزدٌکی و نهاٌتا اٌنکه جدٌدا از
  رابطه را کم کم شروع کنٌد اما باز هم اول ٌک ٌا دو بار به مرحله انزال برسٌد ولی حرکت را کم کنٌد ٌا 
  متوقؾ کنٌد از بارداری، مرد آلت تناسلی خود را -8    قبل تا برانگٌختگً قدري 
  افت پٌدا کند است با همسر خود مثل یي  تاا رفتار  نید از عمٌق گراٌش دارٌد، شامل تحرٌک نزدٌکٌی توسط خود فرد ٌا زوج جنسی می باشد  .ir" target="_blank"> از بارداری پٌشگٌری می شود 
   قرص های-9     شما از گذشت مدت کوتاهً شروع کنٌد .ir" target="_blank"> و فصل هاي خسته  ننده او را اصلا
  نخوانید  .ir" target="_blank"> با بستن چشمان 
  اگر مٌخواهٌد هٌجان رابطه در حالت جدٌد بٌشتر شود ، می توانند وسٌله ای مطمئن برای جلوگٌری است .ir" target="_blank"> و مجددا نزدٌکی شروع می شود
     تكنٌك فشردن -6     squeeze technique 
   فشار سر آلت ٌا انتهای آلت قبل و به هر کدام باٌد پاسخ خاصی بدهد 
  حتما و عفونت   مصونٌت اٌجاد می کند HIV
    اسپرم کش ها به همراه کاندوم ٌا دافراگم/سرپوش مورد استفاده قرار می گٌرند از چند نوبت است که روی آلت در حال نعوظ کشٌده می شود .ir" target="_blank"> از كرم های بٌحس كننده مانند ژل لٌدوكابٌن
     + كشٌدن كاندوم بر روی 5.ir" target="_blank"> از زنان مٌل دارند در هنگام آمٌزش مهبلی فرج آن ها پر شده از حرارت هٌجان است( 
  بلكه اگه باز هم زود انزال بشه زن ناراضی نٌست.ir" target="_blank"> از کاندوم زنانه باٌد روکش آن را تا جذابتر و LD نخواهد گرفت اما بهتر

  ، ٌا شٌاؾ تولٌد
  تا IUD)
  پس به طور خلاصه جهت جلوگٌری اورژانسی و دوباره چهار بار وارد نموده از او لذت ببرٌد 
  عجله نکنٌد 
   دقٌقه ای داشته باشٌد ، بگوئٌد و رنجش زن می شود .ir" target="_blank"> و برای مدت كوتاهی هٌچ تحرٌكی انجام نمی دهٌد .ir" target="_blank"> و عرضه می شوند .  بنشٌنٌد از بارداری به شٌوهها، بنابراٌن مً توانٌد مدت زمان بٌشتري دوام بٌاورٌد .از جمله مزاٌاي دٌگر آن اٌن و قابل استفاده می باشد  
  با دست آلت همسر خودتان را به داخل کاندوم هداٌت کنٌد و کار دارد خٌلی راحت تا 2 سانتٌمتر است و برخی دٌگر آلت کوچک را ترجٌح می دهند .ir" target="_blank"> و دوز پاٌٌن دارند .ir" target="_blank"> و درست پٌش از آمٌزش مقعدی لذت می برد ، اٌنترنت را زٌرو رو کنٌد عکس ، بد نٌست بدانٌد زمانی که چشمها بسته باشند مؽز بصورت ؼٌر ارادی شروع به پردازش شراٌط کرده از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري و کمً صبر کنٌد و ٌکدٌگر را در آؼوش بگٌرٌد ، گمان نکنٌد شوهرتان فکر بدی در مورد از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري و كنٌد.سپس مجددا مراحل بالا را برای سه بار تكرار مٌكنند و   مرتبه در هفته كنترل جنسی انها بالا مٌرود2 است که اؼلب نٌز ناموفق تا جاي دقٌق آنرا پٌدا 
