تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

اموزش زناشویی قسمت چهارم

  فصل بیستم : پوزیشن های رابطه جنسی
  در رابطه جنسی بٌن زن و مرد راه های زٌادی برای دخول آلت مرد به فرج زن وجود دارد و ٌک زن و شوهر مٌتوانند در هر بار رابطه جنسی ٌک پوزٌشن جدٌد را امتحان کنند تا کسل کننده نباشد.
   نزدٌكٌها به اٌن روش انجام مٌشود به اٌن ترتٌب 80: - متداولترٌن نوع انجام عمل جنسی كه حدود 1 است كه زن به پشت مٌخوابد و رانهاٌش را از هم بازو زانوهاٌش را كمی خم مٌكندو مرد مٌان دو پای او قرار گرفته و پس از فرو كردن آلت تناسلٌش روی زن مٌخوابددر حالٌكه نقطه اتكا پاٌٌن تنه او روی زانوهاٌش است.در اٌن نوع عمل جنسی دخول تقرٌبآ كامل است ولی دهانه زهدان و كلٌتورٌس
  (برجستگی نوك بالای آلت تناسلی زنان كه حساسترٌن نقطه زن برای تحرٌك شدن هستند) كم تحرٌك می شود.اٌن روش برای شب زفاؾ مناسب است ولی برای زنان حامله مخصوصآ از نٌمه دوم حاملگی بعلت اٌنكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد می شود مناسب نٌست.
  - در اٌن روش زن به پشت مٌخوابد و پاها را روی شكم و سٌنه اش خم كرده و ٌا بر شانه های مرد 2 سانتٌمتر كوتاه تر 4 الی 3 ) می گذارد ٌا دور كمر او حلقه مٌزند .در اٌن حالت آلت تناسلی زن (مهبل مٌشودو در نتٌجه عمل دخول آلت مرددرفرج زن بطور كامل انجام مٌشود.همچنٌن كلٌتورٌس در مسٌر آلت تناسلی مردقرار گرفته و با تماس آلت تحرٌك می شود.
  در اٌن روش بعلت دخول كامل زن و مرد هر دو ارضا می شوندو از طرفی برای حامله كردن زن امكان بٌشتری وجود دارد.مردانی كه ماٌع لذتبخششان سرٌع مٌرٌزد می توانند هنگام انجام عمل جنسی با زن با اٌن روش در هر رفت و برگشت آلت تناسلی خود را كاملآ از آلت تناسلی زن خارج كرده و دوباره فرو كنندو با كم كردن حركات ماٌع لذتبخششان را دٌرتر درون فرج زن برٌزندتابٌشترٌن لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.
  -زن روی لبه تختخواب نشسته و پاهاٌش را از هم باز و آوٌزان نموده و روی آرنجهای خود تكٌه می 3 كند.مرد بٌن پاهای او می اٌستد و آلت تناسلٌش را درون آلت تناسلی زن فرو می كند.برای انجام اٌن نوع عمل جنسی باٌد چند بالش زٌر باسن زن گذاشت تا آلت تناسلی مرد وزن در ٌك سطح و رو بروی هم قرار گٌرد .در اٌن نوع عمل جنسی كلٌتورٌس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران) بخوبی تحرٌك می شود.همچنٌن اٌن روش مناسبترٌن روش برای شب زفاؾ و پاره كردن پرده دختران است و برای مردان چاق هم نزدٌكی را آسان می كند.
  -زن به پشت خوابٌده و پاها را از هم باز مٌکندو بعد از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به 4 آرامی پاهاٌش را باز کرده و رانها را بهم نزدٌک مٌکند بطورٌکه مرد کاملآ بٌن پاهای زن قرار مٌگٌرد.در اٌن حالت فشار رانها باعث تحرٌک لب های بزرگ آلت زن و کلٌتورٌس مٌشود.اٌن نوع عمل جنسی برای ماههای اول حاملگی مناسب است ولی برای مردانٌکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نٌست.
  -مرد به پشت مٌخوابد و پاها را به هم چسبانٌده و دراز مٌکند.زن پاهاٌش را در طرفٌن پاهای مرد 5 قرار مٌدهدو روی او مٌنشٌندوٌا زانو زده و کمی به جلو خم مٌشودو بدستهای خود تکٌه مٌدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو مٌکند.در اٌنحالت فعالٌت و حرکات رفت و آمد با زن است و با تکانهای پی در پی که بخود مٌدهد موجب رٌخته شدن ماٌع لذتبخش مرد و ترشح شدن ماٌع لذتبخش خود مٌشود.
