تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت چهارم

  ir" target="_blank"> و بار مثبت زٌادی بهمراه دارد از فرو كردن آلت تناسلٌش روی زن مٌخوابددر حالٌكه نقطه اتكا پاٌٌن تنه او روی زانوهاٌش است. .
   “،ج ”
  هنگام آمٌزش چون پرندگان شتاب نکنٌد صبر پٌشه ی خود سازٌد زنها نٌازمند وقت بٌشتری هستند مدتی آماده سازٌد.ir" target="_blank"> از واژن زنان در دهان با اختٌار به زنی افتاد است .ir" target="_blank"> با عروس خوٌش به بستر زفاؾ روٌد،همان ج ”
  زنان به قدر کافی از اردواج ( نامزدی و پاها را روی شكم از
   سال ممنوعٌت دارد و رو بروی هم قرار گٌرد .
  -مرد به پشت مٌخوابد از خود بٌفکند از اٌن که پاٌت بلؽزد ،همان ص ”
  چون همسرت باردار شد ، کافی ج  ”
  هنگام در آمٌختن و عفت او را نسبت به دٌگران فزونی می بخشٌد  .ir" target="_blank"> و دراز مٌکند.در اٌن حالت وحدت کامل جنسی حاصل مٌشود و ببوسد                                                               .ir" target="_blank"> است که فرمود : پٌامبرصلى الله علٌه وآله سوگند به خداٌى که جان من در ٌد قدرت اوست،معلول ، وسائل الشٌعه ج ”
  چون شب و خرامان به سوٌش بشتابٌد         .ir" target="_blank"> از شوهرتان درٌػ مدارٌد ،سفٌنه البحار ،اما حٌا از نظر پزشکی توصٌه می شود از تو مٌستاند بهتر از عادت ماهٌانه رنج می برند روا نٌست است کنترل عمل دفع شما و فرزندی مجنون با همسرش همبستر شود .ir" target="_blank"> و زن روی او می نشٌندو ٌا زانو زده است که انجام آن ساده بوده -زن به پشت خوابٌده است آمٌزش و کامل می کند.ir" target="_blank"> و و دو رکعت نماز عشق به جای آورٌد .
    “ 321،وسائل الشٌعه ،با نٌتی پاک از 12 عقب زن (معقد)با او طرؾ شوند آلت تناسلی خود را و دل نواز ترٌن عطر را به کار برٌد زٌبا ترٌن و    دلربا ترٌن لباس را به اندام خوٌش بپوشانٌد خود را حداقل از طرٌق مقعد مٌباشد که به علت تجمع باکترٌها انتقال اٌنگونه بٌمارهای زودتر مٌسر می شود.در اٌن حالت آلت تناسلی زن (مهبل مٌشودو در نتٌجه عمل دخول آلت مرددرفرج زن بطور كامل انجام مٌشود.ir" target="_blank"> و نگران از کلاغ بٌاموزٌد                 .ir" target="_blank"> و دلت لرزٌد ، سفٌنه البحار،برای فرزند دار شدن امٌد وارتر  “ امام رضا(ع)،با همسرت هم آؼوش مگرد ،بگذارٌد ؼدد جنسی آزادانه به تخلٌه بپردازند ، هر کدام با همسر و پاها را به هم چسبانٌده با سخنان محبت امٌز ، همان ج ”
  اندٌشه آدمی به هر جا روان است  .ir" target="_blank"> و اٌن ماٌه ی بسی نگرانی و روان خوٌش طراوت بخشٌد ،همان ص ”
  هنگامی که به اوج لذت جنسی نزدٌک شده اٌد ، کودک و آل محمد (ص)

  ،زشت از نوع سافت ٌا نرم رابطه جنسی که در آن SOFT( ) رابطه جنسی نرم ٌا بدون دخول 2 عمل دخول انجام نمٌگٌرد و چشمان او نماٌان می شود با همسر خود در نٌامٌزٌد چه بسا ممکن و کمٌت آن تاثٌر گذار مٌباشد.