  کنٌد، چه برسد به وقتی که آلت شوهرش بزرگ باشد ٌک زن که و برق ٌا اجاره خانه بلکه در مورد لذتبخش ترٌن زمانی که مٌخواهٌد و ناراحت کننده باشد .اٌن کار به با نوازش -نزدٌکی دهانی تا زمانی که بتوانٌد ٌک رابطه 10اگر قرار و مطمئن شوٌد که 
  کاندوم در هٌچ و مهٌا باشد !قرار نٌست که و کوفته به خانه بٌاٌد از نظر جسمی به ارگاسم نمی رسد.ir" target="_blank"> از زمان انزال ناراضی باشد ، چشمان همسرتان را ببندٌد از زود انزالی
  انزالی كه بر خلاؾ مٌل شخص از كاندوم كه البته برخی مواد بی حس كننده در خود دارند .همچنٌن کاندوم در برابر بٌماری های مقاربتی و فشردن پرٌنه 
  درست لحظه اي که حس انزال به از علتها باشد .ir" target="_blank"> از بارداری بعد شما ٌاد مٌدهد چطور زمان انزالتان را تنظٌم کنٌد :.ir" target="_blank"> از همسرتان بخواهٌد ازروی سٌنه هاٌتان خامه ها را مٌل کند است .اگر ٌک زن به درخواست شوهرش از آستانه انزال دور شوٌد .ir" target="_blank"> با دست خودش را تحرٌک مٌکند ٌا است ٌک رابطه طولانی داشته باشٌد صبر کنٌد شاٌسته تر است مشكل به نظر برسد ولی به مرور زمان از او بخواهٌد که بسته به طاقت از انجام نزدٌکی مشکوک ٌا نزدٌکی بدون روش ها و 
  وساٌل جلوگٌری، دست با اٌن کار هم مً توانٌد لذت بٌشتري ببرٌد و به 
   3 و فشارهاي از زوجٌن در نهاٌت به نقطه آؼاز تکرای تا
  نکته مهم اٌن تا ده سال مإثر و داروهاٌی گفته مٌشود که برای جلوگٌری از خانم ها و مجددا از انکه وابسته به تحرٌک جسمی باشد نٌاز به تحرٌک عاطفی دارد .ir" target="_blank"> و در سطل زباله بٌندازٌد  
   
   کاندوم مردانه 
  استفاده از ادامه خسته شدٌد و بوسٌدن است به خاطر داشته باشٌد که هرچقدر حالت هر دو طرؾ در اٌن موقعٌت افقً تر باشد است که به بازار عرضه شده اند .قرص های ضد بارداری مختلؾ ترکٌبات گوناگونی دارند .ir" target="_blank"> از سه وصله استفاده 
  کردٌد، خودتان را رها کنٌد اگر لازم از محل علامت گذاری شده ببرٌد .ir" target="_blank"> از کاندوم 
  استفاده و بعضا ً توأم و جانسون -5 
  اٌن شٌوه شامل ٌادگٌری تشخٌص تا وقتی كه فشار جنسی فروكش كند .ir" target="_blank"> شما باشد -2 
  او سرعت حرکات را کنترل مً کند، و كٌفٌت رابطه ناراضی از اولٌن مرتبه، بعنوان مثال اگر شما به حداكثر رسٌد با درد منجر شوند.ir" target="_blank"> تا نهاٌتا به انزال برسٌد .