  در اٌن روش دخول بطور کامل انجام مٌشود و چون فعالٌت با زن است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا مٌرسد.اٌن روش برای جلوگٌری از حاملگی مناسب است .چون بٌشتر ماٌع لذتبخش مرد بعد از رٌخته شدن به پاٌٌن برمٌگردد.همچنٌن برای مردان خسته و ٌا کسانی که آلت تناسلٌشان کاملآ راست نمٌشود روش خوبی است.
  -مرد به پشت مٌخوابد و زن روی او می نشٌندو ٌا زانو زده و به جلو خم مٌشوداما اٌن بار پشت زن 6 بطرؾ مرد است.در اٌن حالت زن آلت تناسلی مرد را بدرون مهبل خود فرو مٌکندو مانند حالت قبل خود را حرکت مٌدهدتا اوج لذت جنسی فرا برسد.اٌن روش برای مردان چاق و زنان حامله مناسب است.
  -مرد روی صندلی مٌنشٌندو زن را از پشت در آؼوش مٌکشدو آلتش را درون فرج زن فرو مٌکند.در 7 اٌنحالت کلٌتورٌس تحرٌک نمٌشود و طرفٌن زود خسته مٌشوند.
  -مرد مقابل زن مٌنشٌندو آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند.در اٌنحالت دستها برای نوازش 8 نقاط حساس آزاد است.
  -زن زانو زده و به جلو خم مٌشودو ٌا سر خود را روی بالش مٌگذاردو مرد از عقب آلت تناسلی خود 9 را به جلو فرو مٌکند.در اٌن حالت نقطه حساس برای تحرٌک زن درون آلتش بعلت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحرٌک شده و زن در اٌنحالت بٌشترٌن لذت جنسی را درون وجودش احساس مٌکند.
  -زن و مرد مقابل هم می اٌستندو عمل جنسی را انجام مٌدهند.دراٌن حالت دخول کامل انجام 10 نمٌشودولی کلٌتورٌس تحرٌک مٌشودو دستها برای نوازش پستانها و باسن زن آزاد است.
  -مرد می اٌستد و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو مٌکند و سپس دستها را به گردن او 11 حلقه کرده و پاها را به کمر او مٌزند و درواقع به مرد آوٌزان مٌشود.در اٌن حالت وحدت کامل جنسی حاصل مٌشود و دخول کامل صورت مٌگٌرد.
  -زن دستها و سر را روی دسته صندلی مٌگذاردو به جلو خم مٌشودو مرد مانند وقتی که مٌخواهند از 12 عقب زن (معقد)با او طرؾ شوند آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند .در اٌنحالت دستها برای نوازش پستانها و ساٌر قسمتها آزاد است.
  -مرد وزن روبروی ٌکدٌگر به پهلو دراز مٌکشند و زن ٌک پای خود را بروی پای مرد مٌاندازد و 13 مرد به وسط پای او مٌرود و آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند.
  -زن به پهلو و پشت به مرد مٌخوابد و مرد آلت تناسلی خود را از عقب به جلو مٌراند .اٌن حالت نٌز 14 برای دوران حاملگی مناسب است.
  -زن به پشت مٌخوابدومرد ٌک پهلو طوری قرار مٌگٌردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زٌر 15 رانهای بلند شده زن قرار گٌرد بطورٌکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.ٌکی از مزاٌای اٌن روش اٌن است که انجام آن ساده بوده و در ضمن هٌچکدام سنگٌنی دٌگری را تحمل نمٌکند.در اٌنحالت مرد مٌتواند ناحٌه فرج و کلٌتورٌس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را با دست تحرٌک کند.
  انجام رابطه جنسی بر دو قسم است که شاٌد هر قسمت پوزٌشنها و حالات مخصوص به خود را داشته که  پوزٌشن مٌباشد که چون درج و توضٌحات در مورد پوزٌشنهای هر بخش 80تعداد مجموع آنها بٌش از
   سال ممنوعٌت دارد از درج آنها معذورٌم .و در اٌنجا به سر فصلها اشاره ای 16 برای دوستان زٌر کوتاه خواهٌم داشت :
   :  که هارد نزدٌکی ٌا عمل دخول بٌن زوجبٌن نٌز خود به HARD )رابطه جنسی به صورت دخول 1 دوبخش تقسٌم می شود
  ) اٌن نوع نزدٌکی همان دخول از طرٌق واژن مٌباشد که VAGINAL ( الؾ ) رابطه جنسی واژٌنال نرمال ترٌن نوع رابطه هارد محسوب می شود .در روابط زوجٌن استفاده از ابزار پٌشگٌری از بارداری در انجام اٌن رابطه توصٌه می شود .انجام اٌن رابطه در صورتی که با رؼبت دو طرفه ( زن و شوهر ) انجام گٌرد تاثٌرات روحی و روانی مثبتی برای دو طرؾ برجا می گذارد آمٌزش جنسی بٌن زن و شوهر نٌز از نظر پٌامبر اسلام و امامان بسٌار پسندٌده شمرده شده است.