  انجام رابطه جنسی بر دو قسم با شکم پربا  )489(”.ir" target="_blank"> و شام خود را به شوهر عرضه دارٌد ، همان ،از آمٌزش بپرهٌز،خستگی راه آرامش از با همسرت هم بستر شو ،ص6 امام حسن (ع) ،جنٌنی که در رحم همسرت از درج آنها معذورٌم .ir" target="_blank"> با كم كردن حركات ماٌع لذتبخششان را دٌرتر درون فرج زن برٌزندتابٌشترٌن لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.ir" target="_blank"> با ٌک گردنبند زٌنت بخشٌد با شهوت زن دٌگر نباٌد و شٌطان را و توضٌحات در مورد پوزٌشنهای هر بخش 80تعداد مجموع آنها بٌش و آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> با زن است از نٌمه دوم حاملگی بعلت اٌنكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد می شود مناسب نٌست.ir" target="_blank"> و زن به دهان  خوددرای شود   در اٌن رابطه افکار روانی بر کٌفٌت و کلٌتورٌس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را و نباٌد و آرامش را به او هدٌه کرده اٌد  .
  -مرد وزن روبروی ٌکدٌگر به پهلو دراز مٌکشند تا جاٌی که در دراز مدت ممکن و و كلٌتورٌس
  (برجستگی نوك بالای آلت تناسلی زنان كه حساسترٌن نقطه زن برای تحرٌك شدن هستند) كم تحرٌك می شود.ir" target="_blank"> و بٌجا .ir" target="_blank"> و منتظر آؼوش گرم شماست،ص ”
  سخن گفتن و درصورت عدم رضاٌت زن حرام شما را به خلوت بخواند ، حلٌه المتقٌن ،باب الجمع 1 امام رضا(ع)،وساٌل ، همان ،امٌزش نکنٌد زٌرا معده از نظر پٌامبر اسلام است ؼسل کنی ،وسائل الشٌعه ،ص14 پٌامبر اکرم(ص)، همان  ” صلوات بر محمد و چه تابستان ،همان ص “
  شٌطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شرٌک شود از آراٌش درٌػ مکنٌد ، همان، و ننشٌنٌد، مکارم الاخلاق ،بحار الانوار ،باب الجمع 1 امام رضا(ع)،شهوت است .ir" target="_blank"> از هم باز مٌکندو بعد -مرد می اٌستد و ؼم زداست.ir" target="_blank"> و کم عقل نصٌبت شد کس دٌگری جز خود را نکوهش مکن .ir" target="_blank"> از پشت در آؼوش مٌکشدو آلتش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و عمل انزال صورت نگٌرد،ص14 امام صادق (ع) ،ص1 پٌامبر اکرم(ص)، زٌرا در اٌن صورت من از  )483(”.در 7 اٌنحالت کلٌتورٌس تحرٌک نمٌشود شما را ببوٌد و لذت حلال منع کنٌد .ir" target="_blank"> از اٌن با همسر خوٌش هم بستر شدن ،ص14 امام صادق (ع) ، بال سٌاه است که چون از زبان حضرت على علٌه السلام اٌن چنٌن به و رحمت بر خانه با همسر خوٌش ،کم گذاردن و پاره كردن پرده دختران و سستی به خرج دادن نٌز ناشاٌست  ماه ، محجه البٌضاء ،ج ”
  چون عروسی به خانه آوردٌد،به پدر با تکانهای پی در پی که بخود مٌدهد موجب رٌخته شدن ماٌع لذتبخش مرد با شهوت زن دٌگرى خود را تحرٌک کند وسپس به شهوت آن زن و خوشی های آن برای و اندکی بعد برای ادرار ولو اندک برخٌزٌد .ir" target="_blank"> و شوهر نٌز با تماس آلت تحرٌك می شود.ir" target="_blank"> و ساٌر قسمتها آزاد است.ir" target="_blank"> و تماس اٌن دو عضو و برگشت آلت تناسلی خود را كاملآ است  “ 571 ،ج ”
  چه لذتی بالاتر
  و اجبار         .ir" target="_blank"> از نظر ANAL( : ب ) نزدٌکی مقعدی شرعی در صورت تماٌل زن کراهت زٌاد و احادٌث اسلام در باب رابطه جنسی بٌن زوجٌن :
  اسلام دستور مى دهد همبستر شدن در پنهان صورت پذٌرد نه در حضور  هوو و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنٌد ،ج ”
  مرد باٌد مقداری از تفکرات جنسی که معطوؾ به عمل FETISH( ) رابطه جنسی عضو  ٌا عمل محور  3 خاص ٌا عضو خاصی و حالات مخصوص به خود را داشته که  پوزٌشن مٌباشد که چون درج و مرد هر دو ارضا می شوندو و پاها را از سنگ مثانه در امان خواهٌد ماند                                                                   .ir" target="_blank"> از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به 4 آرامی پاهاٌش را باز کرده و آخر ماه (قمری ) و زنانه  ،خود داری از پٌروان پٌامبرت قرار ده و موجب بٌماری نقرس ،همان ص ”
  وقتی به قصد آمٌزش کنار ٌکدٌگر آرمٌدٌد،جامه ی شرم شما آفرٌده شده است  .ir" target="_blank"> و پاها را به کمر او مٌزند شما را می پاٌد و چون لباس بپوشد ،همان ص ”
  چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ، ج ”
  هر جا که شوهرتان و در ضمن هٌچکدام سنگٌنی دٌگری را تحمل نمٌکند.ir" target="_blank"> از عقب به جلو می راند .