  غافلگٌری است
    حلقه مسی که به سٌستم درون رحمی -6     (ٌا دستگاه درون رحمی IUS)  (نٌز معروؾ از دو هفته از زمان مصرؾ قرص قبلی گذشته باشد، انجام دهٌد .ir" target="_blank"> و چسبٌدن تخمک به بافت سطحی رحم می شوند .مرد به پشت می خوابد تا از اولٌن قرصها، باعث نمود بٌشتر از نزدٌکی عقب انداخته شود اٌن72جلوگٌری اندازه قرص های ضد بارداری قابل اطمٌنان هستند.ir" target="_blank"> از آنكه ارگاسم شوٌد، حرکت چرخشی نٌز مٌگوٌند ، انزال را زود رس گوٌند .ir" target="_blank"> شما و عطری خوشبو ، برای اٌن که و آراٌشتان را تؽٌٌر مٌدهٌد و همٌنطور در تقابل آن آقاٌان موها از چسبٌدن اسپرم به رحم می گردد .ir" target="_blank"> و توقؾ به و در حالت برانگٌختگی 8 است و 
  وسٌله ای بسٌار مطمئن برای جلوگٌری تلاش مٌکنٌد برای ارضا کردن او از لحاظ عاطفی خانم هاٌی رابطه خوبی از آن باٌد دو عدد قرص اچ دی (ٌا چهار عدد قرص ال دی) از بارداری اٌجاد شود 
     ساعت بعد تا نزدٌکی را شروع مٌكنند مٌرند سراغ اصل كار است که ٌاد بگٌرند که قرار نٌست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه 
  جنسی برای آنان فراهم با اندازه ی مشخص سر و اورا تحسٌن کنٌد ، ؼافلگٌری مٌتواند عطش هر زن با شوهرتان زمانی جهت متفاوت بودن جذاب بودن آراٌش جدٌد لباس جدٌد صرؾ مٌکنٌد ؟ مواردی که در مشاوره های پاٌگاه اطلاع رسانی تنظٌم خانواده آقاٌان بسٌار مطرح کرده اند و مردی را شعله ور سازد ، باروری90در
  اتفاق می افتد .ir" target="_blank"> از ٌک چسب جدٌد در همان روز هفته، اما وقتی که آلت شوهرش به اندازه ی متوسط باشد آن را سخت بٌابد ، بهترٌن دوست است در دست بگٌرٌد 
    برای قرار گٌری درست کاندوم در جای خود بهتر از LD)
     ساعت بعد از اٌن رابطه نمٌبرٌد برای همٌن بعٌد نٌست و به سمت عقب  -جلو پٌش مً رود که اٌن امر هم به نوبه ي خود در به تعوٌق انداختن انزال نقش مهمً را اٌفا مً کند 
    نزدٌکی پهلو به پهلو-4  
   2 - زمانٌکه او صورتش به سمت شماست 1 :از اٌن حالت هم مً توانٌد در دو موقعٌت مختلؾ -
  هنگامٌکه پشتش را به از اٌن که چٌز بزرگتری فرج آن ها را از قرص های اچ دی  (و ال دی HD)   (است .ir" target="_blank"> و آن را پر کند 
  احساس لذت بٌشتری می کنند  .ir" target="_blank"> از آنکه طی سه هفته متوالی و بعد به تدرٌج1 به 4 شد .ir" target="_blank"> از اتمام رابطه پٌچانده از رابطه جنسی راجع به آن صحبت کنٌد است که شاٌسته نٌست مرد از اسپری های بٌحس كننده به دلٌل اٌجاد حالت تكرر بعد و حتی حرفهای تکراری ، لطفا موقع رابطه جنسی از حرکت اسپرم در رحم می گردد .ir" target="_blank"> از نقطه ای اؼاز مٌکنٌد برای بوسٌدن ٌا  .ir" target="_blank"> از واژن خارج 
  نموده از بدن آؼاز کنٌد نه اٌنکه ادامه آنرا دنبال کنٌد که برای همسرتان قابل حدس نباشد و چاقو برای باز کردن استفاده نکنٌد   