   )دخول از راه مقعد که اٌن رابطه ٌک رابطه منفی مٌباشد و از نظر ANAL( : ب ) نزدٌکی مقعدی شرعی در صورت تماٌل زن کراهت زٌاد و درصورت عدم رضاٌت زن حرام است و حتی از نظر برخی علماء حرام است  و از نظر پزشکی مردود مٌباشد چرا که به بافتهای عصبی نواحی مقعد آسٌب جدی وارد مٌسازد و انجام مکرر اٌن رابطه باعث آسٌب به انال ٌا قسمت خروجی مقعد می شود تا جاٌی که در دراز مدت ممکن است کنترل عمل دفع از حالت ارادی خارج شود .همچنٌن از نظر پزشکی و انتقال بٌمارهای مقاربتی ٌکی از روابط پر خطر جنسی رابطه از طرٌق مقعد مٌباشد که به علت تجمع باکترٌها انتقال اٌنگونه بٌمارهای زودتر مٌسر می شود.
  ) رابطه جنسی از نوع سافت ٌا نرم رابطه جنسی که در آن SOFT( ) رابطه جنسی نرم ٌا بدون دخول 2 عمل دخول انجام نمٌگٌرد و از اٌنرو برای زنان محسوس تر مٌباشد اٌن رابطه  نٌز انواع مختلفی دارد
  ) بوسٌدن ، لب گرفتن ،  نوازش کردن و بکار بردن حرفهای زٌبا و عاشقانه LOVELY( الؾ ) معاشقه نٌز در اٌن رابطه قرار دارد در اٌن رابطه احساسات حرؾ اول را مٌزند و بار مثبت زٌادی بهمراه دارد از اٌنرو در دوران پٌش از اردواج ( نامزدی و عقد) اٌن رابطه توصٌه می شود البته در اٌن رابطه دو طرؾ نباٌد سعی در تحرٌک ٌکدٌگر داشته باشند.
  ) اورال نزدٌکی ٌا نزدٌکی دهانی  از نظر پزشکی رد نشده هر چند ORAL ( ب) رابطه جنسی دهانی  توصٌه هم نمٌشود در اٌن رابطه دهان نقش مهمی را اٌفا می کند لٌسٌدن و مکٌدن آلت تناسلی مردانه و زنانه  ، نکته مهم اٌنکه اٌن نوع ارتباط فقط بٌن شرکای جنسی ثابت (زن و شوهر) توصٌه می شود به علت مساٌلی همچون  نظافت وپاکٌزگی و عدم ابتلا به بٌمارهای که از طرٌق رابطه جنسی انتقال می ٌابند در مورد انتقال اٌن بٌمارٌها در صورت زخم بودن نواحی اطراؾ دهان و ٌا دستگاه تناسلی و تماس اٌن دو عضو با هم احتمال انتقال اٌن نو ع بٌمارٌها بعٌد نٌست  وارد شدن منی در دهان ٌا ماٌع ترشح شده از واژن زنان در دهان از نظر شرعی حرام است همچنٌن از نظر پزشکی توصٌه می شود از وارد شدن ترشحات خروجی از الت تناسلی مرد و زن به دهان  خوددرای شود   در اٌن رابطه افکار روانی بر کٌفٌت و کمٌت آن تاثٌر گذار مٌباشد.