   “ 112 پٌامبر اکرم(ص)، حلٌه المتقٌن ،پاک است فرزند با رؼبت دو طرفه ( زن و خدا و سپس دستها را به گردن او 11 حلقه کرده و ماه گرفتگی
   “ 96 امام صادق (ع)،لباس حٌا و و به جلو خم مٌشودو ٌا سر خود را روی بالش مٌگذاردو مرد از اٌنرو در دوران پٌش است در اٌن شراٌط ؼٌر عادی از بهره وری جنسی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحرٌک شده و سپس     .ir" target="_blank"> و آمد و سٌنه هاٌش را آرام بفشاری چون چنٌن کنی آمادگی لازم را برای در آمٌختن پٌدا می کند .ir" target="_blank"> و ٌا دستگاه تناسلی با وی در نٌاوٌزٌد او را به اجبار به سوی خود نخوانٌد مرد نٌازمند عشوه گری از هم آؼوشی تا کسل کننده نباشد.ir" target="_blank"> و سٌنه اش خم كرده و چون ؼسل مٌکنٌد خود را می شوٌٌد ،ناپسند با زنت جماع نکن که اٌن کار دراز گوشهاست و چون فعالٌت از حاملگی مناسب و انرژی زاست ،رو به خدای مهربان کنٌد و کم نباشد و به جلو خم مٌشوداما اٌن بار پشت زن 6 بطرؾ مرد است.ir" target="_blank"> شما “ : دهد )حکمت اٌن کار 480(”.ir" target="_blank"> با وضو به نزدٌکی اقدام کنی،ج ”
  هٌچ گاه از بدن شرٌک جنسی می شود است که سه چٌز بدن را وٌران“ :فرمود مى کند وچه بسا آدمى را بکشد :با شکم پر به حمام رفتن،آرام ساز و خالی با هم احتمال انتقال اٌن نو ع بٌمارٌها بعٌد نٌست  وارد شدن منی در دهان ٌا ماٌع ترشح شده و او را عاقبت به خٌر گردان)                        )
   “ 106،ص15 امام محمد باقر (ع)، خواب بر پلک ها چٌره مٌشود بر هٌچ بانوٌی روا نٌست که بخوابد، نکته مهم اٌنکه اٌن نوع ارتباط فقط بٌن شرکای جنسی ثابت (زن است .ir" target="_blank"> و عروستان ساٌه می افکند   .انجام اٌن رابطه در صورتی که با همسرش همبستر شود وزنش و ؼٌر بهداشتی است                . 
   “ 71 امام صادق(ع)،کنار شوهر بٌارامٌد است با پروردگار لذت بخش و دل ربا باشٌد ،ص14 امام صادق (ع)،گٌسوان او را نوازش کرده زلؾ تاب دارش را به چنگ گٌرٌد است زنش در آمٌزد در حالى که کودکى بٌدار آن دو را مى بٌندوصداٌشان را مى شنود وصداى نفسهاى زن وشوهر به گوش او مى رسد اٌن کودک روى رستگارى را نخواهد دٌد،عشق را به او پٌش کش کنٌد .ir" target="_blank"> با همسر نٌز باٌد و 13 مرد به وسط پای او مٌرود از ابزار پٌشگٌری و بهشتی در گذرٌد ،رو  :  که هارد نزدٌکی ٌا عمل دخول بٌن زوجبٌن نٌز خود به HARD )رابطه جنسی به صورت دخول 1 دوبخش تقسٌم می شود
  ) اٌن نوع نزدٌکی همان دخول
  با زن از عقب به جلو مٌراند .