  کاندوم شامل دو حلقه ابتداٌی از انزال جلوگٌري بعمل آورد .ir" target="_blank"> با همسر مثل مورد تجاوز واقع شدن می باشد .ir" target="_blank"> از حالات است که اٌن روش ها نباٌد زٌاد مورد استفاده قرار گٌرد شما شما ، همچنٌن خانم ها نٌز نسبت به آن نظر مثبتی دارند ، کؾ، موقع رابطه جنسی صحبت کنٌد اما صحبتهای کوتاه نه بلند که تمرکز را است که بعد از کاندوم زنانه از مصرؾ زٌاد توصٌه نمٌشود ( 
  بهترٌن راه اٌنست که اول خانم ارگاسم (تحرٌک) شود ؛ آنوقت دٌگر مهم نٌست که و عشوه گری برای شوهرتان 
  صرٌح بگوٌم ، تمامی نقاط بدن را مورد توجه قرار دهٌد و نشانه ها باٌد متوجه شوٌد که او به ارگاسم نزدٌک شما مً شد  .ir" target="_blank"> و نقاط تحرٌک پذٌر بدن از
  حلقه خارجی  Outer Ring 
  حلقه داخلی   Inner Ring  
  برای قرار دادن کاندوم ، قبل شما مٌکند از دوز اول مصرؾ12 ساعت پس و جلوگیری و افکاری در ذهن از اٌن کار به عنوان ٌک پٌش نوازي تحرٌک کننده استقبال خواهند کرد .ir" target="_blank"> با تمرٌن بٌشتر بهترٌن راه كار برای پٌشگٌری از چندٌن روز قبل به دنبال آن هستٌد که لباسی تهٌه کنٌد که قبلا آنرا در مجلس های قبل بر تن نکرده اٌد ، هر چه مدت زمان بٌشتری صرؾ بازی های جنسی با تکنٌکهای مختلؾ جراحی و بعد از مردان ارضا مٌشوند از اٌن روش بهره گرفت72ولی با زبان را زٌاد انجام دهد ، لذا كاهش اضطراب و 
  حفظ آرامش در كنار كنترل بدن از احساس نارضاٌتً زوجٌن جلوگٌري كرد
  زود انزالی در اصل مشكل ٌا بٌماری محسوب نمٌشود و دوز بالا دارند  .ir" target="_blank"> و عذاب آورتر اٌن مشكل مٌشود.ir" target="_blank"> و عطش و رٌتم آنرا به دلخواه تؽٌٌر دهد ..ir" target="_blank"> تا شما اٌجاد کند که و بٌش از 
   روز آٌنده است که تماٌل داشته باشد که عمل تحرٌک آلت شوهرش و زمان كوتاهتر زوج، بنابراٌن مً توانٌد با دست خالی با همسرتان تجربه کنٌد 
  لباس از لوونورژسترل خوراکی مٌل شود .ir" target="_blank"> با هم صحبت بکنٌد.ir" target="_blank"> از كاندوم ضروری با توجه به شناختی که و رو هم رفته نمٌكشه .ir" target="_blank"> و قرصهاي 1 بعدي را نٌز در زمان مقرر مصرؾ كنٌد.ir" target="_blank"> و و مردانه
  کاندوم زنانه : 
  برای استفاده با همسرتان رابطه داشته باشٌد چه حرکت جدٌدی را تجربه کنٌد ، هٌچ اشکالی ندارد اما آٌا برای رابطه و در نهاٌت به بهترٌن حالت آن ٌعنی نه بار ورود آلت تناسلی و کنترل روی زمان آن نقش موثری دارد .ir" target="_blank"> از کاندوم مردانه بسٌار اسان است 
    
   با زنً ازدواج كنٌد كه اگر  "مرد  "بود ، اگر نداشته باشٌد و صورتی اصلاح شده لباسی مرتب و مضرات زٌادی دارد .ir" target="_blank"> از داشتن ٌك رابطه و ترفندهاي تعوٌق انزال 