   ) اما رابطه اصلی سافت نزدٌکی عبارت است از مجموع SOFT ( ج) رابطه جنسی بدون دخول رفتارهاٌی که در آن بدون انجام عمل دخول ٌا همان هارد نزدٌکی زوجٌن ارضا می شوند
  ) نوع خاصی از تفکرات جنسی که معطوؾ به عمل FETISH( ) رابطه جنسی عضو  ٌا عمل محور  3 خاص ٌا عضو خاصی از بدن شرٌک جنسی می شود و افرادی که از فتٌش خاصی تبعٌت می کنند در روابط جنسی خود بٌشترٌن زمان را به آن اختصاص می دهند . بهترٌن حسن ختام چٌزی نمٌتواند باشد جز فرماٌشات معصومٌن
  برخی دستورات و احادٌث اسلام در باب رابطه جنسی بٌن زوجٌن :
  اسلام دستور مى دهد همبستر شدن در پنهان صورت پذٌرد نه در حضور  هوو و ٌا فرزندى که صداى آنها را مى شنود وپٌکرشان را می  بٌند .از امام صادق  علٌه السلام رواٌت شده است که فرمود : پٌامبرصلى الله علٌه وآله سوگند به خداٌى که جان من در ٌد قدرت اوست،اگر مردى با “ : فرموده است زنش در آمٌزد در حالى که کودکى بٌدار آن دو را مى بٌندوصداٌشان را مى شنود وصداى نفسهاى زن وشوهر به گوش او مى رسد اٌن کودک روى رستگارى را نخواهد دٌد، اگر پسر باشد زناکار خواهد شد،  ”.واگر دختر باشد زانٌه خواهد شد
  اسلام کراهت دارد که مردى اٌستاده مباشرت کند وآن را کاردراز گوشها مٌداند .در حدٌثى نبوى آمده اى على !اٌستاده “ :است )501(”. با زنت جماع نکن که اٌن کار دراز گوشهاست با اضطراب ً ز کراهت دارد مردى در شب مسافرت که ؼالبا ٌن  همراه است واحتمال ضعؾ می رود، با همسرش همبستر شود .ازپٌامبرصلى الله علٌه وآله رسٌده است که حضرت صلى الله علٌه وآله کراهت داشت مرد در شبى )493(. مباشرت کند که آهنگ سفر دارد
  نٌز بلافاصله پس از خوردن ؼذا با شکم پر نباٌد همبستر شد.از امام صادق علٌه السلام رواٌت است که سه چٌز بدن را وٌران“ :فرمود مى کند وچه بسا آدمى را بکشد :با شکم پر به حمام رفتن، با شکم پربا  )489(”.همسر آمٌزش کردن وازدواج با پٌر زنان
  شاٌسته نٌست آدمى با شهوت زن دٌگرى خود را تحرٌک کند وسپس به شهوت آن زن با همسر خوٌش در آمٌزد، اٌن عمل برحسب رواٌت رسٌده از پٌامبرصلى الله علٌه وآله مکروه است .چه، پٌامبرصلى الله علٌه وآله مى اى على !با شهوت زن دٌگرى با همسرت نزدٌکى “ : فرماٌد مکن، زٌرا در اٌن صورت من از  )483(”.آن بٌم دارم که اگر نطفه فرزندى منعقدگردد، کودک شما نامرد وبى عقل باشد
  وهنگام نزدٌکى شاٌسته نٌست زن را به شتاب اندازد، و نباٌد تا وقتى که نٌاز زن بر آورده نشده او را رها سازد .اسلام از زبان حضرت على علٌه السلام اٌن چنٌن به ما تعلٌم مى هرگاه فردى از شما “ : دهد )حکمت اٌن کار 480(”.آهنگ همسر خود کرد نباٌد او را به شتاب افکند، زٌرا زنان نٌزنٌازهاٌى دارند آن است که اگر زنى کامٌاب نشودچه بسا در اندٌشه مرد دٌگرى افتد .امام صادق علٌه السلام مى فرماٌد :
  چه“ بسا کسى از شما با همسرش همبستر شود وزنش از او چنان جدا شودکه اگر حتى مرد زنگى را هم ببٌند به او در آوٌزد .پس هر کسى آهنگ همسر خود کرد باٌد مٌان آن دو ملاعبه اى صورت پذٌرد که اٌن  )481(”.بهتراست
  هم آؼوشی را برای آخر شب بگذارٌد زٌرا برای بدن مناسب ،برای فرزند دار شدن امٌد وارتر و فرزند عاقل تر خواهد شد     .
   “ امام رضا(ع)،سفٌنه البحار ،همان  ”
  حلالی لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نٌست ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد و عمر را زٌاد می کند     .
   “ 96،ص14 امام صادق (ع) ،وسائل الشٌعه ،ج ”
  چون عروسی به خانه آوردٌد، با محبت و تواضع کفش هاٌش را در آورده ،پاهاٌش را بشوٌٌد آن گاه او را به حجله دعوت کنٌد .اٌن چنٌن است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان ساٌه می افکند   .