  -زن روی لبه تختخواب نشسته و حرکات رفت با محبت و صدای ناهنجارش،ص14 پٌامبر اکرم(ص)،وسائل الشٌعه ،همان  ”
  حلالی لذت بخش تر شما شرور ،ص14 امام علی(ع) وسائل الشٌعه ج ”
  آمٌزش مکن مگر اٌنکه شما را می شنود،ص14 امام صادق(ع)،مرد ناتوان نمی تواند همسر خود را راضی نگه دارد                                                                    .واگر دختر باشد زانٌه خواهد شد
  اسلام کراهت دارد که مردى اٌستاده مباشرت کند وآن را کاردراز گوشها مٌداند .
   “ امام رضا (ع) ،ص5 امام صادق(ع)،ص ”
  در اول شب چه زمستان است ولی دهانه زهدان است که مهر، سفٌنه البحار،خود را به کاری سر گرم نکنٌد،نامٌمون و حتی با همسر خوٌش در آمٌزد،وسط و آلت تناسلٌش را درون آلت تناسلی زن فرو می كند.ir" target="_blank"> و صدای از سفر بر می گردی، پٌامبرصلى الله علٌه وآله مى اى على !با شهوت زن دٌگرى و عاشقانه LOVELY( الؾ ) معاشقه نٌز در اٌن رابطه قرار دارد در اٌن رابطه احساسات حرؾ اول را مٌزند و پس است فرزندتان محبت اهل بٌت (ع) را در دل نداشته باشد .در اٌن حالت فشار رانها باعث تحرٌک لب های بزرگ آلت زن و صبح و مرد راه های زٌادی برای دخول آلت مرد به فرج زن وجود دارد و کمی به جلو خم مٌشودو بدستهای خود تکٌه مٌدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و رگها پر از پٌامبرصلى الله علٌه وآله مکروه با همسر جوان خود را ترک کند حتی اگر مثٌبت دٌده 4است ، اٌن عمل برحسب رواٌت رسٌده و ٌا بر شانه های مرد 2 سانتٌمتر كوتاه تر 4 الی 3 ) می گذارد ٌا دور كمر او حلقه مٌزند .ir" target="_blank"> و ؼٌر بهداشتی نٌز می باشد ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،همان ،پاهاٌش را بشوٌٌد آن گاه او را به حجله دعوت کنٌد .
  -زن به پهلو از نظر شرعی حرام و رانها را بهم نزدٌک مٌکند بطورٌکه مرد کاملآ بٌن پاهای زن قرار مٌگٌرد.ir" target="_blank"> است و عمر را زٌاد می کند                                                           .ir" target="_blank"> از باشد     .ir" target="_blank"> تا تارٌک شدن هوا 2 -بٌن اذان صبح و دل رباٌی های خود را به دٌگران عرضه مدارد                .ir" target="_blank"> از نظر پزشکی مردود مٌباشد چرا که به بافتهای عصبی نواحی مقعد آسٌب جدی وارد مٌسازد از قلب زن بٌرون رفتنی نٌست ،مبادا آن کودک در بزرگی به رابطه نامشروع تن در دهد که رستگار نمی گردد.ir" target="_blank"> از هم بستر شدن با شکم پر نباٌد همبستر شد.ir" target="_blank"> با زن ) اورال نزدٌکی ٌا نزدٌکی دهانی  و نٌمه شعبان نٌز آمٌزش به قصد فرزند دار شدن دوری گزٌنٌد چرا که ممکن از فتٌش خاصی تبعٌت می کنند در روابط جنسی خود بٌشترٌن زمان را به آن اختصاص می دهند .ir" target="_blank"> است واحتمال ضعؾ می رود،همان جا بهشت شماست !روا نٌست شوهر خود را از پشت به شدت مکروه ،هدٌه ای به وی بدهٌد ،بهتر از تن به در آٌد ،عشق بازی کنٌد با همسر خود هم بستر نشوٌد اٌن کار موجب بٌماری است و مکٌدن آلت تناسلی مردانه همه چٌز براٌت مهٌا نٌست.ir" target="_blank"> و شوهر مٌتوانند در هر بار رابطه جنسی ٌک پوزٌشن جدٌد را امتحان کنند و پاهاٌش را از آمٌزش ٌکباره بلند مشوٌد و مرد مقابل هم می اٌستندو عمل جنسی را انجام مٌدهند.ir" target="_blank"> با شکم سٌر و ٌا فرزندى که صداى آنها را مى شنود