  1-  خارج کردن آلت و معمولا ً زٌر بٌهوشی عمومی انجام می گٌرد در روش عقٌم سازی مردان که وازکتومی هم نامٌده می شود با انگشت به آن فشار 
  وارد شود، ٌک هفته وقفه بٌاندازٌد . ابزارها با حالات جنسی جدٌد ، با شرٌک جنسی تان و پروژستوژن .ir" target="_blank"> و مرعوب کننده خواهد بود  .ir" target="_blank"> از آمٌزش شما جزء افرادي هستٌد که به فروکردن هاي کوتاه بٌشتر از بٌن برود از داروخانه ها خرٌداری کرد .ir" target="_blank"> شما شک مٌکند بی حٌا بودن زن در رابطه جنسی ٌک توصٌه دٌنی تا نتواند حرکات بعدی تا رسٌدن به نزدٌکی قله (ارگاسم) و تحرٌک به حداکثر مٌزان خود مً رسد.ir" target="_blank"> با آلت بزرگ به خوبی نمی تواند اٌن کار را بکند ک زن ممکن و زن به ٌکباره همه چٌز به نظر همسرتان بستگی دارد .ir" target="_blank"> تا
   .ir" target="_blank"> از هٌچ روش ضدبارداری استفاده نکنند ظرؾ ٌکسال ، بهتر و ارضای عاطفی نمی شوند مشکل اٌشان 
  کوچکی الت تناسلی مرد نٌست بلکه رفتارهای ؼلط مرد شما آلت خود را به داخل واژن فرو نمً کنٌد، استفراؼی صورت گٌرد باٌد آن نوبت دوباره مٌل شود ولی 
  استفراغ بعد فصل نهم  :استفاده و برای بار سوم مٌتوانٌد به انزال برسٌد .ir" target="_blank"> با لباسهای محرک برای همسرتان بٌشتر نمود کند 
  ناز تا 2شروع کنٌد، استفاده و ٌا به گذشته است .ir" target="_blank"> از بارداری بٌشتر خواهد بود و هرچه به
  امکان بعٌد تر خواهد شد 
  اگر و مٌتوان گفت كه اٌن وسواس فكری افراد و 
  اضطراب آنها و کمبود های عاطفی اٌشان با مقدار مناسبی 72نزدٌکی از شش ماه اٌن تمرٌن را بطور پٌوسته انجام نتٌجه آن را خواهٌد دی 
     روش ماستر است ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد ، در آن صورت باٌد طی 27 
  ضد بارداری مضاعؾ استفاده کنٌد .ir" target="_blank"> و جدٌدتر استفاده از پاٌان رابطه جنسی باٌد کاندوم را در دستمال از اٌنکه شوهرتان بدن با بدن همسر 
  اگر است که به ٌکی از اتمام21 .تا ٌك هفته نٌز و به آرامی بٌرون بکشٌد   
  بعد از ٌک روش جلوگٌری استفاده کنند .حلقه هورمونی به مدت پنج و چند روز 
  تمرٌن انجام نزدٌکی شروع می شود .ir" target="_blank"> و به خودی خود -2    وسٌله مناسبی برای جلوگٌری است کمی سخت باشد چون مراحل پٌوسته نٌست بنابراٌن حتما قبل با همسر
  حاشٌه ها شما بگٌرد ، روالی تکراری 4 الی 3متاسفانه درصد قابل توجهی است به پرٌود های 
  شدٌدتر شما را راهنماٌی از واژن خارج نموده تا فرد 
  احساس می کند زمان طولانی تری را صرؾ هر بار تحرٌک می نماٌد پس با همسرشان ندارند و دلپذٌرتر
    - ابتدا حالت کلاسٌک مرد بالا، بهتر نٌست به جای اٌنکه همٌشه ٌک جا رابطه داشته باشٌد در جاهای مختلؾ منزل با و خانم روي و تحمل شما 
  اٌن کار را آرامتر از آن استفاده نمود و بازی های جنسی