  3 پٌامبر اکرم (ص)، من لا ٌحضره الفقٌه،ج ” “ 358 ;ص
  وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنٌد،گٌسوان او را نوازش کرده زلؾ تاب دارش را به چنگ گٌرٌد و آرام بگوٌٌد ((خداٌا !اٌن امانت توست که به من سپردی .با گفته ی تو او را به خود حلال کرده ام ،فرزندم را مبارک ، پارسا و از پٌروان پٌامبرت قرار ده و شٌطان را از او دور فرما)  )
   “ 500 ص5 امام صادق(ع)، فروع کافی ج ”
  آن گاه وضو سازٌد ،تن و روان خوٌش طراوت بخشٌد ،رو به خدای مهربان کنٌد و دو رکعت نماز عشق به جای آورٌد .به عروس خود نٌز بگوٌٌد همٌن کار را بکند                                                           .
    “ 239 امام صادق(ع)، مکارم الاخلاق ص  ”
  پٌش از اٌن که با عروس خوٌش به بستر زفاؾ روٌد،هدٌه ای به وی بدهٌد ،با اٌن کار عشق و آرامش را به او هدٌه کرده اٌد  .
    “ 12 ص215 امام صادق(ع)، وسائل الشٌعه ج ”
  شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمٌده و منتظر آؼوش گرم شماست،خود را به کاری سر گرم نکنٌد،زمان را طول ندهٌد ،مبادا همسرتان به خواب برود، چرا که زنی اٌن چنٌن ،تا بٌداری شوهر همواره مورد نفرٌن فرشتگان است                                                                                                                   .
   “ 17 پٌامبر اکرم(ص)، همان ص  ”
  خانمها شرم و آرزم صفت پسندٌده و نٌکوی شماست ،اما حٌا از شوهر ،ناپسند و بٌجا .بهترٌن شما کسی است که چون با شوهر خلوت کند ،لباس حٌا از خود بٌفکند و چون لباس بپوشد ،جامه ی شرم و حٌا را نٌز بپوشد و زٌباٌی ها  و دل رباٌی های خود را به دٌگران عرضه مدارد                .
   “ 14 امام صادق(ع)، همان،ص ”
   شب هنگام که پرده ها فرو می افتد ، خواب بر پلک ها چٌره مٌشود بر هٌچ بانوٌی روا نٌست که بخوابد،مگر آن که خوٌشتن را به آؼوش شوهر بسپارد .باٌد لباس از تن به در آٌد ،کنار شوهر بٌارامٌد و پوست بدن خوٌش به بدن شوهر بچسبانٌد .اٌن چنٌن خود را به شوهر عرضه داشته اٌد                     .
    “ 126 ،ص14 پٌامبر اکرم(ص)، همان ، ج ”
  هر جا که شوهرتان شما را به خلوت بخواند ،همان جا بهشت شماست !روا نٌست شوهر خود را از بهره وری جنسی و لذت حلال منع کنٌد .
   “ 112 پٌامبر اکرم(ص)، همان ،ص ”
  دنٌا و خوشی های آن برای شما آفرٌده شده است  .لذٌذ ترٌن چٌزها در اٌندنٌا آمٌزش با همسر است .چنان که لذت بخش ترٌن کاردر باغ بهشت نٌز همٌن است                                                        .
    “ 321،ص5 امام صادق(ع)، کافی ،ج ”
  چه لذتی بالاتر و چشم نواز تر از دٌدن بدن عرٌان همسر است  .قبل از هم خوابگی خود را از شوهرتان درٌػ مدارٌد ،بگذارٌد شوهرتان شما را ببوٌد و ببوسد                                                               . 
   “ 71 امام صادق(ع)، حلٌه المتقٌن ،ص ”
  وقتی به سوی همسرتان می روٌد ،در آؼوش فرشتگانٌد.چون به آمٌزش می پردازٌد  گناهانتان چون برگ درختان فرو می رٌزد و چون ؼسل مٌکنٌد خود را می شوٌٌد ،از گناهان بٌرون می روٌد             .
   “ 496، ص5 پٌامبر اکرم(ص)، کافی، ج ”
  هنگام آمٌزش به طور کامل برهنه و عرٌان نشوٌد و زٌر پوشی هر چند نازک به تن داشته باشٌد                                              .
    “ 85 ،ص14 پٌامبر اکرم(ص)، وسائل الشٌعه ،ج ”
  مرد را به حال خود بگذارٌد با وی در نٌاوٌزٌد او را به اجبار به سوی خود نخوانٌد مرد نٌازمند عشوه گری و طنازی است نه زور و اجبار         .
    “ 67 پٌامبر اکرم(ص)، حلٌه المتقٌن ،ص ”
  سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،اما وقتی شوهرتان شما را به خلوت خوٌش مٌخواند، نماز را طول ندهٌد و خرامان به سوٌش بشتابٌد         .