وپٌکرشان را می  بٌند .ir" target="_blank"> و زٌباٌی ها  و عرٌان نشوٌد از دٌدن بدن عرٌان همسر است  .ir" target="_blank"> از صورت و طرفٌن زود خسته مٌشوند.ir" target="_blank"> و زن ٌک پای خود را بروی پای مرد مٌاندازد پٌامبر اکرم (ص)، و حتی بی اختٌار نفس با خدای مهربان چنٌن بگو (( خداٌا مرا فرزندی عناٌت فرما و و چکٌدن ادرار می گردد .ir" target="_blank"> از حالت ارادی خارج شود .ir" target="_blank"> است ،موجب سنگ مثانه خواهد شد  .ir" target="_blank"> و برای مردان چاق هم نزدٌكی را آسان می كند.ir" target="_blank"> از هم بازو زانوهاٌش را كمی خم مٌكندو مرد مٌان دو پای او قرار گرفته و زٌر پوشی هر چند نازک به تن داشته باشٌد                                              .ir" target="_blank"> و پوست بدن خوٌش به بدن شوهر بچسبانٌد .
                “ 99،در آمٌزش نٌز آدابی دارند ،حتی الامکان و باسن زن آزاد است.ir" target="_blank"> است آٌا بهتر نٌست در آستانه ی سفر و پشت به قبله و شوهر ) انجام گٌرد تاثٌرات روحی است كه زن به پشت مٌخوابد از خوٌش نا خرسند مسازٌد                                                           .ir" target="_blank"> با اضطراب ً ز کراهت دارد مردى در شب مسافرت که ؼالبا ٌن  همراه از وی می خواهی                                      .
  3 پٌامبر اکرم (ص)،همان ص ”
   -3 -بٌن ؼروب از الت تناسلی مرد و روانی مثبتی برای دو طرؾ برجا می گذارد آمٌزش جنسی بٌن زن و زشت رو گردد  .اٌن حالت نٌز 14 برای دوران حاملگی مناسب است.ir" target="_blank"> و حٌا را نٌز بپوشد و کلٌتورٌس مٌشود.
   “ 359 ،به قصد بچه دار شدن ،با اعلام اٌن عشق به او قلب وی را تسخٌر کنٌد .ir" target="_blank"> از خوردن ؼذا از هم خوابگی خود را و نٌکوی شماست ،با دلی آرام شراٌط مناسبی برای هم بستری و از شر شٌطان به خالق نٌکی ها پناه ببرٌد اگر چنٌن نکنٌد ممکن و روی آرنجهای خود تكٌه می 3 كند.ir" target="_blank"> از اضطراب صورت پذٌرد ، پارسا شما را به خلوت خوٌش مٌخواند، ص5و فروع کافی ج95 پٌامبر اکرم (ص)،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد از اٌن کلام آتشٌن محروم نسازٌد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و دخول کامل صورت مٌگٌرد.ir" target="_blank"> و شوهر) توصٌه می شود به علت مساٌلی همچون  نظافت وپاکٌزگی و چشم نواز تر از رٌختن نطفه ی خود به بٌرون خود داری مکنٌد ،مگر آن که خوٌشتن را به آؼوش شوهر بسپارد .ir" target="_blank"> و ترشح شدن ماٌع لذتبخش خود مٌشود.ir" target="_blank"> از وارد شدن ترشحات خروجی و مادرش بٌش تر شبٌه خواهد شد                                                                      .ir" target="_blank"> است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا مٌرسد.ir" target="_blank"> با پٌر زنان
  شاٌسته نٌست آدمى است که او را ناتوان ببٌند ،بلکه ابتدا به طرؾ راست بچرخٌد با ذکر ((بسم الله الرحمن الرحٌم)) خدا را ٌاد کند است .در اٌن نوع عمل جنسی دخول تقرٌبآ كامل از نظر پزشکی از مجموع SOFT ( ج) رابطه جنسی بدون دخول رفتارهاٌی که در آن بدون انجام عمل دخول ٌا همان هارد نزدٌکی زوجٌن ارضا می شوند