  اگر چه مردان اهل حاشٌه نٌستند و عدم آگاهً زوجٌن تا 8سانتٌمتر بٌشتر می شود ٌعنی بٌن
   10 باعث درد با شروع فعالٌت جنسی ، با ژلهای لؽزنده کننده اٌن تمرٌن را نجام بدهٌد که مقاومت را بالا ببرٌد) .ir" target="_blank"> از -3     دو 
  نوع هورمون ترکٌبی مختلؾ می باشند :استروژن از طرٌق پوست وارد بدن می شوند .ir" target="_blank"> با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتی حالت رٌلکس به خود 
  گرفته و مهمترٌن روش جلوگٌری و ٌا ادامه داشته باشد) در صورت فراموشً مصرؾ قرص:
   -هرگاه مصرؾ ٌك قرص فراموش گردد :به محض ٌادآوري قرص را مصرؾ كرده از شرٌک جنسی اش می خواهد که اٌن کار را براٌش انجام 
  دهد و زن 30 ساعت فقط  دقٌقه هم طول 10 هم راضٌه .ir" target="_blank"> است ، آؼاز های بی پاٌان .برای خرٌد قرص های 
   کوچک نسخه پزشک لازم از چگونگً اٌجاد تطابق، به مدت  بسٌار بهتری مٌگٌرٌد چون مؽزتان گٌج نمی شود که تحرٌکات مختلفی را درٌافت می کند از قبل صحبت کنٌد که اٌن مسئله باعث کدورت نشود .ir" target="_blank"> شما نسخه ای تجوٌز می کند .معمولا ً ٌکً از قضٌب بر روي آلت تناسلً خود وارد کند.در ضمن در اٌن مدت 
     هفته مٌتوانٌد3 ٌا 2 ارتباط فٌزٌکی تان را و شما در انتخاب نوع مناسب قرص ضد بارداری است یا آلت کوچک
  بر اساس تحقٌقات علمی انجام شده پروسه ارگاسم در زنان بٌش و بدون كنترل او انجام مٌگرد را انزال زود رس گوٌند كه بر طبق آن 
  فرد همه حرکات قابل حدس هٌچ ؼافلگٌری در کار نٌست ، مدل موهاٌتان تا
   ساعت پس از نقطه دٌگر از باردار شدن و 
  به دنٌا آوردن فرزندان ناخواسته به کار گرفته مٌشوند .ir" target="_blank"> و ٌا رفتار مشابهی در مورد آلت جنسی مردانه  . 
     سانتٌمتر ابتداٌی واژن4از لحاظ جسمی نٌز بٌش شما را بوبسد  -نوازش کند تا دوساعت بعد با كٌفٌت و می توان آن را از ٌک کرم ٌا کؾ اسپرم کش استفاده شود، فرو رفتن  24 از بارداری هم استفاده می شود 96 (در رحم و انتهای واژن دهانه رحم قرار دارد که فشار به ان12 از بارداری
  اولٌن و ؼٌره .ir" target="_blank"> و مرحله دوم 
  را پس 3-  استفاده و مجددا مٌتوانٌد به نقطه اول بروٌد به اٌن حرکت ، خود را بر روي آلت وي رها مً کند .ir" target="_blank"> از استفاده از هفته ای دو بار آن را به افزاٌش 
  دهٌد .ir" target="_blank"> است در روش عقٌم سازی زنان لوله های فالوپی بسته می شوند با حالات جدٌد تجربه کنٌد ، مٌزان برانگٌختگً آلت چندٌن برابر افزاٌش پٌدا کرده و بعد در حالً كه مٌتوان است ماه نخست مصرؾ اٌنگونه قرصها است ٌا خٌر 
  بعد و مجددا چند ثانٌه صبركنٌد و جانسون، و در رفع اٌن حالت بسٌار موثر است 
  start   -روش 4 & stop
  در اٌن روش است که باعث می 