    “ 508 ص 5 پٌامبر اکرم(ص)، کافی ج  ”
  هنگام در آمٌختن با همسر خوٌش ،ٌکدٌگر را ببوٌٌد ،ببوسٌد ،عشق بازی کنٌد و با سخنان محبت امٌز ،عشق را به او پٌش کش کنٌد .
    “ 110،ص3 پٌامبر اکرم (ص)، محجه البٌضاء ،ج ”
  هنگام آمٌزش چون پرندگان شتاب نکنٌد صبر پٌشه ی خود سازٌد زنها نٌازمند وقت بٌشتری هستند مدتی آماده سازٌد.آمادگی دو سوٌه آمٌزش را  ”نه چندان طولانی به عشق بازی بپردازٌد همسرتان را کاملا فرح بخش و کامل می کند.
   “ 497،ص5 ، امام صادق (ع) کافی ج 83 ،ص14 امام علی(ع) وسائل الشٌعه ج ”
  آمٌزش مکن مگر اٌنکه با همسرت بسٌار بازی کنی و سٌنه هاٌش را آرام بفشاری چون چنٌن کنی آمادگی لازم را برای در آمٌختن پٌدا می کند .در اٌن حالت،شهوت از صورت و چشمان او نماٌان می شود و از تو همان مٌطلبد که تو از وی می خواهی                                      .
    “،باب الجمع 1 امام رضا(ع)، سفٌنه البحار ،ج ”
  هٌچ گاه با شکم سٌر با همسر خود هم بستر نشوٌد اٌن کار موجب بٌماری و چه بسا موجب مرگ خواهد شد                                 .
   “ 191،ص14 امام صادق (ع)، وسائل الشٌعه ج ”
  چون شب از سفر بر می گردی،خستگی راه آرامش از تو مٌستاند بهتر است آمٌزش با همسرت را تا صبح به تاخٌر اندازی        .
   “ 93 امام صادق(ع)،همان ص ”
  گاه وقتی قصد مسافرت داری ،دل شوره عجٌب به سراؼت می آٌد ،همسرت نٌز مضطرب و نگران است آٌا بهتر نٌست در آستانه ی سفر از هم آؼوشی و نزدٌکی با او بگذری؟                                        !
   “ امام صادق(ع)،همان  ”
  سفر با شرٌک زندگی ،آرام ساز و ؼم زداست.سفر خستگی و اضطراب نٌز دارد.در سفر گاه همه چٌز براٌت مهٌا نٌست.گاه شراٌط سفر شراٌطی ؼٌر عادٌست ،بهتر است در اٌن شراٌط ؼٌر عادی از هم خوابگی با ٌار زندگٌت بپرهٌزی.
   “ امام صادق (ع) ، همان  ”
  چون به آمٌزش پرداختی سخن کوتاه کن ،مبادا فرزندی لال نصٌب تو گردد                     .
   “ 87 امام علی (ع)، همان ص ”
  وقتی به قصد فرزند ،خرامان به سوی همسر خوٌش می شتابی به عورت او نگاه مکن !مبادا فرزندی نابٌننا تو را پدٌد آٌد                   .
     87 امام علی (ع) ،همان ص ”
  چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ،نزد او آرمٌدی،با نٌتی پاک و زبانی گوٌا با خدای مهربان چنٌن بگو (( خداٌا مرا فرزندی عناٌت فرما و او را پاکٌزه و سالم قرار ده که در خلقت او زٌاد و کم نباشد و او را عاقبت به خٌر گردان)                        )
   “ 106،ص15 امام محمد باقر (ع)،همان ج ”
  در حال جنابت ،به قصد بچه دار شدن ،با همسرت هم آؼوش مگرد ،بهتر است ؼسل کنی ،اندکی آرام گٌری ،پاک و طاهر شوی و سپس     . . .اگر چنٌن نکردی و فرزندی مجنون و کم عقل نصٌبت شد کس دٌگری جز خود را نکوهش مکن .
                “ 99،ص1 پٌامبر اکرم(ص)، همان ج ”
  اندٌشه آدمی به هر جا روان است  .در اندٌشه ی دٌگری بودن نا مٌمون است .در اٌن هنگام با شهوت زن دٌگر نباٌد با زن خود هم بستر شوی        .
   “ 120 پٌامبر اکرم(ص)،همان ص “
  شٌطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شرٌک شود و اٌن ماٌه ی بسی نگرانی است ،نگران مباشٌد !هنگام آمٌزش با ذکر ((بسم الله الرحمن الرحٌم)) خدا را ٌاد کند و از شر شٌطان به خالق نٌکی ها پناه ببرٌد اگر چنٌن نکنٌد ممکن است فرزندتان محبت اهل بٌت (ع) را در دل نداشته باشد .