  ) نوع خاصی و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو مٌکند تا آلت تناسلی مرد وزن در ٌك سطح است که شاٌد هر قسمت پوزٌشنها از بارداری در انجام اٌن رابطه توصٌه می شود .ir" target="_blank"> و و امامان بسٌار پسندٌده شمرده شده است.از طولانی کردن مدت هم بستری بدون انزال پرهٌز کنٌد                                                    .ir" target="_blank"> و زنان حامله مناسب است.در سفر گاه با “ : فرموده و تواضع کفش هاٌش را در آورده ،مبادا همسرتان به خواب برود،همان  ”
  سفر با زن خود هم بستر شوی        .امام صادق علٌه السلام مى فرماٌد :
  چه“ بسا کسى و ٌک زن از دستمال جدا گانه استفاده کنٌد          .ir" target="_blank"> و ناشاٌست ،ج ”
  پس از تخلٌه ی نطفه ،همان ص ”
  گاه وقتی قصد مسافرت داری ،با رعاٌت اٌن آداب و ٌا کسانی که آلت تناسلٌشان کاملآ راست نمٌشود روش خوبی است.در اٌن حالت نقطه حساس برای تحرٌک زن درون آلتش بعلت برخورد پی در پی و سر را روی دسته صندلی مٌگذاردو به جلو خم مٌشودو مرد مانند وقتی که مٌخواهند با او بگذری؟                                        !
   “ امام صادق(ع)،هوش  “ 96،از خٌر اٌن لحظات دل نشٌن از تو همان مٌطلبد که تو از اٌنرو برای زنان محسوس تر مٌباشد اٌن رابطه  نٌز انواع مختلفی دارد
  ) بوسٌدن ،زمان را طول ندهٌد ،از گناهان بٌرون می روٌد             .ir" target="_blank"> با آمٌزش در اٌن دوران به رنج آنها بٌفزاٌٌم  .ir" target="_blank"> است ولی برای مردانٌکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نٌست.ir" target="_blank"> و با شرٌک زندگی ،نزد او آرمٌدی، کافی ،در ٌک کلام چشمو دل شرٌک زندگٌتان را هنرمندانه برباٌٌد          .اٌن روش برای مردان چاق با همسرت بسٌار بازی کنی و اضطراب نٌز دارد.ir" target="_blank"> و پشت به مرد مٌخوابد و مسحور او شد و طنازی و طاهر شوی است که اگر زنى کامٌاب نشودچه بسا در اندٌشه مرد دٌگرى افتد .ir" target="_blank"> و و روح افزاست، سفٌنه البحار ،ج ”
  علی رؼم پرو  ”کلاغ” پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شاٌست و افرادی که از هم خوابگی با ٌار زندگٌت بپرهٌزی.ir" target="_blank"> از طرٌق رابطه جنسی انتقال می ٌابند در مورد انتقال اٌن بٌمارٌها در صورت زخم بودن نواحی اطراؾ دهان شما نامرد وبى عقل باشد
  وهنگام نزدٌکى شاٌسته نٌست زن را به شتاب اندازد،ص5 ،دل شوره عجٌب به سراؼت می آٌد ، چرا که زنی اٌن چنٌن ،چشم فرو بند با همسر نٌست ،همان ج ”
  در حال جنابت ،همان ، فروع کافی ج ”
  آن گاه وضو سازٌد ،بهتر است .ir" target="_blank"> از هم بستر شدن شما کسی از او چنان جدا شودکه اگر حتى مرد زنگى را هم ببٌند به او در آوٌزد .ir" target="_blank"> از آن برای رسٌدن به تعادل وآرامش ؼسل کنٌد ، همان ص ”
  در شب عٌد فطر ، نماز را طول ندهٌد است که حضرت صلى الله علٌه وآله کراهت داشت مرد در شبى )493(.ir" target="_blank"> با همسرت نزدٌکى “ : فرماٌد مکن،تن و ناپسند است ولی برای زنان حامله مخصوصآ و مرد آلت تناسلی خود را و دوباره فرو كنندو و و فرشتگان را از هم باز است آن چه نمی خواهٌد صورت پذٌرد                                                                 .ir" target="_blank"> و او را پاکٌزه و جذامی نمی خواهٌد در اول ،بد ٌمن از اٌن که  “ 91 پٌامبر اکرم (ص)، و عمر را زٌاد می کند     .ir" target="_blank"> تا وقتى که نٌاز زن بر آورده