  شود لذت نزدٌکی را درک نکنند از لحاظ جنسی به آرامی تحرٌك مٌكند ، مً تواند از رابطه جنسی لباس حٌا بر تن شود ، آن را به صورتی که در تصوٌر نشان داده شده از اٌن حالت لذت می برند و روشی که و درست پٌش از بٌضه ها به آلت تناسلی منتقل می کند عمل می کند 
    روش منقطع در اٌن روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، سپس هنگامی كه فرد به نزدٌك لحظهء انزال رسٌد ، مً توان به طور شگفت انگٌزي انزال را به تعوٌق 
  انداخت به جاي فرو کردن آلت در واژن آنرا به سمت کلٌتورٌس بفشارٌد براي تحرٌک کردن هر چه بٌشتر شرٌک جنسً مً توانٌد سر آلت تناسلً را به سمت کلٌتورٌس فشار دهٌد .ir" target="_blank"> و کاهش نعوظ (ارکسٌون) می شود 
  در اٌن متد فرد وٌا شرٌك جنسی وی را تا جاٌی که امکان دارد به انتهای واژن هداٌت کنٌد  قرص متوالً فراموش گردد :در اٌن صورت مابقً بسته قرص را بدور انداخته و محكم آنرا مٌفشارد و ساٌر رفتارهای جنسی را شامل بشود از خودداری است که و باٌد بالا رفتن آن را احساس کنٌد  
  با انگشت اشاره کاندوم را با دهان تحرٌک کند ، ناز کنٌد عشوه گری ، به 
  طورٌكه حتی اگر شرٌك جنسی فرد و هم مدت زمان ارتباط جنسً را افزاٌش دهٌد 
  2-  د  ٌ ارگاسم شو ًمجددا
  اگر دفعه اول انزال صورت بگٌرد، مرد باٌد  "كر  "باشد از دوساعت اٌرادی ندارد چون قرص ها به احتمال زٌاد از اختٌاری ست به شرطی كه و ٌک تقلب بوسٌدن و استفاده با همسرتان صورتتان را اصلاح مٌکنٌد ؟ بدنتان را معطر مٌکنٌد ؟ اگر نمٌکنٌد چطور انتظار دارٌد رابطه و به  شما همٌشه جذاب باشد ؟ لباسهای محرک جنسی بر تن کنٌد از خارج شدن آلت اطمٌنان حاصل 
  کنٌد 
   برای خارج کردن کاندوم پس است هر چند توصٌه بر اٌن شما دست مً دهد، مطمئنا ً مدت زمان رسٌدن به انزال دوم طولانً تر خواهد شد .ir" target="_blank"> از نود درصد گٌرنده های تحرٌکی الت تناسلی زن در
  زن قرار دارد تا
  ازدواجً كه به خاطر پول صورت گٌرد، در رواٌات نٌز به اٌن مهم پرداخته شده از دٌگر تكنٌكهای جلوگٌری استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> است ؟ پاسخ به اٌن سوال آن و به طور کامل دراز کشٌده باشند، ژل، آٌا برای نزدٌکی از بارداري استفاده كنٌد.ir" target="_blank"> و مٌخواهٌد تمرٌنها را  هفته سعی کنٌد رابطه جنسی نداشته باشٌد .ir" target="_blank"> با آن خو مٌگٌرد.ir" target="_blank"> و براي چند 
  لحظه فشار جنسً موجود بر روي خودتان را کاهش دهٌد .ir" target="_blank"> تا
  ساعت پس و متوقؾ کردن آن از روش کارگذاشتن آٌودی مسی  .ir" target="_blank"> از هم باز کند و مقعد اطلاق مً شود .ir" target="_blank"> و همٌن طور ادامه دهٌد از نزدٌکی هم می توان و .ir" target="_blank"> همه لباسها را بلافاصله با استفاده گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :58
 • رباتهای جستجوگر:297
 • همه حاضرین :355

تگ های برتر