   “ 96 امام علی (ع)،همان ص ”
  وقتی به قصد آمٌزش کنار ٌکدٌگر آرمٌدٌد،دو دستمال تمٌز و پاک در کنار خود قرار دهٌد ، هر کدام از دستمال جدا گانه استفاده کنٌد          .
    “ 188 پٌامبر اکرم(ص)،همان ص ”
  هنگامی که به اوج لذت جنسی نزدٌک شده اٌد ،حتی الامکان از رٌختن نطفه ی خود به بٌرون خود داری مکنٌد ،بگذارٌد ؼدد جنسی آزادانه به تخلٌه بپردازند ،خود داری از تخلٌه ی نطفه ،موجب سنگ مثانه خواهد شد  .
   “،باب الجمع 1 امام رضا(ع)، سفٌنه البحار،ج ”
  اگر به هر دلٌل عمل آمٌزش به طول انجامٌد و عمل انزال صورت نگٌرد،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد.از طولانی کردن مدت هم بستری بدون انزال پرهٌز کنٌد                                                    .
   “،باب الجمع 1 امام رضا(ع)، سفٌنه البحار،ج ”
  پس از آمٌزش ٌکباره بلند مشوٌد و ننشٌنٌد،بلکه ابتدا به طرؾ راست بچرخٌد و اندکی بعد برای ادرار ولو اندک برخٌزٌد ،پس از آن برای رسٌدن به تعادل وآرامش ؼسل کنٌد ،با رعاٌت اٌن آداب از سنگ مثانه در امان خواهٌد ماند                                                                   .
   “ امام رضا (ع) ،همان  ”
  مکانی خلوت در زمانی بی سرو صدا ،با دلی آرام شراٌط مناسبی برای هم بستری است .اگر آمٌزش و انعقاد نطفه با دلی آرام و خالی از اضطراب صورت پذٌرد ،خون به صورت طبٌعی در رگ ها جرٌان می ٌابد،انتقال ژن ها طبٌعی تر انجام مٌگٌرد و در نتٌجه فرزند ،به پدر و مادرش بٌش تر شبٌه خواهد شد                                                                      .
   “ 359 ،ص6 امام حسن (ع) ،بحار الانوار ،ج ”
  علی رؼم پرو  ”کلاغ” پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شاٌست و ناشاٌست ،در آمٌزش نٌز آدابی دارند ، بال سٌاه و صدای ناهنجارش،در آمٌزش مخفی کاراست ،آمٌزش مخفی کارانه را از کلاغ بٌاموزٌد                 .
   “ 100،ص14 امام صادق(ع)،وسائل الشٌعه ،ج ”
  وقتی کودکی در اتاق است و شما را می پاٌد و حتی بی اختٌار نفس و صدای شما را می شنود،از خٌر اٌن لحظات دل نشٌن و بهشتی در گذرٌد ،مبادا آن کودک در بزرگی به رابطه نامشروع تن در دهد که رستگار نمی گردد.
    “ 500، ص5و فروع کافی ج95 پٌامبر اکرم (ص)،همان ص ”
  خانم ها از آراٌش درٌػ مکنٌد ،بهترٌن ملاٌم ترٌن و دل نواز ترٌن عطر را به کار برٌد زٌبا ترٌن و    دلربا ترٌن لباس را به اندام خوٌش بپوشانٌد خود را حداقل با ٌک گردنبند زٌنت بخشٌد و صبح و شام خود را به شوهر عرضه دارٌد ،در ٌک کلام چشمو دل شرٌک زندگٌتان را هنرمندانه برباٌٌد          .
    “ 112 پٌامبر اکرم(ص) ،وساٌل ،همان ،ص ”
  آقاٌان!مطابق مٌل خانمتان لباس بپوشٌد ،در خانه نٌز آراسته و دل ربا باشٌد ،هوش و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنٌد ،با اٌن کار ؼدد جنسی او را نسبت به خود فعال کنٌد و عفت او را نسبت به دٌگران فزونی می بخشٌد  .
   “ 80 امام رضا(ع)، مکارم الاخلاق ،ص ”
  حلالی لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نٌست ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد و عمر را زٌاد می کند                                                           .
   “ 96،ص14 امام صادق (ع) ،وسائل الشٌعه ،ج ”
  مرد باٌد مقداری از شهوت خود را نگه دارد که همواره تواناٌی جنسی داشته باشد ،زٌرا زن شوهر خود را در امور جنسی توانا بٌابد ،بهتر از اٌن است که او را ناتوان ببٌند ،مرد ناتوان نمی تواند همسر خود را راضی نگه دارد                                                                    .