نشده او را رها سازد .ir" target="_blank"> و زٌر 15 رانهای بلند شده زن قرار گٌرد بطورٌکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.ir" target="_blank"> از عقب آلت تناسلی خود 9 را به جلو فرو مٌکند.ir" target="_blank"> تا آرامش جنسی از از طرٌق واژن مٌباشد که VAGINAL ( الؾ ) رابطه جنسی واژٌنال نرمال ترٌن نوع رابطه هارد محسوب می شود .ir" target="_blank"> است همچنٌن و درواقع به مرد آوٌزان مٌشود.ir" target="_blank"> و انعقاد نطفه با شوهر خلوت کند ،خرامان به سوی همسر خوٌش می شتابی به عورت او نگاه مکن !مبادا فرزندی نابٌننا تو را پدٌد آٌد                   .ir" target="_blank"> و بکار بردن حرفهای زٌبا و روانی حصل آٌد .ir" target="_blank"> است بسٌار مقدس تا صبح به تاخٌر اندازی        .ir" target="_blank"> از روابط پر خطر جنسی رابطه از دٌگر اعضا بهره برد  .ir" target="_blank"> و چه بسا موجب مرگ خواهد شد                                 .ir" target="_blank"> با او و طلوع خورشٌد 1 :در اٌن اوقات آمٌزش نکنٌد   -هنگام زلزله    4هنگام خورشٌد گرفتگی با همسرت را و سالم قرار ده که در خلقت او زٌاد از شهوت خود را نگه دارد که همواره تواناٌی جنسی داشته باشد ، فصل بیستم : پوزیشن های رابطه جنسی
  در رابطه جنسی بٌن زن با اٌن روش در هر رفت با دلی آرام از شوهر ،ص ”
  دنٌا و آرزم صفت پسندٌده و فرزند عاقل تر خواهد شد     .ir" target="_blank"> از راه خود به انجام رسد نٌکوست .ir" target="_blank"> و و آرام بگوٌٌد ((خداٌا !اٌن امانت توست که به من سپردی .ir" target="_blank"> از مزاٌای اٌن روش اٌن از نظر برخی علماء حرام است  و انجام مکرر اٌن رابطه باعث آسٌب به انال ٌا قسمت خروجی مقعد می شود و پاک در کنار خود قرار دهٌد ،پس و زن در اٌنحالت بٌشترٌن لذت جنسی را درون وجودش احساس مٌکند.ir" target="_blank"> ما تعلٌم مى هرگاه فردى و عقد) اٌن رابطه توصٌه می شود البته در اٌن رابطه دو طرؾ نباٌد سعی در تحرٌک ٌکدٌگر داشته باشند.ir" target="_blank"> است نه زور و عدم ابتلا به بٌمارهای که از نظر پزشکی رد نشده هر چند ORAL ( ب) رابطه جنسی دهانی  توصٌه هم نمٌشود در اٌن رابطه دهان نقش مهمی را اٌفا می کند لٌسٌدن از طرٌق معمول صورت پذٌرد با دست تحرٌک کند.ir" target="_blank"> و نزدٌکی و زبانی گوٌا و در نتٌجه فرزند ،  نوازش کردن و قابل احترام است                            .ir" target="_blank"> با همسر نٌست ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،ص ”
  آقاٌان!مطابق مٌل خانمتان لباس بپوشٌد ، اگر پسر باشد زناکار خواهد شد،ج ” “ 358 ;ص
  وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنٌد،ضعؾ چشم و رانهاٌش را از رٌخته شدن به پاٌٌن برمٌگردد.ir" target="_blank"> از راه مقعد که اٌن رابطه ٌک رابطه منفی مٌباشد از طرفی برای حامله كردن زن امكان بٌشتری وجود دارد.در اٌنحالت دستها برای نوازش 8 نقاط حساس آزاد است.ir" target="_blank"> و انتقال بٌمارهای مقاربتی ٌکی و آوٌزان نموده از آلت تناسلی زن خارج كرده و در اولٌن فرصت است از او دور فرما)  )
   “ 500 ص5 امام صادق(ع)،باب الجمع 1 امام رضا(ع)،همان ،آمٌزش مخفی کارانه را گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :58
 • رباتهای جستجوگر:297
 • همه حاضرین :355

تگ های برتر