   “ 180 امام علی(ع) همان، ص ”
  همان گونه که در امور جنسی زٌاده روی نارواست ،کم گذاردن و سستی به خرج دادن نٌز ناشاٌست  ماه ،امٌزش جنسی با همسر جوان خود را ترک کند حتی اگر مثٌبت دٌده 4است ،روا نٌست مرد بٌش از باشد     .
   “ 188 امام رضا (ع)،همان ، ”
  مراقب باشٌد ،رو و پشت به قبله با همسر خوٌش هم بستر شدن ،زشت و ناپسند است .حرمت کعبه را نگه دارٌد و خدا و فرشتگان را از خوٌش نا خرسند مسازٌد                                                           .
   “ 14 امام صادق(ع)،همان ص ”
   -3 -بٌن ؼروب تا تارٌک شدن هوا 2 -بٌن اذان صبح و طلوع خورشٌد 1 :در اٌن اوقات آمٌزش نکنٌد   -هنگام زلزله    4هنگام خورشٌد گرفتگی و ماه گرفتگی
   “ 96 امام صادق (ع)،همان ،ص ”
  در اول شب چه زمستان و چه تابستان ،امٌزش نکنٌد زٌرا معده و رگها پر است و موجب بٌماری نقرس ،سنگ مثانه ،ضعؾ چشم و چکٌدن ادرار می گردد .
   “ 91 پٌامبر اکرم (ص)، همان ص ”
   اگر فرزند کم عقل ودٌوانه و جذامی نمی خواهٌد در اول ،وسط و آخر ماه (قمری ) با همسر خود در نٌامٌزٌد چه بسا ممکن است آن چه نمی خواهٌد صورت پذٌرد                                                                 .
   “ 91 پٌامبر اکرم (ص)، همان ص ”
  در شب عٌد فطر ،عٌد قربان و نٌمه شعبان نٌز آمٌزش به قصد فرزند دار شدن دوری گزٌنٌد چرا که ممکن است فرزند شما شرور ،معلول ،بد ٌمن و زشت رو گردد  .
   “ 187 ،ص14 پٌامبر اکرم (ص)،وساٌل الشٌعه ج ”
  اگر گاه چشمانت بی اختٌار ٌا با اختٌار به زنی افتاد و مسحور او شد و دلت لرزٌد ،پٌش از اٌن که پاٌت بلؽزد ،چشم فرو بند و در اولٌن فرصت با همسرت هم بستر شو ،چرا که زنان همگی مانند همند                                                                                                           .
   ” 73 امام علی (ع)،همان ص ”
  چون همسرت باردار شد ،از آمٌزش بپرهٌز،تنها در ماه های اول (با مشورت پزشک ) می توانی با وضو به نزدٌکی اقدام کنی،جنٌنی که در رحم همسرت است بسٌار مقدس و قابل احترام است                            .
   “ 188 ص14 پٌامبر اکرم (ص)،همان ج ”
  زنان به قدر کافی از عادت ماهٌانه رنج می برند روا نٌست با آمٌزش در اٌن دوران به رنج آنها بٌفزاٌٌم  .اٌن عمل علاوه بر حرمت شرعی ،ؼٌر اخلاقی و ؼٌر بهداشتی نٌز می باشد ،در اٌن اوقات می توان از دٌگر اعضا بهره برد  .
   “ 571 ،ص1 امام صادق(ع)،همان ج ”
  عشق به همسر گرما بخش و انرژی زاست ،با اعلام اٌن عشق به او قلب وی را تسخٌر کنٌد .((دوستت دارم عزٌزم ) )جمله ای که هٌچ گاه از قلب زن بٌرون رفتنی نٌست ،همسر خود را از اٌن کلام آتشٌن محروم نسازٌد .
   “ 10 پٌامبر اکرم (ص)،همان ص ”
  هر کار از راه خود به انجام رسد نٌکوست .آمٌزش با همسر نٌز باٌد از طرٌق معمول صورت پذٌرد تا آرامش جنسی و روانی حصل آٌد .نزدٌکی با او از پشت به شدت مکروه ،نامٌمون و ؼٌر بهداشتی است                .
  پٌامبر اکرم (ص)، همان  ” صلوات بر محمد و آل محمد (ص)


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : جنسی ,امام ,رابطه ,آمٌزش ,پٌامبر ,تناسلی ,پٌامبر اکرم ,امام صادق ,رابطه جنسی ,علٌه وآله ,الله علٌه ,علٌه السلام رواٌت ,برای نوازش پستانها ,
  اموزش زناشویی قسمت چهارم

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 28 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر